Νόμος 4223/13 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Απαλλαγές από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Απαλλάσσονται από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων τα δικαιώματα στα ακίνητα που ανήκουν:

 

α) Στο Δημόσιο, στο Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου και στην Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων (ΕΟΚ).

 

β) Σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιοχρησιμοποιούνται ή παραχωρούνται δωρεάν στο Δημόσιο ή χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες της δημόσιας υγείας. Οι ανώνυμες εταιρείες της Γενικής Κυβέρνησης, με την επιφύλαξη της προηγούμενης περίπτωσης, δεν απαλλάσσονται από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων.

 

γ) Σε ξένα κράτη, εφόσον το ακίνητο χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση πρεσβείας ή προξενείου του ξένου κράτους ή για την εγκατάσταση πρεσβευτή, πρόξενου και λοιπών διπλωματικών αντιπροσώπων και πρακτόρων του ξένου κράτους, με τον όρο της αμοιβαιότητας.

 

δ) Σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που δεν εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και ιδιοχρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση μορφωτικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, αθλητικού, θρησκευτικού, φιλανθρωπικού και κοινωφελούς σκοπού ή παραχωρούνται δωρεάν στο Δημόσιο.

 

ε) Σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δεν εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ιδιοχρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση μορφωτικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, αθλητικού, θρησκευτικού, φιλανθρωπικού και κοινωφελούς σκοπού ή παραχωρούνται δωρεάν στο Δημόσιο.

 

στ) α)Σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες των γνωστών θρησκειών και δογμάτων κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Συντάγματος και ιδιοχρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση του λατρευτικού, θρησκευτικού και κοινωφελούς έργου τους.

 

στ) (β) Στις υποκείμενες στο ειδικό συνταγματικό καθεστώς Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, κείμενα εντός ή εκτός αυτού.

 

ζ) Στα νομικά πρόσωπα που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς διοίκησης και διαχείρισης του νόμου 3647/2008 (ΦΕΚ 37/Α/2008) και ιδιοχρησιμοποιούνται.

 

η) Σε εταιρείες ειδικού σκοπού, σύμφωνα με τη περίπτωση ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011) εφόσον το σύνολο των ονομαστικών μετοχών τους ανήκουν στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του άρθρου 2.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του νόμου 4328/2015 (ΦΕΚ 51/Α/2015), με την υποπαράγραφο Δ.3 του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015), με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του νόμου 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/2015), με την παράγραφο 1 του άρθρου 59 του νόμου 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/2016), με την παράγραφο 5 του άρθρου 10 του νόμου 4474/2017 (ΦΕΚ 80/Α/2017), με το άρθρο 81 του νόμου 4646/2019 (ΦΕΚ 201/Α/2019).

 

2. Απαλλάσσονται από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων και τα δικαιώματα στα ακίνητα για τα οποία:

 

α) Υφίσταται απαγόρευση οποιασδήποτε χρήσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα Πολεοδομικό Σχεδιασμό, ιδίως ρυμοτομικό βάρος, ρυμοτομική απαλλοτρίωση, δέσμευση ακινήτου για κοινωφελή ή κοινόχρηστο σκοπό ή για λόγους προστασίας μνημείων και αρχαιοτήτων, ιδίως αρχαιολογική δέσμευση για ανασκαφές, κήρυξη αρχαιολογικού χώρου, καθώς και για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, που έχει επιβληθεί από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, αποκλειστικά κατά το μέρος για το οποίο υφίσταται η ως άνω απαγόρευση. Σε περίπτωση μερικής απαγόρευσης χρήσης ακινήτου εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων μειώνεται κατά 30%. Σε περίπτωση μερικής απαγόρευσης χρήσης ακινήτου εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού, ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων μειώνεται κατά 60%.

 

β) Έχει διαταχθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση η αποδέσμευση από απαλλοτρίωση ή ρυμοτομικό βάρος ή δέσμευση κάθε είδους και δεν έχει εκδοθεί σχετική πράξη της Διοίκησης για την ως άνω αποδέσμευση.

 

γ) Έχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή οριστική διοικητική πράξη αποζημίωσης για απαλλοτρίωση ή ρυμοτομικό βάρος ή δέσμευση κάθε είδους και δεν έχει καταβληθεί η αποζημίωση μετά από 1 έτος από το έτος έκδοσης της παραπάνω απόφασης.

 

Οι παραπάνω απαλλαγές ή μειώσεις από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της πλήρους αποζημίωσης σχετικά με τα δικαιώματα της παραγράφου 2 του άρθρου 1.

 

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων μπορεί να καθορίζονται περιπτώσεις οι οποίες υπάγονται στα προηγούμενα εδάφια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου δέκατου όγδοου του νόμου [Ν] 4286/2014 (ΦΕΚ 194/Α/2014).

 

3. Κάθε άλλη διάταξη, γενική ή ειδική, που αφορά απαλλαγές από φόρους ή τέλη, δεν εφαρμόζεται για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακίνητης Περιουσίας, με εξαίρεση τις συμβάσεις παραχώρησης του Δημοσίου που έχουν κυρωθεί με νόμο μέχρι την κατάθεση στη Βουλή του σχεδίου του παρόντος νόμου, εφόσον σε αυτές είχε προβλεφθεί η πλήρης απαλλαγή από φόρους ακίνητης περιουσίας.

 

4. Κτίσματα μετά του αναλογούντος σε αυτά οικοπέδου, τα οποία βρίσκονται εντός της νήσου Κεφαλληνίας και των νομών Φθιώτιδας και Φωκίδας και έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές από τους σεισμούς του Ιανουαρίου 2014 και Αυγούστου 2013 αντίστοιχα, απαλλάσσονται από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων για τα έτη 2014 και 2015.

 

Για το έτος 2014, απαλλάσσονται από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, τα ακίνητα, τα οποία βρίσκονται εντός της νήσου Κεφαλληνίας. Για το έτος 2014, ακίνητα, τα οποία βρίσκονται εντός των ορίων των κηρυχθέντων ως πολεοδομικά ανενεργών στην παλαιά τους θέση οικισμών Πεπονιάς, Πολύλακκου, Αξιόκαστρου, Κλήματος, Τραπεζίτσας - Πανάρετης και Πυλωρών του Νομού Κοζάνης, δυνάμει του από 04-11-2002 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 1075/Δ/2002), απαλλάσσονται από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, εφόσον, καθ' όλο το έτος 2013 αυτά δεν ηλεκτροδοτήθηκαν.

 

Κτίσματα μετά του αναλογούντος σε αυτά οικοπέδου, τα οποία βρίσκονται εντός των περιφερειακών ενοτήτων Λευκάδας και Ιθάκης και έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές από τους σεισμούς του Νοεμβρίου 2015, απαλλάσσονται από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων για τα έτη 2015 και 2016.

 

Κτίσματα μετά του αναλογούντος σε αυτά οικοπέδου, τα οποία βρίσκονται στις δημοτικές ενότητες του Δήμου Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και στη νήσο Κω και έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές από το σεισμό της 12-06-2017 και το σεισμό της 21-07-2017, αντίστοιχα, απαλλάσσονται από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων για τα έτη 2017 και 2018.

 

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης της απαλλαγής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο Γ.5 του άρθρου τρίτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου δέκατου όγδοου του νόμου [Ν] 4286/2014 (ΦΕΚ 194/Α/2014), με την παράγραφο 3 του άρθρου 117 του νόμου [Ν] 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α/2016), με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του νόμου 4484/2017 (ΦΕΚ 110/Α/2017).

 

5. Για το έτος 2014 και για το έτος 2015, ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων μειώνεται κατά 20% για τα δικαιώματα σε κύριους χώρους αποπερατωμένων κατοικιών, μονοκατοικιών, διαμερισμάτων και επαγγελματικών στεγών, όπως κατατάσσονται αυτοί σε κατηγορία κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 32 του νόμου 3842/2010 και αναφέρονται στις περιπτώσεις 3.1., 3.2., 4.2., 4.3. και 4.4. των παραγράφων 3 και 4 του ιδίου άρθρου, εφόσον ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και καθ' όλη τη διάρκεια του προηγούμενου έτους ήταν κενοί και μη ηλεκτροδοτούμενοι. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης της μείωσης και οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου δέκατου όγδοου του νόμου [Ν] 4286/2014 (ΦΕΚ 194/Α/2014), με την υποπαράγραφο Δ.3 του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015).

 

7. Ειδικά για τα έτη 2018 και 2019 απαλλάσσονται τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, τις οποίες έπληξαν οι πυρκαγιές της 23ης και 24-07-2018, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους είναι κάτοχοι Δελτίου Επανελέγχου ή Έκθεσης Αυτοψίας ή Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτηρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που θα έχουν εκδοθεί έως τις 31-12-2019, και κατά τον κρίσιμο χρόνο η κυριότητα ή τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα στο ακίνητο ανήκουν στον υπόχρεο σε φόρο για τα έτη αυτά. Για τα έτη 2018 και 2019 απαλλάσσονται από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων τα δικαιώματα επί του συνόλου της ακίνητης περιουσίας των θανόντων εξαιτίας των πυρκαγιών του προηγούμενου εδαφίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με το άρθρο τρίτο της από 10-08-2018 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 149/Α/2018) και τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του νόμου 4607/2019 (ΦΕΚ 65/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.