Νόμος 2919/01 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Θέματα διαχείρισης ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στον τακτικό προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης εγγράφεται κατ' έτος πίστωση για την καταβολή των εισφορών της Ελλάδας στους διεθνείς οργανισμούς: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επιστήμης (European Science Foundation), στη Διεθνή Αστρονομική Ένωση, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, στο πρόγραμμα ΕΥΡΗΚΑ και την κάλυψη των αναγκαίων δαπανών για τη συμμετοχή της χώρας στις δραστηριότητες των παραπάνω οργανισμών.

 

2. Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της έρευνας και τεχνολογίας,δύναται να επιχορηγεί κατ' έτος τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τα εποπτευόμενα από αυτήν ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα με ποσό χρημάτων ίσο προς τον καταβαλλόμενο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, για προμήθειες τεχνικού εξοπλισμού αναγκαίου για την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το ΝΑΤΟ ή άλλους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους μετέχει η χώρα. Για το σκοπό αυτόν εγγράφεται κατ' έτος ειδική σχετική πίστωση στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί, έναντι εύλογης αποζημίωσης, να ανατίθεται απευθείας σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας η εκτέλεση ερευνητικών, τεχνολογικών προγραμμάτων ή έργων και μελετών. Με όμοιες αποφάσεις μπορεί να συγκροτούνται συλλογικά όργανα για το συντονισμό των προγραμμάτων που τελούν υπό την αιγίδα διεθνών οργανισμών ή οργανώσεων.

 

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 1514/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Δημόσιες υπηρεσίες, ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς μπορούν να εκτελούν έργα, μελέτες και προγράμματα για την προώθηση της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης. Οι δαπάνες για την εκτέλεση των έργων, μελετών και των προγραμμάτων αυτών καλύπτονται από κονδύλια του ετήσιου τακτικού προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, που προορίζονται για ερευνητικές και τεχνολογικές δραστηριότητες.}

 

5. Για την ανάπτυξη της αμυντικής έρευνας και τεχνολογίας διατίθεται ετησίως ποσοστό ένα τοις εκατό επί του ύψους του προϋπολογισμού του εξοπλιστικού προγράμματος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.