Νόμος 4179/13 - Άρθρο 45

Άρθρο 45


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι τις 30-06-2013 του Ελληνικού Δημοσίου προς την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας από Έργα Υποδομής, Κατασκευές Έργων Ύδρευσης Νομικών Προσώπων Δημοσίων Δικαίου, Κατασκευή και Συντήρηση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας κ.λ.π., καθώς και οι μη φορολογικές οφειλές της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας προς το Ελληνικό Δημόσιο θα προσδιοριστούν με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων και Οικονομικών.

 

Το ποσό των απαιτήσεων της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας προσδιορίζεται με την εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση, αφού συνυπολογισθούν και τα στοιχεία που έχουν εγκριθεί από τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας έως τις 30-06-2013. Το προσδιορισθέν κατά τα ανωτέρω ποσό εξοφλείται κατά παρέκκλιση των περί παραγραφής διατάξεων.

 

Τυχόν οφειλές που θα προκύψουν, το ύψος των οποίων θα προσδιοριστεί αναλυτικά και κατά έτος στην αναφερόμενη στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου κοινή υπουργική απόφαση, θα καλυφθούν από την ειδική πίστωση που έχει προβλεφθεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό για την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής.

 

Οι ανωτέρω οφειλές θα εξοφληθούν με μοναδικό δικαιολογητικό στοιχείο πληρωμής την αναφερόμενη στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου κοινή υπουργική απόφαση και εφόσον η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας παραιτηθεί από κάθε άλλη αξίωση και ένδικο μέσο.

 

Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργούνται το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του νόμου 2939/2001.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 131 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.