Νόμος 2941/01 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 2773/1999


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 2)γ του άρθρου 11 του νόμου 2773/1999 (ΦΕΚ 286/Α/1999) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Για λόγους που ανάγονται στην προστασία του κοινωνικού συνόλου η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να συντέμνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που εκδίδεται μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.}

 

2. Στο τέλος του άρθρου 19 του νόμου 2773/1999 προστίθεται παράγραφος ως εξής:

 

{3. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος ρυθμίζονται με απόφαση του Διαχειριστή του Συστήματος μετά από έγκριση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.}

 

3. Στο τέλος του άρθρου 20 του νόμου 2773/1999 προστίθεται παράγραφος ως εξής:

 

{3. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας ρυθμίζονται με απόφαση του Διαχειριστή του Συστήματος μετά από έγκριση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.}

 

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 25 του νόμου 2773/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Οι Επιλέγοντες Πελάτες της προηγούμενης παραγράφου (περιπτώσεις α' και β' πρέπει να αντιπροσωπεύουν ποσοστό κατανάλωσης, όπως αυτό καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 19 της Οδηγίας [ΕΟΚ] 1996/92/ΕΚ και δημοσιεύεται κάθε έτος στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.}

 

5. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του νόμου 2773/1999 αντικαθίστανται οι λέξεις Ειδικά για τις μονάδες του προηγούμενου εδαφίου χορηγείται στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού εκ του νόμου αυτού ενιαία άδεια παραγωγής ως εξής:

 

{Ειδικά για τις μονάδες των προηγούμενων εδαφίων χορηγείται στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία με το νόμο αυτόν ενιαία άδεια παραγωγής και μέχρι την 31-07-2005 προσωρινή ενιαία άδεια λειτουργίας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.