Νόμος 4174/13 - Άρθρο 74

Άρθρο 74: Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3691/2008


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση ι)η' του άρθρου 3 του νόμου 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α/2008), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι)η) Τα αδικήματα: α) της φοροδιαφυγής, που προβλέπονται στο άρθρο 17, στο άρθρο 18 με την εξαίρεση της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 και του άρθρου 19 με την εξαίρεση της περίπτωσης του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του νόμου 2523/1997 (ΦΕΚ 179/Α/1997), όπως ισχύουν,

 

β) της λαθρεμπορίας, που προβλέπονται στα άρθρα 155, 156 και 157 του νόμου [Ν] 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/2001), όπως ισχύουν, και γ) της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, που προβλέπονται στο άρθρο 25 του νόμου 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α/1990), όπως ισχύει, με την εξαίρεση της περίπτωσης α' της παραγράφου 1, καθώς και της μη καταβολής χρεών που προκύπτουν από χρηματικές ποινές ή πρόστιμα που επιβλήθηκαν από τα δικαστήρια ή από διοικητικές ή άλλες αρχές.}

 

2. H περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 3691/2008 καταργείται.

 

3. H περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου 3691/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για:

 

τις ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου,
τις ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων,
τις ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων σε ακίνητη περιουσία,
τις ανώνυμες εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών,
τις ανώνυμες εταιρείες επενδυτικής διαμεσολάβησης,
τις ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών και τις εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών, από τη στιγμή που θα γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η αδειοδότησή τους από τον αρμόδιο φορέα.}

 

4. H περίπτωση ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου 3691/2008, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε) Το Υπουργείο Οικονομικών (Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων) για:

 

τους φορολογικούς ή φοροτεχνικούς συμβούλους και τις εταιρείες παροχής φορολογικών ή φοροτεχνικών συμβουλών,
τους λογιστές που δεν συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας και τους ιδιώτες ελεγκτές,
τους κτηματομεσίτες και τις κτηματομεσιτικές εταιρείες,
τους οίκους δημοπρασίας,
τους εμπόρους αγαθών μεγάλης αξίας,
τους εκπλειστηριαστές,
τους ενεχυροδανειστές.}

 

5. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του νόμου 3691/2008, οι λέξεις 11 Μέλη αντικαθίστανται από τις λέξεις 12 Μέλη.

 

6. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 7Α του νόμου 3691/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Α' Μονάδα Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών

 

α) Η Α' Μονάδα συγκροτείται από τον Πρόεδρο και 8 Μέλη της Αρχής με τους αναπληρωτές τους, με γνώση της αγγλικής γλώσσας και ειδικότερα:

 

α)α) ένα στέλεχος από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και ένα από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών που προτείνονται από τον αρμόδιο Υπουργό,

 

β)β) ένα στέλεχος από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων που προτείνεται από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων,

 

γ)γ) ένα στέλεχος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που προτείνεται από τον αρμόδιο Υπουργό,

 

δ)δ) ένα στέλεχος από την Τράπεζα της Ελλάδος που προτείνεται από τον Διοικητή της,

 

ε)ε) ένα στέλεχος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που προτείνεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο,

 

στ)στ) ένα στέλεχος από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας που προτείνεται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και

 

ζ)ζ) ένα στέλεχος από το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που προτείνεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου.}

 

7. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου 3691/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ) Τη συλλογή πληροφοριών για το σκοπό και τη σκοπούμενη φύση της επιχειρηματικής σχέσης ή σημαντικών συναλλαγών ή δραστηριοτήτων του πελάτη ή του πραγματικού δικαιούχου και την επαλήθευση των εισοδημάτων των ανωτέρω από τα πιστωτικά ιδρύματα και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς με βάση προσκομιζόμενο πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος, πλην των περιπτώσεων που ο πελάτης δεν υποχρεούται να υποβάλει δήλωση φόρου εισοδήματος.}

 

8. Το άρθρο 29 του νόμου 3691/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 29: Υποβολή αναφορών για φορολογικά και τελωνειακά αδικήματα

 

1. Ειδικά για τα αδικήματα της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, καθώς και για τα λοιπά αδικήματα αρμοδιότητας ελέγχου του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος που υπάγονται στα βασικά αδικήματα, ορίζεται η εξής διαδικασία:

 

α. To Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος είναι αρμόδιο για την παραπομπή στη δικαιοσύνη υποθέσεων νομιμοποίησης εσόδων από λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή και για υποθέσεις που υπάγονται στις λοιπές αρμοδιότητές του, εφόσον έχει συντάξει σχετική έκθεση ελέγχου ή πορισματική αναφορά. Η σχετική αναφορά υποβάλλεται στον αρμόδιο Εισαγγελέα με άμεση ενημέρωση της Διεύθυνσης Ειδικών Υποθέσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και της Αρχής. Επιπροσθέτως, το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος δύναται να αναφέρει στην Αρχή υποθέσεις για τις οποίες έχει συντάξει έκθεση ελέγχου ή πορισματική αναφορά μόνο για το βασικό αδίκημα και να συνεργασθεί με αυτή, ακόμη και με κοινές έρευνες σε υποθέσεις κοινής αρμοδιότητας.

 

β. Οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ) και τα ελεγκτικά κέντρα, όταν διαπιστώνουν περιπτώσεις παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας, καθώς και των λοιπών αδικημάτων αρμοδιότητάς τους που υπάγονται στα βασικά αδικήματα, υποβάλλουν αναφορές στην Αρχή, ενημερώνοντας συγχρόνως και τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

 

γ. Οι Τελωνειακές και Ελεγκτικές Υπηρεσίες, όταν διαπιστώνουν περιπτώσεις παραβάσεων της τελωνειακής νομοθεσίας, καθώς και των λοιπών αδικημάτων αρμοδιότητάς τους, που υπάγονται στα βασικά αδικήματα, υποβάλλουν αναφορές στην Αρχή, ενημερώνοντας συγχρόνως τη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.

 

δ. Οι αναφορές που προβλέπονται στις ανωτέρω περιπτώσεις β' και γ' θα υποβάλλονται στην Αρχή εφόσον το ποσό των παραβάσεων υπερβαίνει τις 50.000 €. Για τον προσδιορισμό του ποσού αυτού λαμβάνονται υπόψη, αθροιστικώς, τα επιμέρους ποσά που προκύπτουν από μερικότερες πράξεις του ίδιου αδικήματος ή και από διαφορετικά αδικήματα φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίας ή μη καταβολής χρεών που διαπιστώνονται κατά τον εκάστοτε έλεγχο και διαπράχθηκαν από την 05-08-2008, ημερομηνία θέσης σε ισχύ του νόμου 3691/2008 και εντεύθεν.

 

ε. Τα υπόχρεα πρόσωπα υποβάλλουν στην Αρχή αναφορές ύποπτων συναλλαγών που ενδέχεται να σχετίζονται με τα ανωτέρω αδικήματα, πλην των δικηγόρων που δύνανται να υποβάλλουν αναφορές στην ειδική επιτροπή του άρθρου 34.}

 

9. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του νόμου 3691/2008 προστίθενται τρία νέα εδάφια ως εξής:

 

{Ειδικά στις περιπτώσεις διενέργειας φορολογικών ή τελωνειακών ελέγχων και κατά τη διαδικασία είσπραξης χρεών, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών δύναται να ζητήσει και να λάβει από την Αρχή κάθε διαθέσιμη σε αυτήν πληροφορία που είναι πιθανό να σχετίζεται με το διενεργούμενο έλεγχο ή με την επιδιωκόμενη είσπραξη χρέους του υπόχρεου. Η Αρχή δύναται να αποφασίσει να μην παράσχει τις πληροφορίες, εάν η παροχή των πληροφοριών θα έθετε σε κίνδυνο μια συνεχιζόμενη έρευνα της Αρχής. Αυτή η άρνηση δεν μπορεί να υπερβεί χρονικά τους 6 μήνες.

 

Τα ανωτέρω ισχύουν και για το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, για τις περιπτώσεις διενέργειας ελέγχων αρμοδιότητάς του.

 

Επιπλέον, η Αρχή ενημερώνει μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων για τις περιπτώσεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με νομιμοποίηση εσόδων που προέρχονται από φορολογικά αδικήματα, τελωνειακά αδικήματα ή αδικήματα μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, καθώς και το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος για τις δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων που αφορούν εν γένει αδικήματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.}

 

10. H περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του νόμου 3691/2008, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Αν πρόκειται για υπόχρεο νομικό πρόσωπο, με απόφαση της αρμόδιας κατά το άρθρο 6 του παρόντος αρχής επιβάλλονται:

 

i) διοικητικό πρόστιμο από 50.000 € μέχρι 5.000.000 €,

 

ii) οριστική ή προσωρινή για χρονικό διάστημα από ένα μήνα έως δύο έτη ανάκληση ή αναστολή της άδειας λειτουργίας ή απαγόρευση άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας,

 

iii) απαγόρευση άσκησης ορισμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή εγκατάστασης υποκαταστημάτων ή αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, για το ίδιο χρονικό διάστημα,

 

iv) οριστικός ή προσωρινός για το ίδιο χρονικό διάστημα αποκλεισμός από δημόσιες παροχές, ενισχύσεις, επιδοτήσεις, αναθέσεις έργων και υπηρεσιών, προμήθειες, διαφημίσεις και διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα.

 

Το διοικητικό πρόστιμο του στοιχείου i επιβάλλεται πάντοτε, ανεξαρτήτως της επιβολής άλλων κυρώσεων.}

 

11. Στην εισαγωγική πρόταση της παραγράφου 3 του άρθρου 52 του νόμου 3691/2008, διαγράφονται οι λέξεις που εποπτεύει εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.