Νόμος 4179/13 - Άρθρο 33

Άρθρο 33: Προσωρινές εγκαταστάσεις σε ακίνητα του νόμου 3342/2005


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α' του νόμου 3342/2005, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. α. Στον περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων των ολυμπιακών συγκροτημάτων του άρθρου 9 επιτρέπεται η κατασκευή ή η τοποθέτηση προσωρινών και λυόμενων κατασκευών και εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση εκτάκτων, πρόσκαιρων και βραχυχρόνιων εκδηλώσεων, όπως υπαίθριων αγορών, εορταστικών εκδηλώσεων, διοργάνωση εκθέσεων και συναυλιών, διάρκειας μέχρι τεσσάρων μηνών. Για την κατασκευή ή τοποθέτηση των κατασκευών και εγκαταστάσεων του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που επέχει θέση οικοδομικής άδειας ύστερα από αίτηση του φορέα διαχείρισης κάθε εγκατάστασης, με την οποία εγκρίνεται η καλυπτόμενη επιφάνεια και η οριοθέτηση των προσωρινών και λυόμενων κατασκευών και εγκαταστάσεων, καθώς και οι απαιτούμενες εργασίες, κατά παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα διάταξη. Με την ίδια ως άνω απόφαση καθορίζονται επίσης οι απαιτήσεις ασφάλειας και αισθητικής που πρέπει να πληρούν οι κατασκευές και εγκαταστάσεις, καθώς και ο χρόνος διατήρησής τους. Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης ο φορέας διαχείρισης της εγκατάστασης υποβάλλει στη Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών (ΔΟΚΚ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τεχνική έκθεση στην οποία περιγράφονται οι αιτούμενες εργασίες, τοπογραφικό διάγραμμα ή σχέδιο γενικής διάταξης, δηλώσεις ανάθεσης και ανάληψης της μελέτης και δήλωση ανάληψης της ευθύνης για το σύνολο των εργασιών και των εγκαταστάσεων από υπεύθυνο μηχανικό. Οι προσωρινές ή κινητές λυόμενες κατασκευές και εγκαταστάσεις αποξηλώνονται εντός 10 ημερών από τη λήξη της εκδήλωσης, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη άδεια ή έγκριση δημόσιας αρχής.

 

β. Η κατασκευή ή η τοποθέτηση στον περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων των Ολυμπιακών συγκροτημάτων του άρθρου 9 προσωρινών και λυόμενων κατασκευών και εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων χρονικής διάρκειας μεγαλύτερης των τεσσάρων μηνών, εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Τουρισμού, σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.