Νόμος 4111/13 - Άρθρο 30

Άρθρο 30


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012, μετά τις λέξεις και ενώσεις προσώπων προστίθενται οι λέξεις και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

 

2. α. Στην υποπερίπτωση α' της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012, διαγράφονται οι λέξεις η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

β. Η υποπερίπτωση γ' της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Θ.3. της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τα κέντρα δια βίου μάθησης είναι πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής εκπαίδευσης, γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής και διακρίνονται σε επιπέδου Ένα και επιπέδου Δύο, με βάση την κτιριολογική τους υποδομή. Οι Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης και τα Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας που ασκούν νομίμως τις δραστηριότητές τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού χωρίς να θίγονται από τις ρυθμίσεις του παρόντος.}

 

γ. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει από 19-11-2012.

 

3. Η περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 τροποποιείται ως εξής:

 

{3. Οι ανωτέρω άδειες χορηγούνται εντός 4 μηνών από την υποβολή της αίτησης.}

 

4. α. Το στοιχείο ζ' της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012) όπως αυτό τροποποιήθηκε από την από 19-11-2012 πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 229/Α/2012) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ζ) δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς,}

 

β. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει από 05-12-2012.

 

5. α. Στο στοιχείο γ' της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 προστίθεται στην αρχή της πρότασης η φράση για τα νομικά πρόσωπα, εκτός των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου,.

 

β. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει από 05-12-2012.

 

6. α. Στο στοιχείο ζ' της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 προστίθεται στο τέλος της πρότασης η φράση ,εξαιρουμένων των εκπροσώπων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

 

β. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει από 05-12-2012.

 

7. α. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου του στοιχείου δ' της περίπτωσης 8 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 προστίθεται η φράση: ή χώρους εκτόνωσης.

 

β. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει από 05-12-2012.

 

8. Στο στοιχείο δ' της περίπτωσης 8 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 διαγράφονται οι λέξεις αλλά όχι τα δώματα.

 

9. Στο στοιχείο ζ' της περίπτωσης 8 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012, οι λέξεις και το στοιχείο δ' αντικαθίστανται από τις λέξεις και το στοιχείο ε'.

 

10. α. Η περίπτωση 9 της υποπαραγράφου Θ.3. της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 καταργείται.

 

β. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει από 19-11-2012.

 

11. Στο στοιχείο γ' της περίπτωσης 10 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012, οι λέξεις 3 m2 αντικαθίστανται από τις λέξεις 2 ½ m2.

 

12. Η περίπτωση 11 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{11. Η άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολεγίου, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΙΕΚ), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, τροποποιείται μετά από αίτηση, σύμφωνα με τη διαδικασία που απαιτείται για τη χορήγηση αυτής. Η απόφαση τροποποίησης εκδίδεται εντός 4 μηνών από την υποβολή της αίτησης.}

 

13. α. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 13 της υποπαραγράφου Θ.3. της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 οι λέξεις ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων του ισχύοντος Οικοδομικού Κανονισμού αντικαθίστανται με τις λέξεις ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών προϋποθέσεων του παρόντος.

 

β. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει από 19-11-2012.

 

14. α. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 13 της υποπαραγράφου Θ.3. της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012, οι λέξεις εντός 30 ημερών αντικαθίστανται με τις λέξεις εντός 15 ημερών.

 

β. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει από 19-11-2012.

 

15. α. Το πρώτο εδάφιο του στοιχείου α' και το υποστοιχείο α.i της περίπτωσης 14 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{α. Οι άδειες των περιπτώσεων 1 και 2 επικαιροποιούνται ανά διετία με τη διαδικασία της αναγγελίας του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α/2011), με την προσκόμιση των κάτωθι:

 

i) Δήλωση του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986) περί μη μεταβολής των προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας των παραγράφων 4, 5 και 6 και των κτιριολογικών προδιαγραφών των παραγράφων 8 και 10 του παρόντος. Εφόσον έχουν επέλθει μεταβολές στις προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας με την αναγγελία, κατατίθεται όλη η σχετική τεκμηρίωση που ορίζεται στις περιπτώσεις 4, 5, 6, 8 και 10 της παρούσας υποπαραγράφου.}

 

β. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει από 19-11-2012.

 

γ. Το στοιχείο β' της περίπτωσης 14 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Η αναγγελία υποβάλλεται έως την 31η Μαΐου κάθε δεύτερου έτους.}

 

δ. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

16. α. Τα υποστοιχεία ii και iii του στοιχείου α' της περίπτωσης 14 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{α. ii) Δήλωση του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986) περί εξουσιοδότησης στον φορέα της έκδοσης της άδειας για την έκδοση των πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, καθώς και πιστοποιητικών περί μη πτώχευσης ή περί μη υποβολής αίτησης για κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης.}

 

β. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει από 05-12-2012.

 

17. α. Η περίπτωση 16 της υποπαραγράφου Θ.3. της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012, τροποποιείται ως εξής:

 

α)α. Στο πρώτο εδάφιο της ως άνω περίπτωσης διαγράφονται οι λέξεις και φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών και οι λέξεις προς έγκριση.

 

β)β. Στο δεύτερο εδάφιο της ως άνω περίπτωσης οι λέξεις της εγκρίσεως αντικαθίστανται με τη λέξη υποβολής.

 

β. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει από 19-11-2012.

 

18. α. Στην υποπαράγραφο Θ.3. της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012) όπως αυτό τροποποιήθηκε από την από 19-11-2012 πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 229/Α/2012) προστίθεται περίπτωση 19 ως εξής:

 

{19. Το αυτό φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ένωση προσώπων δύναται να κατέχει περισσότερες της μίας άδειες, οι οποίες προβλέπονται από την παρούσα παράγραφο, υπό τον όρο ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για εκάστη ξεχωριστά.}

 

β. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει από 05-12-2012.

 

19. Η περίπτωση 17 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{17. Αναπόσπαστο στοιχείο των αδειών των περιπτώσεων 1 και 2 της παρούσας υποπαραγράφου αποτελεί ο διακριτικός τίτλος, ο οποίος είναι διαφορετικός για εκάστη άδεια που κατέχεται από το αυτό φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων.}

 

20. Στην υποπαράγραφο Θ.3. της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012, προστίθεται περίπτωση 20 ως εξής:

 

{20. Οι κάτοχοι άδειας της περίπτωσης 1 της παρούσας υποπαραγράφου, εκτός των ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον κάνουν χρήση εργαστηριακών χώρων που έχουν τεθεί συμβατικά στη διάθεσή τους για την κάλυψη των αναγκών των σπουδαστών τους, οι χώροι αυτοί εξαιρούνται της υποχρέωσης των στοιχείων α' και ε' της περίπτωσης 8 της παρούσας υποπαραγράφου.}

 

21. α. Η περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Θ.4 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η άδεια των περιπτώσεων 1 και 2 της υποπαραγράφου Θ.3 του παρόντος νόμου που κατέχεται από φυσικό πρόσωπο, ένωση προσώπων, νομικό πρόσωπο ή το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ανακαλείται αυτοδικαίως, εφόσον διαπιστωθεί οποιαδήποτε άρνηση συμμόρφωσης, καθ' υποτροπή παράβαση ή δυστροπία σε υποδείξεις και συστάσεις ως προς τις περιπτώσεις 8 και 10 της υποπαραγράφου Θ.3 του παρόντος. Στο αυτό φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο, ένωση προσώπων ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, η άδεια των οποίων ανακλήθηκε ως ανωτέρω, δεν χορηγείται εκ νέου άδεια για φορέα εκπαίδευσης των περιπτώσεων 1 και 2 της υποπαραγράφου Θ.3. ή άλλης μορφής, για χρονικό διάστημα 10 ετών.}

 

β. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει από 19-11-2012.

 

22. Στην παράγραφο 2 της υποπαραγράφου Θ.6 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 μετά τις λέξεις και των Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΙΕΚ) προστίθενται οι λέξεις και των Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών.

 

23. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του νόμου 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α/2008), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του νόμου 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/2010) και αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Θ.7 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. α. Τα Κολέγια είναι πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, που παρέχουν κατ' αποκλειστικότητα σπουδές βάσει συμφωνιών πιστοποίησης (validation) και δικαιόχρησης (franchising) με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές στη χώρα που εδρεύουν, οι οποίες οδηγούν σε πρώτο πτυχίο (bachelor) τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

 

β. Επίσης περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη κατηγορία (κολέγια) πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα προγράμματα σπουδών των οποίων οδηγούν σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, εφόσον αυτά τα συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών έχουν πιστοποίηση (accreditation) από διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ορίζονται οι διεθνείς οργανισμοί πιστοποίησης.

 

γ. Τα πτυχία, οι τίτλοι, οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά σπουδών και οποιασδήποτε ονομασίας βεβαίωση που χορηγούν τα κολέγια των στοιχείων α' και β' της παρούσας παραγράφου δύνανται της αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων ανώτατης εκπαίδευσης του ελληνικού συστήματος τυπικής εκπαίδευσης σύμφωνα με την διαδικασία και τις προϋποθέσεις της Θ.16 της παρούσης.}

 

β. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει από 19-11-2012.

 

24. α. Η παράγραφος 4 του άρθρου 10 του νόμου 3696/2008, όπως προστέθηκε με την περίπτωση 4 της υποπαραγράφου Θ.7. της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 διαγράφεται.

 

β. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει από 19-11-2012.

 

25. α. Στην περίπτωση Θ.11 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 οι λέξεις έως την 30-08-2013 αντικαθίστανται με τις λέξεις έως την 30-04-2013.

 

β. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει από 19-11-2012.

 

26. α. H περίπτωση 4 της υποπαραγράφου Θ.12 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 διαγράφεται.

 

β. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει από 19-11-2012.

 

27. α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 38/2010 (ΦΕΚ 79/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Θ.16 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης, όταν πρόκειται για πτυχίο πρώτου κύκλου σπουδών, μικρότερο τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται για μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης και τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται για διδακτορικό κύκλο σπουδών άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.}

 

β. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει από 19-11-2012.

 

28. α. Η παράγραφος 5 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 38/2010, όπως προστέθηκε με την περίπτωση 4 της υποπαραγράφου Θ.16 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του άρθρου 2 νοείται ως τίτλος τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης ο αναγνωρισμένος τίτλος τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης, όταν πρόκειται για πτυχίο πρώτου κύκλου σπουδών, μικρότερο τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται για μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης και τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται για διδακτορικό κύκλο σπουδών, που απονέμεται από ίδρυμα τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.}

 

β. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει από 19-11-2012.

 

29. α. Η περίπτωση 5 της υποπαραγράφου Θ.16 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Στο άρθρο 4 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτόν που απονέμεται στο πλαίσιο του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του παρόντος, παρέχει στο δικαιούχο τη δυνατότητα να αποκτήσει στην Ελλάδα πρόσβαση και να ασκήσει συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος με τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους με τους κατόχους συγκρίσιμων τίτλων του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, εκτός των περιπτώσεων που απαιτούνται αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα και ιδίως για θέσεις καθηγητών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ερευνητών και ειδικού επιστημονικού προσωπικού.}}

 

β. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει από 05-12-2012.

 

30. α. H περίπτωση 22 της υποπαραγράφου Θ.16 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{22. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 57 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Η αναγνώριση του δικαιώματος ασκήσεως ορισμένου επαγγέλματος, σύμφωνα με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ, γίνεται με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του Συμβουλίου Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων ή μιας των λοιπών αρμόδιων προς τούτο αρχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του παρόντος.

 

2. Η αίτηση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων υποβάλλεται στην υπηρεσία του άρθρου 59 του παρόντος και καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο. Με την αίτηση υποβάλλονται και τα έγγραφα και πιστοποιητικά του παραρτήματος VII του παρόντος διατάγματος σε επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Η ίδια Υπηρεσία βεβαιώνει την παραλαβή του φακέλου εντός ενός μηνός από την παραλαβή και ενημερώνει τον αιτούντα για τυχόν ελλείποντα έγγραφα. Η αίτηση συνοδεύεται από παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ύψους εκατό ευρώ. Το ύψος του παραβόλου αυτού μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}}

 

β. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει από 19-11-2012.

 

31. α. Η περίπτωση 23 της υποπαραγράφου Θ.16 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{23. Στο άρθρο 57 προστίθενται παράγραφοι 7, 8 και 9 ως εξής:

 

{7. Τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 εφαρμόζονται αποκλειστικά στις περιπτώσεις της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ.

 

8. Ο ενδιαφερόμενος δύναται να ασκήσει άπαξ ενδικοφανή διοικητική προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων και να ζητήσει την ακύρωση ή την τροποποίηση της απόφασης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών από την κοινοποίηση της. Η προσφυγή συνοδεύεται από παράβολο υπέρ του Δημοσίου ύψους 50 €. Το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων γνωστοποιεί στον προσφεύγοντα την απόφαση του το αργότερο μέσα σε 3 μήνες.}}

 

β. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει από 05-12-2012.

 

32. Στο άρθρο 57 του προεδρικού διατάγματος 38/2010, όπως τροποποιήθηκε με την προηγούμενη παράγραφο, προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:

 

{9. Η διαδικασία εξέτασης αιτήσεων στις περιπτώσεις που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 στις οποίες αρμόδιο όργανο για την υποβολή και την εξέταση της αίτησης αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας είναι το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο εντός έξι μηνών από τη συμπλήρωση του φακέλου του αιτούντος με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι παράγραφοι 1 έως 2, 6 και 8.}

 

33. α. Στην υποπαράγραφο Θ.16 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 προστίθεται περίπτωση 28 ως εξής:

 

{28. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 38/2010, εφαρμόζεται και για τις περιπτώσεις των στοιχείων α' και β' της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Θ.7 της παραγράφου Θ από την έναρξη ισχύος του παρόντος.}

 

β. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει από 05-12-2012.

 

34. α. Μετά την υποπαράγραφο Θ.16 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 προστίθεται νέα υποπαράγραφος Θ.17 ως εξής:

 

{Θ.17. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007 - 2013 σε κάθε απόφοιτο των δημοσίων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης που άρχισε την πρακτική του άσκηση από 01-10-2008 έως και 30-06-2015 και την ολοκλήρωσε το αργότερο έως 31-12-2015, καταβάλλεται επιδότηση ύψους 800 € ανά εξάμηνο.}

 

β. Οι υποπαράγραφοι Θ.17 και Θ.18 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 αναριθμούνται σε υποπαραγράφους Θ.18 σε Θ.19 αντίστοιχα.

 

γ. Η ρύθμιση των προηγούμενων περιπτώσεων ισχύει από 05-12-2012.

 

35. α. Στην περίπτωση 1 της αναριθμημένης υποπαραγράφου Θ.18 (πρώην Θ.17) της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 οι λέξεις καθίσταται η 31-12-2012 αντικαθίστανται με τις λέξεις μέχρι την 31-12-2013.

 

β. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει από 19-11-2012.

 

36. α. Η περίπτωση 4 της αναριθμημένης υποπαραγράφου Θ.18 (πρώην Θ.17) της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Κατ' εξαίρεση, τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΕΜΕ) που διαθέτουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ και παρέχουν προγράμματα που δεν εντάσσονται στην περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Θ' της παρούσας παραγράφου, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ο πάροχος δικαιούται την παροχή, χωρίς καμία άλλη υποχρέωση ή κόστος, άδεια λειτουργίας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο για την συνέχιση της παροχής τους. Οποιαδήποτε άλλα προγράμματα τα οποία επιθυμεί ο πάροχος να εντάξει ή να τροποποιήσει, υπόκεινται στις διατάξεις που αφορούν στα προγράμματα των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης.}

 

β. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει από 19-11-2012.

 

37. α. Η περίπτωση 5 της αναριθμημένης υποπαραγράφου Θ.18 (πρώην Θ.17) της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. α. Στους φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης των περιπτώσεων 1 και 2, εκτός των Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών της περίπτωσης 10 της υποπαραγράφου Θ.3 που διαθέτουν ισχύουσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, η διαδικασία των περιπτώσεων 8, 10 και 13 της υποπαραγράφου Θ.3 αντικαθίσταται από δήλωση του νόμου 1599/1986 του ιδιοκτήτη ή του νομίμου εκπροσώπου ή του κατά νόμο υπευθύνου ότι ισχύουν οι κτιριολογικές προϋποθέσεις του παρόντος.}

 

β. Τα Φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών της περίπτωσης 10 της υποπαραγράφου Θ.3 που διαθέτουν ισχύουσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας αδειοδοτούνται με μόνη την υποβολή δήλωσης του νόμου 1599/1986 του ιδιοκτήτη ή του νομίμου εκπροσώπου ή του κατά νόμο υπευθύνου, ότι δεν έχουν επέλθει μεταβολές στις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες αδειοδοτήθηκαν.

 

γ. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει από 19-11-2012.

 

38. Η περίπτωση 3 της αναριθμημένης υποπαραγράφου Θ.18. (πρώην Θ.17) της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η ισχύς των υποπαραγράφων Θ.3 έως και Θ.6, οι περιπτώσεις 5 έως και 8 της υποπαραγράφου Θ.7 και η υποπαράγραφος Θ.8 της παραγράφου Θ αρχίζει την 01-05-2013.}

 

39. Στην αναριθμημένη υποπαράγραφο Θ.18 (πρώην Θ.17) της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012, προστίθεται περίπτωση 6 ως εξής:

 

{6. Όπου στις κείμενες διατάξεις προβλέπεται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των φορέων παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης των περιπτώσεων 1 και 2 της υποπαραγράφου Θ.3, εφεξής νοείται άδεια.}

 

40. Ο τίτλος του προεδρικού διατάγματος 38/2010 (ΦΕΚ 78/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 07-09-2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, και άλλες διατάξεις.}

 

41. Από τις 05-12-2012 καταργούνται τα άρθρα 14, 15, 16, 17, 18 και 19 του νόμου 3227/2004 (ΦΕΚ 31/Α/2004).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.