Νόμος 4249/14 - Άρθρο 121

Άρθρο 121: Ζητήματα αρμοδιότητας Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κτίρια του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και κτίρια Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων μπορούν να παραχωρούνται κατά χρήση δωρεάν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για την εγκατάσταση των Δομών της παραγράφου 3 του άρθρου 110 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013). Η επισκευή, συντήρηση, επέκταση ή διαρρύθμιση των ως άνω κτιριακών εγκαταστάσεων μπορεί να γίνεται από τη Διεύθυνση Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού και μέχρι την έναρξη λειτουργίας της από τη Διεύθυνση Τεχνικών του Επιτελείου της Ελληνικής Αστυνομίας, εφαρμοζομένων αναλόγως των παραγράφων 14 του άρθρου 8, 2 και 3 του άρθρου 14 του νόμου 3907/2011 και 8 του άρθρου 28 του νόμου 4033/2011 (ΦΕΚ 254/Α/2011), όπως ισχύουν.

 

2. Στο άρθρο 6 του προεδρικού διατάγματος 102/2012 (ΦΕΚ 169/Α/2012) προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως:

 

{3. Στα Τμήματα της Κεντρικής Υπηρεσίας προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και σε περίπτωση έλλειψής τους υπάλληλοι κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, όλων των κλάδων της Υπηρεσίας.}

 

3. Το άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος 102/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 4

 

1. α. Το Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού, Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α)α. Τη μελέτη, αξιολόγηση και υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων για το σχεδιασμό της πολιτικής πρώτης υποδοχής και για τις αναγκαίες τροποποιήσεις και βελτιώσεις στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης που αφορά την πολιτική αυτή, καθώς και η μέριμνα για την εκπροσώπηση της Χώρας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο στα θέματα αυτά.

 

β)β. Τη διαχείριση θεμάτων που αφορούν το σχεδιασμό και την υλοποίηση της επικοινωνιακής πολιτικής και των δημοσίων σχέσεων της υπηρεσίας, καθώς και την παρακολούθηση της εφαρμογής της πολιτικής πρώτης υποδοχής της Χώρας από τα όργανα της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής και τους συναρμόδιους φορείς και αρχές.

 

γ)γ. Την επεξεργασία και κατάρτιση προτάσεων για τα ευρωπαϊκά και άλλα προγράμματα χρηματοδότησης για τις υπηρεσίες πρώτης υποδοχής.

 

δ)δ. Τη συλλογή και επεξεργασία στατιστικών δεδομένων και τη σύνταξη σχετικών εκθέσεων προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και τη Διυπουργική Επιτροπή Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης.

 

ε)ε. Την κατάρτιση του πενταετούς Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Προγράμματος Λειτουργίας και Ανάπτυξης (ΣΕΠΛΑ) της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, το οποίο αναθεωρείται κάθε έτος.

 

β. Το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Λειτουργίας και Ανάπτυξης ολοκληρώνεται το μήνα Ιούλιο του κάθε έτους και αφορά στην περίοδο που αρχίζει τον Ιανουάριο του επόμενου έτους. Το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Λειτουργίας και Ανάπτυξης εγκρίνεται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και περιλαμβάνει τα ακόλουθα επιμέρους Τομεακά και Επιχειρησιακά Σχέδια (ΤΣΕΠΛ):

 

Προϋπολογισμό λειτουργίας.
Επενδύσεις.
Ανθρώπινους πόρους - προσλήψεις, εξέλιξη, ανάγκες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.
Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων.

 

γ. Μετά την έγκριση του ΤΣΕΠΛ, μέχρι το μήνα Σεπτέμβριο του κάθε έτους, καταρτίζονται Ετήσια Προγράμματα Δράσης (ΕΠΔ). Το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Λειτουργίας και Ανάπτυξης, το ΤΣΕΠΛ και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης αποτελούν το πλαίσιο λειτουργίας κάθε επιμέρους προγράμματος δράσης της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής.

 

2. Τμήμα Λειτουργίας και Συντονισμού Επιχειρησιακών Δράσεων, το οποίο έχει ιδίως αρμοδιότητα να:

 

α. συντονίζει τις ενέργειες των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρώτης Υποδοχής, μεριμνά για την επικοινωνία και συνεργασία με την Υπηρεσία Ασύλου, άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών και νομικά πρόσωπα,

β. τηρεί καταλόγους - μητρώα πιστοποιημένων φορέων και διερμηνέων,

γ. μεριμνά για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και συνεργάζεται με όλες τις συναρμόδιες κρατικές υπηρεσίες όσον αφορά στη λήψη, καταχώριση και τήρηση αρχείων δακτυλικών αποτυπωμάτων των διαμενόντων στο ΚΕΠΥ, κατά τις κείμενες διατάξεις,

δ. ελέγχει, παρακολουθεί, συντονίζει και λαμβάνει μέτρα για τη βελτίωση της λειτουργίας των Κέντρων και Μονάδων Πρώτης Υποδοχής και των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους υπηκόους τρίτων χωρών,

ε. μεριμνά για την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Υπηρεσίας σε υποδομή πρόχειρων υπαίθριων εγκαταστάσεων (καταυλισμών), οργάνωση προσωρινής φιλοξενίας σε ξενοδοχειακές μονάδες, διανομή φαγητού στους φιλοξενούμενους και στους εθελοντές κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

 

3. Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Διασφάλισης Ποιότητας, το οποίο έχει ιδίως αρμοδιότητα να:

 

α. διαχειρίζεται τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης, αποδοχών και κάθε είδους αμοιβών του προσωπικού της Υπηρεσίας,

β. οργανώνει την εκπαίδευση και συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού της Υπηρεσίας και μεριμνά για τη διασφάλιση της ποιότητας των διαδικασιών και παρεχόμενων υπηρεσιών πρώτης υποδοχής,

γ. υποστηρίζει γραμματειακά και διακινεί την αλληλογραφία της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής,

δ. μεριμνά για την κίνηση των οχημάτων και οργανώνει και παρακολουθεί σύστημα μηχανοργάνωσης της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής μεριμνώντας για την κατάλληλη διασύνδεσή του με αρχεία τηρούμενα από άλλες υπηρεσίες του ίδιου ή άλλου Υπουργείου ή και άλλων αντίστοιχων αρχών κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο σχετικών συμφωνιών.

 

4. Τμήμα Οικονομικών, το οποίο έχει ιδίως αρμοδιότητα να:

 

α. συντάσσει και εκτελεί τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής,

β. μεριμνά για τις προμήθειες των υπηρεσιών πρώτης υποδοχής,

γ. κατανέμει, ανακατανέμει και ελέγχει την κίνηση της πάγιας προκαταβολής,

δ. χειρίζεται τα θέματα δημοσίου λογιστικού και δαπανών των Υπηρεσιών Πρώτης Υποδοχής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με τα οικονομικά θέματα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,

ε. μεριμνά για τη στέγαση των υπηρεσιών πρώτης υποδοχής, καθώς και την επισκευή και συντήρηση των κτιρίων σε συνεργασία με τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.}

 

4. Το άρθρο 5 του προεδρικού διατάγματος 102/2012 καταργείται. Το άρθρο 5Α του προεδρικού διατάγματος 102/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 5Α: Τμήμα Δομών Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο και Ευάλωτων Ομάδων

 

Το Τμήμα Δομών Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο και Ευάλωτων Ομάδων έχει ως αρμοδιότητα τη μελέτη, κατάρτιση, υλοποίηση και παρακολούθηση των προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και οικονομικής ενίσχυσης αιτούντων διεθνούς προστασίας και υπηκόων τρίτων χωρών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, καθώς και τη δημιουργία Δομών Φιλοξενίας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες υποδοχής αιτούντων διεθνούς προστασίας, υπηκόων τρίτων χωρών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και αιτούντων εθελούσιας επιστροφής.}

 

5. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος 102/2012 προστίθεται εδάφιο στο τέλος ως εξής:

 

{Δύναται να γίνεται προσωρινή ανάθεση καθηκόντων προϊσταμένου και σε προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση στις υπηρεσίες πρώτης υποδοχής.}

 

6. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του προεδρικού διατάγματος 102/2012 αντικαθίσταται η λέξη επικεφαλής με τη λέξη διοικητή.

 

7. Ο υπότιτλος της περίπτωσης β' του άρθρου 10 του προεδρικού διατάγματος 102/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Κλιμάκιο Καταγραφής και Εξακρίβωσης.}

 

8. Στο άρθρο 17 του προεδρικού διατάγματος 102/2012 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Αν ο αριθμός των υπηκόων τρίτων χωρών που υπόκεινται σε διαδικασία πρώτης υποδοχής από περιφερειακή υπηρεσία πρώτης υποδοχής μέσα σε διάστημα 3 μηνών παρουσιάζει μείωση τουλάχιστον 30% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, η λειτουργία της περιφερειακής αυτής υπηρεσίας μπορεί να αναστέλλεται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

 

Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η μετακίνηση, από την Υπηρεσία της οποίας αναστέλλεται η λειτουργία, των υπαλλήλων της και η μεταφορά της θέσης τους σε άλλη περιφερειακή υπηρεσία πρώτης υποδοχής, με απόφαση του Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας.}

 

9. Στο τέλος της παραγράφου 14 του άρθρου 10 του νόμου 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α/2002), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Υπάλληλοι που υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές σε υπηρεσίες του Δημοσίου, σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μπορούν να μεταταχθούν, αποσπαστούν ή μεταφερθούν στα Περιφερειακά Κέντρα ή Μονάδες Πρώτης Υποδοχής της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, που εδρεύουν σε παραμεθόριες περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας, πριν από τη συμπλήρωση της δεκαετούς υπηρέτησης στην υπηρεσία τους.}

 

10. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του νόμου 3907/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Η παραλαβή των αιτήσεων και οι συνεντεύξεις των αιτούντων μπορούν να διεξάγονται εντός των εγκαταστάσεων της Πρώτης Υποδοχής, οι ίδιοι δε παραμένουν στις εγκαταστάσεις για όσο χρόνο διαρκεί η διαδικασία εξέτασης του αιτήματός τους, και μόνον εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 12 του προεδρικού διατάγματος 113/2013 μετά το πέρας της εξακρίβωσης και των λοιπών διαδικασιών της πρώτης υποδοχής, με την επιφύλαξη των προθεσμιών της παραγράφου 5.}

 

11. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του νόμου 3907/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Τα άτομα αυτά μπορεί να παραμένουν στις εγκαταστάσεις Πρώτης Υποδοχής μέχρι την επανεισδοχή τους ή την έκδοση της απόφασης επιστροφής ή απέλασης, με την επιφύλαξη των προθεσμιών της παραγράφου 5, οπότε και εφαρμόζεται η προβλεπόμενη διαδικασία.}

 

12. Στο άρθρο 13 του νόμου 3907/2011 προστίθεται παράγραφος 4 ως ακολούθως:

 

{4. Η απόφαση περιορισμού περιέχει πραγματική και νομική αιτιολόγηση και εκδίδεται εγγράφως από τον Επικεφαλής του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής. Ο υπήκοος τρίτης χώρας που τελεί υπό περιορισμό της ελευθερίας του, παράλληλα με τα δικαιώματα που έχει σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, μπορεί να προβάλει και αντιρρήσεις κατά της απόφασης περιορισμού της ελευθερίας ή παράτασης του περιορισμού της ελευθερίας του ενώπιον του προέδρου ή του υπ' αυτού οριζόμενου πρωτοδίκη του διοικητικού πρωτοδικείου, στην Περιφέρεια του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής, όπου παραμένει υπό περιορισμό της ελευθερίας του.

 

Κατά τα λοιπά, για τη διαδικασία των αντιρρήσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 76 του νόμου 3386/2005 (ΦΕΚ 212/Α/2005), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 55 του νόμου 3900/2010 (ΦΕΚ 213/Α/2010). Η απόφαση επί των αντιρρήσεων μπορεί να ανακληθεί, ύστερα από αίτηση του προβάλλοντος τις αντιρρήσεις, αν η αίτηση ανάκλησης στηρίζεται σε νέα στοιχεία, κατ' εφαρμογή του άρθρου 205 παράγραφος 5 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Για τα δικαιώματά του, σύμφωνα με την παράγραφο αυτή ο υπήκοος τρίτης χώρας ενημερώνεται αμέσως. Ο υπήκοος τρίτης χώρας, αφήνεται ελεύθερος αμέσως εάν διαπιστωθεί ότι ο περιορισμός της ελευθερίας του δεν είναι νόμιμος.}

 

13. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 83 του νόμου 3386/2005 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{O διοικητής της αστυνομικής ή λιμενικής αρχής, αφού συντάξει σχετική έκθεση σύλληψης, οδηγεί άμεσα και παραδίδει τον υπήκοο τρίτης χώρας στην αρμόδια διοικητική αρχή για τις διαδικασίες πρώτης υποδοχής, σύμφωνα με το νόμο 3907/2011. Η αρχή που μεριμνά για τυχόν μέτρο απομάκρυνσης μετά τις διαδικασίες πρώτης υποδοχής, αν η απομάκρυνση δεν πραγματοποιηθεί μέσα σε 3 μήνες, γνωστοποιεί τούτο στον αρμόδιο εισαγγελέα πλημμελειοδικών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.