Νόμος 4223/13 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Προσδιορισμός Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων και χρόνος υποβολής δήλωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων προσδιορίζεται με πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου που εκδίδεται από τη Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (νόμος 4174/2013, (ΦΕΚ 170/Α/2013)).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Γ.6 του άρθρου τρίτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 

2. Για τον προσδιορισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων του έτους 2014 λαμβάνονται υπόψη οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων που προβλέπονται στο άρθρο 23 του νόμου 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α/2005):

 

α)α) για τα φυσικά πρόσωπα, οι δηλώσεις των ετών 2005 έως και 2014 και

β)β) για τα νομικά πρόσωπα, οι δηλώσεις των ετών 2013 και 2014.

 

Τα στοιχεία που προκύπτουν από τις δηλώσεις αυτές αποτελούν τη Δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων έτους 2014, η οποία συντίθεται μηχανογραφικά από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και χρησιμοποιείται ως βάση για τον προσδιορισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων.

 

3. α. Για τον προσδιορισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων κάθε επόμενου του 2014 έτους, λαμβάνεται η δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων με τα στοιχεία των ακινήτων του προηγούμενου έτους με τις μεταβολές που επήλθαν. Για τη σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στα δικαιώματα της παραγράφου 2 του άρθρου 1, από 01-01-2015 και εφεξής, ο φορολογούμενος υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων εντός 30 ημερών από την ημέρα της σύστασης, απόκτησης και κάθε άλλης μεταβολής στα παραπάνω δικαιώματα, πλην της κληρονομικής διαδοχής, για την οποία ο φορολογούμενος υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων εντός 30 ημερών από την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας αποποίησης της κληρονομιάς.

 

β. Ειδικά για το 2014, ο φορολογούμενος μπορεί να τροποποιήσει τα στοιχεία των ακινήτων του, που περιλαμβάνονται στη δήλωση του άρθρου 23 του νόμου 3427/2005, εμπρόθεσμα μέχρι και την 30-12-2014. Εφόσον, από την εκκαθάριση της δήλωσης προκύπτει μείωση φόρου μεγαλύτερη των 300 €, η σύνθεση της νέας δήλωσης Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων και η εκκαθάριση αυτής πραγματοποιείται μετά από έλεγχο της Φορολογικής Διοίκησης. Εάν, μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης κατά τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια, υποβληθούν νέες τροποποιητικές δηλώσεις, μέχρι και την 30-12-2014, η σύνθεση της νέας δήλωσης Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων και η εκκαθάριση αυτής πραγματοποιείται μετά από έλεγχο της Φορολογικής Διοίκησης, εφόσον από τη δήλωση προκύπτει μείωση φόρου. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται η μηχανογραφική σύνθεση των δηλώσεων Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, η διαδικασία και ο τρόπος αποκατάστασης λαθών και ελλείψεων σε στοιχεία ακινήτων των σχετικών δηλώσεων και σε δηλώσεις στοιχείων ακινήτων, τα έντυπα με τα οποία πραγματοποιούνται διορθώσεις, τα οποία επέχουν θέση τροποποιητικής δήλωσης, τα υποδείγματα χορήγησης απαλλαγών και ο τρόπος υποβολής τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία διαδικασία και λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με όμοια απόφαση, και κατόπιν ανάλυσης κινδύνου, μπορεί να αναπροσαρμόζεται το οριζόμενο στο εδάφιο 2 της παρούσας περίπτωσης ποσό μείωσης φόρου, για το οποίο διενεργείται έλεγχος της Φορολογικής Διοίκησης.

 

Ακίνητα που έχουν ουσιώδεις ελλείψεις στην περιγραφή, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο υπολογισμός του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, θεωρούνται ως μη δηλωθέντα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 12 και 13 του άρθρου 52 του νόμου 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α/2014), με την παράγραφο 2 του άρθρου 42 του νόμου 4308/2014 (ΦΕΚ 251/Α/2014), με τις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 86 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014), με την παράγραφο 2 του άρθρου 49 του νόμου 4646/2019 (ΦΕΚ 201/Α/2019).

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των άρθρων 4 και 5 του παρόντος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.