Νόμος 4111/13 - Άρθρο 40

Άρθρο 40


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2830/2000 (ΦΕΚ 96/Α/2000) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Αν μεταβληθεί η έδρα του ειρηνοδικείου, δεν μεταβάλλεται αυτοδικαίως και η έδρα του Συμβολαιογράφου, αλλά η τυχόν υπάρχουσα θέση Συμβολαιογράφου παραμένει εφεξής στην έδρα του καταργούμενου ειρηνοδικείου. Από την εφαρμογή των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 110/2012 (ΦΕΚ 193/Α/2012) δεν θίγονται οι υφιστάμενες θέσεις των Συμβολαιογράφων στις έδρες ή στις περιφέρειες των συγχωνευομένων ειρηνοδικείων, η έδρα και η κατά τόπο αρμοδιότητα.}

 

2. Στο τέλος του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2830/2000 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

{Εξαιρείται η διενέργεια αναγκαστικού ή εκούσιο πλειστηριασμού, ο οποίος διενεργείται στο κατάστημα του κατά τόπον αρμόδιου Ειρηνοδικείου.}

 

3. Στο νόμο [Ν] 2830/2000 προστίθεται μεταβατική διάταξη, η οποία διαλαμβάνει ως εξής:

 

{Οι πλειστηριασμοί, που ήδη έχουν προσδιορισθεί προς διενέργεια σε υπό συγχώνευση Ειρηνοδικείου μεταφέρονται και διενεργούνται στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου στο οποίο συγχωνεύεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 110/2012 (ΦΕΚ 193/Α/2012) και κατά την ήδη προσδιορισθείσα ημερομηνία.}

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 1756/1988 (ΦΕΚ 35/Α/1988) προστίθενται δύο εδάφια ως εξής:

 

{Στην περίπτωση συγχώνευσης δικαστηρίων, οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών διατηρούνται και μεταφέρονται αυτοδικαίως στο δικαστήριο, το οποίο προκύπτει από την εν λόγο συγχώνευση. Οι ως άνω θέσεις καταλαμβάνονται από τους υπηρετούντες στα συγχωνευόμενα δικαστήρια δικαστικούς λειτουργούς.}

 

5. Στο άρθρο 18 του νόμου [Ν] 2812/2000 (ΦΕΚ 67/Α/2000) προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής:

 

{Στην περίπτωση συγχώνευσης δικαστηρίων οι υφιστάμενες οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων όλων των κλάδων διατηρούνται και μεταφέρονται αυτοδικαίως στο δικαστήριο το οποίο προκύπτει από την εν λόγω συγχώνευση. Οι ανωτέρω θέσεις καταλαμβάνονται από τους υπηρετούντες στα συγχωνευμένα δικαστήρια δικαστικούς υπαλλήλους υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 33 του νόμου 4024/2011.}

 

6. Η παράγραφος 7 του άρθρου 9 του νόμου 3910/2011 (ΦΕΚ 11/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας κάθε επιτροπής και ο αναπληρωτής του. Καθήκοντα γραμματέα ανατίθενται σε υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, εφόσον ο διαγωνισμός διενεργείται στην έδρα της Σχολής. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός διενεργείται εκτός της έδρας της, ανατίθενται σε υπάλληλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης ή σε δικαστικό υπάλληλο, ο οποίος υπηρετεί σε μια από τις δικαστικές υπηρεσίες του τόπου όπου διενεργείται ο διαγωνισμός.}

 

7. Παρατείνεται έως την 31-12-2013 η ισχύς των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων του διαγωνισμού για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων, που προκηρύχθηκε με την απόφαση 5223/2009 του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 23/ΑΣΕΠ/2009). Η κατανομή των προς πλήρωση θέσεων διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 49 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013).

 

8. Η ισχύς του πίνακα επιτυχόντων υποψηφίων δοκίμων Ειρηνοδικών Δ' τάξεως (ΦΕΚ 1046/Γ/2012), που λήγει την 31-12-2012 παρατείνεται έως την 31-12-2013.

 

9. Στο άρθρο 14 του νόμου [Ν] 3898/2010 (ΦΕΚ 211/Α/2011), προστίθενται παράγραφοι 2 και 3 ως εξής:

 

{2. Επιτρέπεται η αναγνώριση τίτλου διαπίστευσης διαμεσολαβητή που έχει αποκτηθεί από φορέα κατάρτισης αλλοδαπής προέλευσης κατόπιν εκπαίδευσης παρασχεθείσας στην Ελλάδα, εφόσον ο τίτλος αυτός αποκτήθηκε μέχρι την αδειοδότηση και έναρξη λειτουργίας φορέα ή φορέων κατάρτισης του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 3898/2010 και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 31-12-2012.

 

3. Αιτήσεις αναγνώρισης τίτλων διαπίστευσης διαμεσολαβητών, που έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 3898/2010 και εκκρεμούν κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης θα εξετασθούν, σύμφωνα με το νόμο.}

 

10. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 54 του νόμου 2776/1999 η φράση πριν από την πάροδο ενός έτους αντικαθίσταται με τη φράση πριν από την πάροδο τριών ετών.

 

11. Στα υφιστάμενα κλειστά τμήματα των αγροτικών καταστημάτων κράτησης, μπορεί να μετάγονται κατάδικοι που εκτίουν ποινές έως δέκα ετών, χωρίς τις προϋποθέσεις της υπουργικής απόφασης για την κράτηση στις αγροτικές φυλακές, εφόσον υπάρχει επαρκής χώρος και συντρέχουν λόγοι αποσυμφόρησης των υπολοίπων καταστημάτων κράτησης της χώρας, λόγω υπερσυνωστισμού κρατουμένων.

 

12. Στο άρθρο 13 του νόμου 3772/2009 (ΦΕΚ 112/Α/2009) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών ένταξης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας των ανωτέρω θεραπευτικών καταστημάτων, οι ανάγκες κάλυψης ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών των καταστημάτων κράτησης της χώρας θα καλύπτονται από τα αντίστοιχα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας με ευθύνη των αρμοδίων διοικητών Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ) και την υποχρεωτική παροχή τέτοιων υπηρεσιών από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών και κάθε σχετικό θέμα.}

 

άρθρου 40 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 

13. Η παράγραφος 1 του άρθρου 18 του νόμου 2776/1999 (ΦΕΚ 291/Α/1999) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η ίδρυση, κατάργηση ή συγχώνευση όλων των κατηγοριών και τύπων καταστημάτων κράτησης πραγματοποιείται με προεδρικό διάταγμα, με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η δε μετατροπή, μετεγκατάσταση, μετονομασία και μεταβολή της έδρας τους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

 

Για τη σύσταση θεραπευτικού καταστήματος του άρθρου 19 παράγραφος 4 του παρόντος, συναρμόδιος για την έκδοση του παραπάνω προεδρικού διατάγματος, εκτός από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι και ο Υπουργός Υγείας, επιφυλασσομένης της διατάξεως του άρθρου 3 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 1729/1987 (ΦΕΚ 144/Α/1987), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του νόμου 2161/1993 (ΦΕΚ 119/Α/1993). Σε περίπτωση σύστασης, μέσα ή έξω από το κατάστημα κράτησης, ειδικού, κατά το άρθρο 6 του νόμου 2345/1995 (ΦΕΚ 213/Α/1995), κέντρου υγείας ή ειδικού περιφερειακού ιατρείου, αυτό διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος ως προς τη διοίκηση και φύλαξη των κρατουμένων και στελεχώνεται, ως προς μόνο το φυλακτικό και διοικητικό προσωπικό, με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.}

 

14. Η περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του νόμου 3772/2009 (ΦΕΚ 112/Α/2009) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1) α. τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Σωφρονιστικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναπληρούμενο από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών - Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ιδίου υπουργείου ως πρόεδρο. Σε περίπτωση έλλειψης κάποιου εξ' αυτών το Συμβούλιο συγκροτείται από το νόμιμο αναπληρωτή του στα κύρια υπηρεσιακά του καθήκοντα.}

 

15. Στο εδάφιο α) της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του νόμου 4043/2012 (ΦΕΚ 25/Α/2012) η φράση και σε χρονικό διάστημα μέχρι 10 μήνες αντικαθίσταται με τη φράση και σε χρονικό διάστημα μέχρι την 30-06-2013.

 

16. Το εδάφιο (β) της περίπτωσης 6 της παραγράφου ΙΓ του νόμου 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Επί πλέον αυτού, καταβάλλεται ποσοστό 8 ‰ υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Τομέας Ασφάλισης Νομικών), ποσοστό 8 ‰ υπέρ του οικείου Ταμείου Υγείας Δικηγόρων και χαρτόσημο ποσοστού 2,4% επί του ως άνω ποσοστού (8 ‰) του δικαστικού ενσήμου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.