Νόμος 4070/12 - Άρθρο 65

Άρθρο 65: Περιεχόμενο των συμβάσεων που συνάπτουν οι τελικοί χρήστες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όταν οι καταναλωτές και άλλοι τελικοί χρήστες είναι συνδρομητές υπηρεσιών παροχής σύνδεσης σε δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών ή / και διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εφόσον το ζητήσουν, δικαιούνται να συνάπτουν σύμβαση με επιχείρηση ή επιχειρήσεις που παρέχουν τη σύνδεση ή / και τις υπηρεσίες αυτές.

 

Με την επιφύλαξη του νόμου [Ν] 2251/1994 (ΦΕΚ 191/Α/1994), η σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ συνδρομητή ή τελικού χρήστη και επιχείρησης παροχής σύνδεσης ή / και πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο ή μεταξύ καταναλωτή ή τελικού χρήστη και άλλων παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών περιλαμβάνει, με σαφή, συνολική και ευκόλως προσβάσιμη μορφή, τουλάχιστον τα εξής:

 

α) Τα στοιχεία και τη διεύθυνση της επιχείρησης.

 

β) Τις παρεχόμενες υπηρεσίες, όπου περιλαμβάνονται ειδικότερα:

 

το αν παρέχεται πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και σε πληροφορίες για τον εντοπισμό του καλούντος, καθώς και τυχόν περιορισμούς αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το άρθρο 70 του παρόντος,
πληροφορίες σχετικά με τυχόν άλλους όρους που περιορίζουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες και εφαρμογές ή / και τη χρήση τους, όπου, βάσει του εθνικού και κοινοτικού δικαίου, επιτρέπεται η ύπαρξη τέτοιων όρων,
τα ελάχιστα προσφερόμενα επίπεδα ποιότητας υπηρεσιών, ιδίως το χρονικό διάστημα της αρχικής σύνδεσης και, κατά περίπτωση, άλλες παράμετροι της ποιότητας της υπηρεσίας, όπως ορίζονται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων,
πληροφορίες σχετικά με τυχόν μεθόδους που εφαρμόζει η επιχείρηση για τη μέτρηση και τη διαμόρφωση της κίνησης στο σημείο ζεύξης, προκειμένου να αποφεύγεται η φόρτωση του σημείου ζεύξης μέχρι το όριο χωρητικότητάς του ή η υπερφόρτωσή του, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι μέθοδοι αυτές θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ποιότητα της υπηρεσίας,
οι μορφές των παρεχόμενων υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης των πελατών, καθώς και οι δυνατοί τρόποι επικοινωνίας με τις υπηρεσίες αυτές,
τυχόν περιορισμοί που επιβάλλονται από τον πάροχο όσον αφορά στη χρήση του παρεχόμενου τερματικού εξοπλισμού.

 

γ) Τις επιλογές του συνδρομητή σχετικά με το εάν τα προσωπικά του δεδομένα θα περιληφθούν σε κατάλογο συνδρομητών και το είδος αυτών των δεδομένων.

 

δ) Τις λεπτομέρειες των τιμών και των τιμολογίων, τα μέσα με τα οποία δύναται να αποκτώνται επικαιροποιημένες πληροφορίες για όλα τα ισχύοντα τιμολόγια και τα τέλη συντήρησης, οι προσφερόμενες μέθοδοι πληρωμής και κάθε διαφορά κόστους που οφείλεται στη μέθοδο πληρωμής.

 

ε) Τη διάρκεια της σύμβασης και τους όρους για την ανανέωση και τον τερματισμό παροχής των υπηρεσιών, καθώς και της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων και:

 

κάθε ελάχιστου ορίου χρήσης ή διάρκειας που απαιτείται για να επωφεληθεί ο συνδρομητής από προσφορές,
κάθε επιβάρυνσης για τη φορητότητα αριθμών και άλλων σχετικών αναγνωριστικών,
κάθε επιβάρυνσης κατά τον τερματισμό της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της ανάκτησης του κόστους του τερματικού εξοπλισμού.

 

στ) Κάθε ρύθμιση για αποζημίωση και επιστροφή σε περίπτωση αθέτησης της σύμβασης όσον αφορά το επίπεδο ποιότητας της υπηρεσίας.

 

ζ) Το μηχανισμό εκκίνησης των διαδικασιών εξώδικης επίλυσης διαφοράς, σύμφωνα με την παράγραφο 4

 

η) Τα μέτρα που ενδέχεται να λάβει η επιχείρηση προκειμένου να αντιμετωπίσει περιστατικά που αφορούν στην ασφάλεια, την ακεραιότητα, τυχόν απειλές και άλλες αδυναμίες των συστημάτων.

 

θ) Τη χρήση της ελληνικής γλώσσας για οποιαδήποτε παρεχόμενη υπηρεσία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 17 του άρθρου 60 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014).

 

2. Οι συνδρομητές έχουν το δικαίωμα να καταγγέλλουν τις συμβάσεις του χωρίς κυρώσεις, όταν τους κοινοποιούνται τροποποιήσεις των συμβατικών όρων που προτείνουν οι επιχειρήσεις παροχής δικτύων ή / και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να ενημερώνουν τουλάχιστον μέσω του λογαριασμού τους συνδρομητές σχετικά με τις τροποποιήσεις και το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης, τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την έναρξη ισχύος τους, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων μείωσης τιμολογίων. Με Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων καθορίζεται η μορφή και ο τρόπος ενημέρωσης των τελικών χρηστών ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική και έγκαιρη ενημέρωσή τους.

 

3. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων δύναται με απόφασή της να επιβάλλει στις επιχειρήσεις την υποχρέωση οι συμβάσεις που συνάπτουν με τους συνδρομητές τους να περιλαμβάνουν κάθε είδους πληροφορία παρεχόμενη από τις σχετικές δημόσιες αρχές που αφορά στη χρήση των δικτύων και των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών με σκοπό τη συμμετοχή σε παράνομες δραστηριότητες ή τη διανομή υλικού επιβλαβούς περιεχομένου, καθώς και τα μέσα προστασίας έναντι των κινδύνων για την προσωπική ασφάλεια, την ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 66 παράγραφος 4 και αφορούν την παρεχόμενη υπηρεσία.

 

4. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων όπου κρίνεται αναγκαίο, αντιμετωπίζει τις ανεπίλυτες διαφορές μεταξύ αφ ενός των καταναλωτών, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και άλλων τελικών χρηστών και αφ ετέρου των επιχειρήσεων παροχής δικτύων ή / και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες αφορούν τους συμβατικούς όρους ή / και την εκτέλεση συμβάσεων παροχής των εν λόγω δικτύων ή / και υπηρεσιών όπως προκύπτουν από τον παρόντα νόμο. Με απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κατόπιν εισήγησης του Συνηγόρου του Καταναλωτή, καθορίζονται διαφανείς, απλές και μη δαπανηρές εξώδικες διαδικασίες, ώστε να εξασφαλιστεί η αμερόληπτη, δίκαιη και ταχεία επίλυση των ως άνω διαφορών, θεσπίζοντας διαδικασία επιστροφής χρημάτων ή αποζημίωσης σε περίπτωση επαρκώς αιτιολογημένων αιτημάτων, βάσει και του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου προστασίας του Καταναλωτή. Στο διάστημα μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης, οι ανεπίλυτες διαφορές που ανακύπτουν αντιμετωπίζονται από το Συνήγορο του Καταναλωτή. Οι καταναλωτές και οι άλλοι τελικοί χρήστες διατηρούν κάθε άλλη δυνατότητα νομικής προστασίας - δικαστικής ή μη - που τους παρέχεται από την έννομη τάξη. Οι παρούσες διατάξεις δε θίγουν τη λειτουργία των γραφείων παραπόνων και την παροχή υπηρεσιών ανοικτής γραμμής που διευκολύνουν την πρόσβαση των καταναλωτών και των άλλων τελικών χρηστών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.