Νόμος 4070/12 - Άρθρο 64

Άρθρο 64: Κόστος και χρηματοδότηση των υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, καθορίζονται ο τρόπος χρηματοδότησης της Καθολικής Υπηρεσίας και ο μηχανισμός αποζημίωσης καθορισμένης επιχείρησης για το καθαρό κόστος της Καθολικής Υπηρεσίας, υπό διαφανείς συνθήκες, από τους παρόχους δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Με όμοια απόφαση, κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, καθορίζεται ο μηχανισμός επιμερισμού, τον οποίο διαχειρίζεται η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ή φορέας ανεξάρτητος από τους δικαιούχους που εποπτεύεται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οι αρχές που διέπουν τον ως άνω μηχανισμό, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Το συνολικό ποσό της αποζημίωσης σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το καθαρό κόστος. Από την υποχρέωση συνεισφοράς μπορούν να εξαιρούνται επιχειρήσεις ο κύκλος εργασιών των οποίων δεν υπερβαίνει ένα εύλογο όριο, το οποίο καθορίζεται στην ίδια απόφαση.

 

2. Η εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων εκδίδεται κατόπιν αιτήματος καθορισμένης επιχείρησης και εφόσον, βάσει του υπολογισμού του καθαρού κόστους, αποφανθεί η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ότι η εν λόγω επιχείρηση υφίσταται αθέμιτη επιβάρυνση.

 

Μόνο το καθαρό κόστος των υποχρεώσεων που θεσπίζονται με τα άρθρα 55, 57, 58, 59, 60, 61 και 62 του παρόντος μπορεί να χρηματοδοτείται.

 

Συγκεκριμένα, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων:

 

α) υπολογίζει το καθαρό κόστος της υποχρέωσης Καθολικής Υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπόψη το αγοραίο όφελος που αποκομίζει μια καθορισμένη επιχείρηση, σύμφωνα με το Παράρτημα VI, Μέρος A', ή

 

β) χρησιμοποιεί το καθαρό κόστος παροχής Καθολικής Υπηρεσίας, το οποίο υπολογίζεται με διαδικασία καθορισμού, σύμφωνα με το άρθρο 56 του παρόντος.

 

3. Ο μηχανισμός επιμερισμού τηρεί τις αρχές της διαφάνειας, της ελάχιστης δυνατής στρέβλωσης της αγοράς, της αμεροληψίας και της αναλογικότητας, σύμφωνα με τις αρχές του Παραρτήματος VI, Μέρος Β' του παρόντος.

 

4. Με απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων προσδιορίζεται χωριστά για κάθε επιχείρηση η επιβάρυνση που σχετίζεται με τον επιμερισμό του κόστους των υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας. Η εν λόγω επιβάρυνση δεν επιβάλλεται σε επιχειρήσεις που δεν παρέχουν υπηρεσίες στην Ελληνική Επικράτεια.

 

5. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, με την επιφύλαξη του επιχειρηματικού απορρήτου, δημοσιεύει στον ιστοχώρο της ετήσια έκθεση, στην οποία αναφέρεται το υπολογιζόμενο κόστος των υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας και προσδιορίζονται οι συνεισφορές όλων των ενδιαφερόμενων (υπόχρεων) επιχειρήσεων και το τυχόν αγοραίο όφελος που αποκομίζουν ενδεχομένως οι επιχειρήσεις που έχουν καθοριστεί για την παροχή Καθολικής Υπηρεσίας.

 

6. Οι λογαριασμοί ή άλλες πληροφορίες, στις οποίες βασίζεται ο υπολογισμός της παραγράφου 2, περίπτωση α', ελέγχονται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ή φορέα ανεξάρτητο από τα ενδιαφερόμενα μέρη, που ορίζεται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Τα αποτελέσματα του υπολογισμού κόστους και τα πορίσματα του ελέγχου δημοσιεύονται σε μία ημερήσια εφημερίδα και στον ιστοχώρο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.