Νόμος 4179/13 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Ανασυγκρότηση γραφείων εξωτερικού Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, τουριστικοί εντεταλμένοι και ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας γραφείων εξωτερικού Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 23 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 343/2001 (ΦΕΚ 231/Α/2001), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 23

 

1. Οι Υπηρεσίες Εξωτερικού λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος της Διεύθυνσης Εξωτερικού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού Τις υπηρεσίες αυτές συγκροτούν τα Γραφεία Εξωτερικού, τα οποία διαρθρώνονται ως εξής:

 

α) Γραφείο Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας, με έδρα το Λονδίνο και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία.

β) Γραφείο Αμερικής, με έδρα τη Νέα Υόρκη και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας τα κράτη της Βόρειας Αμερικής.

γ) Γραφείο Γερμανίας, με έδρα τη Φρανκφούρτη και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας.

δ) Γραφείο Αυστρίας με έδρα τη Βιέννη και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Αυστρία, Ελβετία και την Ουγγαρία.

ε) Γραφείο Ιταλίας με έδρα το Μιλάνο και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Ιταλία.

στ) Γραφείο Γαλλίας με έδρα το Παρίσι και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας τη Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία.

ζ) Γραφείο Ρωσίας με έδρα τη Μόσχα και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας τα κράτη που προήλθαν από τη διάλυση της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών (εκτός Βαλτικής).

η) Γραφείο Κάτω Χωρών με έδρα το Άμστερνταμ και τοπική αρμοδιότητα την Ολλανδία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο.

θ) Γραφείο Σκανδιναβίας με έδρα τη Στοκχόλμη και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας τη Σουηδία, τη Νορβηγία, τη Φινλανδία, τη Δανία και τις χώρες της Βαλτικής.

ι) Γραφείο Σερβίας με έδρα το Βελιγράδι και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας τη Σερβία, την Κροατία και τη Σλοβενία.

ι)α) Γραφείο Ρουμανίας με έδρα το Βουκουρέστι και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία.

ι)β) Γραφείο Τουρκίας με έδρα την Κωνσταντινούπολη και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Τουρκία.

ι)γ) Γραφείο Ισραήλ με έδρα το Τελ Αβίβ και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας το Ισραήλ.

ι)δ) Γραφείο Κύπρου με έδρα τη Λευκωσία και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Κύπρο.

ι)ε) Γραφείο Κίνας, με έδρα το Πεκίνο και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Κίνα.

ι)στ) Γραφείο Πολωνίας, με έδρα τη Βαρσοβία και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Πολωνία, την Τσεχία και τη Σλοβακία.

ι)ζ) Γραφείο Βραζιλίας με έδρα το Σάο Πάολο και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας τις χώρες της Νότιας Αμερικής.

 

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Τουρισμού, μπορεί να συστήνονται ή να καταργούνται Γραφεία ή παραρτήματα αυτών. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να αναστέλλεται η λειτουργία των Γραφείων ή των παραρτημάτων και να μεταφέρεται η έδρα αυτών.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, μετά από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, καταρτίζεται κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας των υπηρεσιών εξωτερικού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, με τον οποίο ρυθμίζεται ιδίως η δομή τους, οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του υπηρετούντος σε αυτά προσωπικού, η σχέση τους με την Κεντρική Υπηρεσία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και κάθε άλλο θέμα λειτουργίας των υπηρεσιών αυτών.}

 

2. α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Τουρισμού μπορούν να συνιστώνται θέσεις τουριστικών εντεταλμένων στις πρεσβείες ή στα γενικά προξενεία ή στα προξενεία στις πόλεις όπου δεν υπάρχει έδρα γραφείου εξωτερικού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού Στις θέσεις αυτές μπορούν να αποσπώνται υπάλληλοι του Υπουργείου Τουρισμού ή του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ή να προσλαμβάνεται επιτόπιο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή να συνάπτονται συμβάσεις με ανάλογο νομικό καθεστώς σύμφωνο με τη νομοθεσία του τόπου απασχόλησης. Με την ίδια απόφαση μπορούν να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα. Ως προς τα προσόντα των υποψηφίων εφαρμόζεται το άρθρο 27 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 343/2001 για τα προσόντα των υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων σε Υπηρεσίες Εξωτερικού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Οι τουριστικοί εντεταλμένοι στεγάζονται στα κτήρια των κατά τόπους πρεσβειών, προξενείων ή ελληνικών αποστολών στο εξωτερικό. Όσοι υπάλληλοι αποσπώνται από το Υπουργείο Τουρισμού θα λαμβάνουν επίδομα αλλοδαπής όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 17 του νόμου 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α/1999), όπως ισχύει. Όσοι υπάλληλοι αποσπώνται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού θα λαμβάνουν επίδομα αλλοδαπής όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 5 του νόμου 2160/1993, όπως ισχύει. Το επίδομα αλλοδαπής βαρύνει τον προϋπολογισμό του φορέα προέλευσης των υπαλλήλων.

 

β. Οι συμβάσεις πρόσληψης επιτόπιου προσωπικού συνάπτονται από τον προϊστάμενο των κατά τόπο πρεσβειών ή προξενείων μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και έγκριση του Υπουργού Τουρισμού, καθώς και μετά από έγκριση της Επιτροπής της πράξης υπουργικού συμβουλίου 33/2006. Το προσωπικό αυτό εποπτεύεται από τη Διεύθυνση Υπηρεσιών Εξωτερικού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, δεν μετατίθεται ούτε τοποθετείται στην Κεντρική Υπηρεσία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Το ύψος των αποδοχών του προσωπικού αυτής της κατηγορίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού, η δε μισθοδοσία τους θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Κατά τα λοιπά οι συμβάσεις εργασίας του προσωπικού αυτού συνάπτονται κατά το δίκαιο του τόπου απασχόλησης, το δίκαιο δε αυτό ισχύει και ως προς το εργασιακό και ασφαλιστικό καθεστώς των εργαζομένων αυτών, εάν δε το προσλαμβανόμενο επιτόπιο προσωπικό έχει την ελληνική ιθαγένεια τότε οι συμβάσεις εργασίας συνάπτονται κατά το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο δε αυτό ισχύει και ως προς το εργασιακό και ασφαλιστικό καθεστώς των εργαζομένων αυτών. Επιδόματα αλλοδαπής, οικοσκευής και άλλες πρόσθετες αποδοχές ή επιδόματα δεν καταβάλλονται σε καμία περίπτωση στους υπαλλήλους αυτής της κατηγορίας εκτός από τα επιδόματα αδείας, εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων εφόσον προβλέπεται η καταβολή τους από το δίκαιο που διέπει την εργασιακή σχέση του προσωπικού του άρθρου αυτού. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύναψη παρόμοιων συμβάσεων εργασίας ή έργου είναι η άρτια γνώση της γλώσσας του τόπου απασχόλησης ή της αγγλικής και η κατοχή τίτλου σπουδών ή επαγγελματικής εμπειρίας ανάλογης με τα καθήκοντα της θέσης ή το αντικείμενο της σύμβασης.

 

3. Η υποπερίπτωση 1 της περίπτωσης Α)ii της παραγράφου Α' του άρθρου 18 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 343/2001 (ΦΕΚ 231/Α/2001), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του νόμου 4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α/2012), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης - ανεξαρτήτως κλάδου - θέσεις 28 με βαθμό τουλάχιστον Ε'.}

 

4. Το άρθρο 25 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 343/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 25

 

Οι θέσεις της περίπτωσης Α)ii του άρθρου 18 κατανέμονται ως εξής:

 

α. Δύο θέσεις κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε καθένα από τα γραφεία Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας, Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Γερμανίας, Γαλλίας, Ρωσίας, Σκανδιναβίας, Κάτω Χωρών και Κίνας.

 

β. Μία θέση κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε καθένα από τα λοιπά γραφεία και τα παραρτήματα.}

 

5. Το άρθρο 30 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 343/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 30: Αντιμετώπιση εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού

 

1. Σε περίπτωση που κενωθεί θέση πριν την παρέλευση της τριετίας, η θέση καλύπτεται από τους πίνακες του άρθρου 28 παράγραφος 3 και για το χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι την συμπλήρωση της τριετίας. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, επιτρέπεται η πλήρωση της κενής αυτής θέσης:

 

α) με απόσπαση υπαλλήλου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ή του Υπουργείου Τουρισμού, με αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ή του οικείου Υπουργού, χωρίς γνώμη των υπηρεσιακών συμβουλίων, εφόσον το διάστημα που απομένει μέχρι την συμπλήρωση της τριετίας δεν υπερβαίνει το έτος ή

 

β) με μετάθεση υπαλλήλου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, μετά από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, εφόσον το διάστημα που απομένει μέχρι την συμπλήρωση της τριετίας υπερβαίνει το έτος. Στην περίπτωση αυτή η απόσπαση ή η μετάθεση γίνεται και χωρίς αίτηση του υπαλλήλου.

 

2. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η πλήρωση κενής οργανικής θέσης των Υπηρεσιών Εξωτερικού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού κατά τη διαδικασία των προηγουμένων άρθρων επιτρέπεται:

 

α) η μετάθεση υπαλλήλου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, μετά από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, και χωρίς αίτηση του υπαλλήλου ή

 

β) με απόσπαση υπαλλήλου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Τουρισμού με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, μετά από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων και χωρίς αίτηση του υπαλλήλου. Με το έγγραφο που ανακοινώνεται στον υπάλληλο η μετάθεσή του, τάσσεται η αναγκαία για τη μετάβαση στη νέα του θέση προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 2 μηνών.

 

3. Για την αντιμετώπιση έκτακτης υπηρεσιακής ανάγκης επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού σε Υπηρεσία Εξωτερικού, ακόμη και αν δεν υπάρχει κενή οργανική θέση, με αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. Η διάρκεια της απόσπασης αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1 έτος.

 

4. α. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, χωρίς τη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού που υπηρετεί σε Υπηρεσία του Εξωτερικού, σε άλλη Υπηρεσία Εξωτερικού ή η επαναφορά του στην Κεντρική Υπηρεσία για την αντιμετώπιση έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών.

 

β. Με όμοια απόφαση επιτρέπεται η ανάθεση παράλληλης άσκησης καθηκόντων σε υπάλληλο Υπηρεσίας Εξωτερικού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και σε άλλη Υπηρεσία Εξωτερικού, όταν τούτο επιβάλλεται για την αντιμετώπιση έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών. Η διάρκεια της παράλληλης άσκησης καθηκόντων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος.

 

5. Η μετάθεση ή η απόσπαση παύει αυτοδικαίως όταν λήξει το χρονικό όριο που ορίζεται στην οικεία απόφαση. Ο υπάλληλος με τη λήξη της μετάθεσης ή της απόσπασης επανέρχεται υποχρεωτικά στην Υπηρεσία προέλευσης χωρίς άλλη διατύπωση.

 

6. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, με το έγγραφο που ανακοινώνεται στον υπάλληλο η απόσπαση ή μετάθεσή του, τάσσεται η αναγκαία για τη μετάβαση στη νέα του θέση προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 2 μήνες.}

 

6. Η υποπερίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 343/2001, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) να μην έχουν απομακρυνθεί από τα καθήκοντά τους στις υπηρεσίες που υπηρετούν για πειθαρχικό παράπτωμα, υπηρεσιακή ανεπάρκεια ή πλημμελή άσκηση των καθηκόντων τους. Η ως άνω προϋπόθεση δεν ισχύει εάν οι υποψήφιοι έχουν απαλλαγεί ή αποκατασταθεί.}

 

7. Υπάλληλοι του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού που κατά την δημοσίευση του νόμου 4049/2012 υπηρετούσαν σε θέσεις προϊσταμένων γραφείων εξωτερικού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού παραμένουν στη θέση τους μέχρι την πλήρωση των θέσεων αυτών σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 25 - 32 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 343/2001, όπως ισχύει. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που υπηρεσιακές ανάγκες επιβάλλουν ανάκληση της απόσπασης πριν από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 25 - 32 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 343/2001 όπως ισχύει, η ανάκληση γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

8. Στο άρθρο 29 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 343/2001 προστίθεται παράγραφος με αύξοντα αριθμό 7 ως εξής:

 

{7. Υπάλληλος που ήδη υπηρέτησε για μία ή περισσότερες θητείες στο εξωτερικό και έχει επανέλθει στην κεντρική υπηρεσία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, δύναται να συμμετάσχει, κατόπιν σχετικής προκήρυξης, στις κρίσεις για την εκ νέου μετάθεσή ή απόσπασή του στο ίδιο ή σε άλλο γραφείο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού στο εξωτερικό.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.