Νόμος 4183/13

Ν4183/2013: Κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4183/2013: Κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 186/Α/2013), 11-09-2013.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο έβδομο: Τροποποίηση του νόμου 4174/2013 και του νόμου 4179/2013

 

1. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 66 του νόμου 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α/2013) οι λέξεις του άρθρου 54 αντικαθίστανται με τις λέξεις του άρθρου 55 παράγραφος 2.

 

2. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 66 του νόμου 4174/2013 μετά τις λέξεις και του Συμβουλίου της Επικρατείας προστίθενται οι λέξεις , καθώς και στην προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής προσφυγής.

 

3. Η διάταξη του παρόντος άρθρου τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 4174/2013.

 

4. Στο τέλος του νόμου 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α/2013) προστίθεται ως Παράρτημα το υπ' αριθμόν 744 κλίμακας 1:1.000 τοπογραφικό διάγραμμα, με το οποίο αποτυπώνονται οι χερσαίες, θαλάσσιες και εν γένει λιμενικές, κτιριακές ή άλλες εγκαταστάσεις και έργα εντός των χώρων του Τουριστικού Λιμένα Ζέας του άρθρου 34 του παραπάνω νόμου και αντίτυπο του οποίου δημοσιεύεται σε φωτοσμίκρυνση με τον παρόντα νόμο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

5. Η παράγραφος 6 του άρθρου 100 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών δύναται να εξουσιοδοτείται ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, για λόγους διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος και εύρυθμης λειτουργίας του, στη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, προκειμένου να αναλαμβάνονται από ιδιωτικούς ελεγκτικούς φορείς, ο έλεγχος της ορθής τιμολόγησης και του αναγκαίου της γενομένης κλινικής και ιατρικής πρακτικής, η τήρηση των διεθνών λογιστικών προτύπων και ο έλεγχος των παραστατικών και αναγκαίων δικαιολογητικών, η εκκαθάριση των λογαριασμών μεταξύ του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και των συμβεβλημένων με αυτόν παρόχων υπηρεσιών υγείας, καθώς και στην αποδοχή των αποτελεσμάτων που θα προκύπτουν από τους εν λόγω ελέγχους. Το σύνολο των δαπανών για την υλοποίηση των ανωτέρω βαρύνει τους παρόχους υπηρεσιών υγείας.}

 

Άρθρο όγδοο

 

Στο έκτο άρθρο του νόμου [Ν] 3755/2009 (ΦΕΚ 52/Α/2009), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 3 έως εξής:

 

{3. Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιων έργων και υπηρεσιών, που συνάπτονται συνεπεία διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού και αφορούν τη ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία, θεωρούνται ότι συνάπτονται νόμιμα ακόμη και όταν ο έλεγχος νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποβαίνει αρνητικός: α) για την υπέρβαση του ύψους του προϋπολογισθέντος τιμήματος και αοριστία της σύμβασης, εφόσον οι εργασίες που θα παρασχεθούν και με τις οποίες θα υλοποιηθεί το έργο σύμφωνα με τις διαγωνιστικές προδιαγραφές δεν υπερβαίνουν σε αξία το προϋπολογισθέν τίμημα, β) για μη παράθεση συγκριτικών στοιχείων που βεβαιώνουν το συμφέρον της προσφοράς του αναδόχου και γ) για μη ταύτιση του σχεδίου της σύμβασης, που περιλαμβανόταν στην προκήρυξη, με το υποβληθέν για έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον κατά την αιτιολογημένη γνώμη της αναθέτουσας αρχής, δεν επέρχεται βλάβη για το δημόσιο συμφέρον. Η παρούσα διάταξη είναι ειδική και κατισχύει κάθε αντίθετης. Ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζεται και σε σχέδια συμβάσεων που έχουν ελεγχθεί από το 2012, έως και τη δημοσίευσή της.}

 

Άρθρο ένατο: Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από την ψήφισή του.

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 10-09-2013

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.