Νόμος 3342/05 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Άδεια δόμησης στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η άδεια δόμησης για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών μέσα στα Ολυμπιακά συγκροτήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 εκδίδεται από το Τμήμα Οικοδομικού Κανονισμού της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριακών Κανονισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, μέσα σε εξήντα ημέρες από την ημέρα υποβολής σε αυτό αίτησης του χρήστη της εγκατάστασης.

 

Η ίδια Διεύθυνση εξακολουθεί να έχει την αρμοδιότητα για την έκδοση νέων και την αναθεώρηση, επέκταση ισχύος κ.λ.π. των ήδη εκδοθεισών οικοδομικών αδειών των Ολυμπιακών συγκροτημάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 9.

 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται οι απαραίτητες μελέτες, σχέδια και λοιπά δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν για την έκδοση των σχετικών οικοδομικών αδειών, η σχετική διαδικασία θεώρησης ή ελέγχου, ο χρόνος ισχύος και η διαδικασία αναθεώρησης των αδειών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του νόμου 3492/2006 (ΦΕΚ 210/Α/2006).

 

2. Η άδεια που προβλέπεται στην παράγραφο 1 απαιτείται και για εργασίες σχετικές με τη μετασκευή, επισκευή, εκσυγχρονισμό, προσθήκη και επέκταση των μόνιμων Ολυμπιακών, αθλητικών και συνοδευτικών αυτών εγκαταστάσεων.

 

3. Η προβλεπόμενη από το άρθρο 1 του νόμου 960/1979, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του νόμου 1221/1981 συμβολαιογραφική δήλωση των θέσεων στάθμευσης των ολυμπιακών εγκαταστάσεων, που αναφέρονται στις περιπτώσεις δ' έως ι)η' του άρθρου 9 του παρόντος νόμου μπορεί να γίνεται από τον εκάστοτε φορέα, στον οποίο έχει ανατεθεί η διοίκηση και διαχείριση των ως άνω εγκαταστάσεων, για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου ή του νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που έχει αντίστοιχα την κυριότητα των ως άνω εγκαταστάσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 17 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011).

 

4. α. Στον περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων των ολυμπιακών συγκροτημάτων του άρθρου 9 επιτρέπεται η κατασκευή ή η τοποθέτηση προσωρινών και λυόμενων κατασκευών και εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση εκτάκτων, πρόσκαιρων και βραχυχρόνιων εκδηλώσεων, όπως υπαίθριων αγορών, εορταστικών εκδηλώσεων, διοργάνωση εκθέσεων και συναυλιών, διάρκειας μέχρι τεσσάρων μηνών. Για την κατασκευή ή τοποθέτηση των κατασκευών και εγκαταστάσεων του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που επέχει θέση οικοδομικής άδειας ύστερα από αίτηση του φορέα διαχείρισης κάθε εγκατάστασης, με την οποία εγκρίνεται η καλυπτόμενη επιφάνεια και η οριοθέτηση των προσωρινών και λυόμενων κατασκευών και εγκαταστάσεων, καθώς και οι απαιτούμενες εργασίες, κατά παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα διάταξη. Με την ίδια ως άνω απόφαση καθορίζονται επίσης οι απαιτήσεις ασφάλειας και αισθητικής που πρέπει να πληρούν οι κατασκευές και εγκαταστάσεις, καθώς και ο χρόνος διατήρησής τους. Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης ο φορέας διαχείρισης της εγκατάστασης υποβάλλει στη Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών (ΔΟΚΚ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τεχνική έκθεση στην οποία περιγράφονται οι αιτούμενες εργασίες, τοπογραφικό διάγραμμα ή σχέδιο γενικής διάταξης, δηλώσεις ανάθεσης και ανάληψης της μελέτης και δήλωση ανάληψης της ευθύνης για το σύνολο των εργασιών και των εγκαταστάσεων από υπεύθυνο μηχανικό. Οι προσωρινές ή κινητές λυόμενες κατασκευές και εγκαταστάσεις αποξηλώνονται εντός 10 ημερών από τη λήξη της εκδήλωσης, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη άδεια ή έγκριση δημόσιας αρχής.

 

β. Η κατασκευή ή η τοποθέτηση στον περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων των Ολυμπιακών συγκροτημάτων του άρθρου 9 προσωρινών και λυόμενων κατασκευών και εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων χρονικής διάρκειας μεγαλύτερης των τεσσάρων μηνών, εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Τουρισμού, σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 14 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011) και τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 33 του νόμου 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.