Νόμος 4109/13 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Σύσταση θέσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού συνιστώνται 63 θέσεις προσωπικού ως ακολούθως:

 

α. Για το Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα:

 

α)1. 3 θέσεις διοικητικών υπαλλήλων από τις οποίες:

 

2 θέσεις κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με βαθμούς Α' - ΣΤ', ανάλογα με το τυπικό προσόν του υπαλλήλου που κατέχει καθεμία από αυτές και
1 θέση κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με βαθμούς Β' - ΣΤ'.

 

α)2. 1 θέση κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης με βαθμούς Δ'- ΣΤ'.

 

α)3. 1 θέση ειδικού συμβούλου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και 1 θέση ειδικού συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

 

β. 12 θέσεις προϊσταμένων από τις οποίες:

 

1 θέση μετακλητού υπαλλήλου προϊσταμένου του Ιδιαίτερου Γραφείου Γενικού Γραμματέα
1 θέση προϊσταμένου της Υπηρεσίας Διοίκησης
1 θέση προϊσταμένου της Υπηρεσίας Προγραμματισμού
8 θέσεις προϊσταμένων Τομέων (μία ανά Τομέα)
1 θέση προϊσταμένου του Γραφείου Τεκμηρίωσης και Αρχείων.

 

γ. 32 θέσεις κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με βαθμούς Α' - ΣΤ' από τις οποίες:

 

8 θέσεις για την Υπηρεσία Προγραμματισμού,
22 θέσεις για τους Τομείς,
2 θέσεις για το Γραφείο Τεκμηρίωσης και Αρχείων και

 

δ. 5 θέσεις για την Υπηρεσία Διοίκησης, κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ανάλογα με το τυπικό προσόν του υπαλλήλου που κατέχει καθεμία από αυτές.

 

ε. 7 θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με βαθμούς Β' - ΣΤ' από τις οποίες 1 για την Υπηρεσία Προγραμματισμού, 3 για τους Τομείς και 3 για την Υπηρεσία Διοίκησης.

 

στ. 1 θέση νομικού συνεργάτη με σχέση έμμισθης εντολής.

 

2. Τυπικό προσόν πλήρωσης της θέσης του μετακλητού προϊσταμένου του Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραμματέα ορίζεται το πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.

 

3. Οι προϊστάμενοι των λοιπών οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού επιλέγονται μεταξύ των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, περιλαμβανομένων και όσων υπηρετούν με απόσπαση, οι οποίοι έχουν βαθμό Α' και είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης ή διαθέτουν διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 του νόμου 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016).

 

4. Τυπικά προσόντα κάλυψης των θέσεων των περιπτώσεων α)1, α)2, γ', δ' και ε' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου είναι τα προβλεπόμενα στον Υπαλληλικό Κώδικα ανά κατηγορία θέσεων. Το δεύτερο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται και για τις θέσεις αυτές.

 

5. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού κατανέμονται στους Τομείς οι 22 θέσεις κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και οι 3 θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του αυτού άρθρου σε τρεις Τομείς ανά μία. Η σύνθεση σε προσωπικό των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού μπορεί να μεταβάλλεται οποτεδήποτε με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 119 του νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.