Νόμος 4146/13 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Κεφάλαια Εξωτερικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 89/1967 (ΦΕΚ 132/Α/1967), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α/2005), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{3. Με όμοια απόφαση επιβάλλονται κυρώσεις που συνίστανται σε πρόστιμο ή και ανάκληση της άδειας, εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις των όρων αυτής ή του παρόντος νόμου. Πριν από την επιβολή των κυρώσεων η διοίκηση οφείλει να καλέσει εγγράφως την εταιρεία προκειμένου να υποβάλει έκθεση με τις απόψεις της για τις παραβάσεις που τις αποδίδονται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης.}

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 89/1967 (ΦΕΚ 132/Α/1967), όπως προστέθηκε με το άρθρο 29 του νόμου 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α/2005), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων:

 

α) καθορίζονται τα στοιχεία που πρέπει να περιέχουν οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υπαγωγή των εταιρειών στις διατάξεις του παρόντος,

 

β) εξειδικεύονται τα κριτήρια της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του παρόντος,

 

γ) ορίζονται τα όργανα και η διαδικασία ελέγχου των εταιρειών αυτών,

 

δ) εξειδικεύεται το είδος, καθώς και ο τρόπος και η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του παρόντος και

 

ε) ορίζεται η διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιστροφή των εγγυητικών επιστολών που προβλέπονταν στις διατάξεις του παρόντος πριν την αντικατάστασή τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εκτέλεση του παρόντος.}

 

3. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης Ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/2004), όπως ισχύει, προστίθεται η φράση:

 

{με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 3888/2010 (ΦΕΚ 175/Α/2010), η οποία εφαρμόζεται ρητώς και για την περίπτωση εφαρμογής πάσης φύσεως αναπτυξιακών νόμων, εφόσον η επιδότηση που αφορά στα υποβληθέντα στην Υπηρεσία σχετικά παραστατικά δεν υπερβαίνει ποσοστό 25% επί της συνολικής επιδότησης που αφορά την επένδυση. Τα παραστατικά αυτά δεν πιστοποιούνται για ολοκλήρωση της επένδυσης και η επένδυση ολοκληρώνεται μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής, με μειωμένο προϋπολογισμό, αφαιρουμένων των ποσών επιχορήγησης που αντιστοιχούν σε αυτά. Τυχόν καταβληθείσες επιχορηγήσεις που αντιστοιχούν στα παραστατικά αυτά, ανακαλούνται.}

 

4. Δύναται να πιστοποιηθεί η ολοκλήρωση υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στο νόμο 1892/1990, καθώς και σε μεταγενέστερους επενδυτικούς νόμους, εφόσον τυχόν αυθαίρετες κτιριακές υποδομές που συμπεριλαμβάνονται σε αυτά έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 4014/2011 περί τακτοποίησης αυθαιρέτων κι έχει εκδοθεί σχετική άδεια λειτουργίας.

 

5. Επενδυτικά σχέδια, που είχαν υπαχθεί σε καθεστώς κρατικών ενισχύσεων, κατά τις διατάξεις του νόμου 1892/1990 και 2601/1998, από Ανώνυμες Εταιρείες στις οποίες μέτοχοι είναι αφενός Δήμοι με ποσοστό άνω του 51 % και αφετέρου άλλες Ανώνυμες Εταιρείες ή Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης ελεγχόμενες από το Δημόσιο, τα οποία υλοποιήθηκαν εξ ολοκλήρου και επιδοτήθηκαν κατά ένα ποσοστό μόνο της εγκεκριμένης επιχορήγησης αλλά δεν λειτούργησαν επιχειρηματικά, θεωρούνται ολοκληρωμένα χωρίς κανένα δικαίωμα αναζήτησης από τον φορέα του υπολοίπου ποσοστού της επιδότησης. Τυχόν ανακλητικές αποφάσεις για την υπαγωγή τους στους αναπτυξιακούς νόμους λογίζονται ως μη εκδοθείσες.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.