Νόμος 4070/12 - Άρθρο 66

Άρθρο 66: Διαφάνεια και δημοσίευση πληροφοριών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με απόφασή της, μετά από δημόσια διαβούλευση, σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος, απαιτεί από τις επιχειρήσεις δημόσιας παροχής δικτύου ή / και δημόσια διαθέσιμων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών να δημοσιεύουν διαφανείς, συγκρίσιμες, κατάλληλες και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τις ισχύουσες τιμές και τα τιμολόγια, τυχόν τέλη λόγω τερματισμού μιας σύμβασης, πληροφορίες σχετικά με τους τυποποιημένους όρους και προϋποθέσεις όσον αφορά στην πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχονται στους τελικούς χρήστες και καταναλωτές, καθώς και τη χρήση των υπηρεσιών αυτών σύμφωνα με το Παράρτημα IV του παρόντος. Οι εν λόγω πληροφορίες δημοσιεύονται με σαφή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την ανωτέρω απόφασή της δύναται να προσδιορίζει επιπρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση με τον τρόπο δημοσίευσης των πληροφοριών αυτών.

 

2. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, λαμβάνοντας κατάλληλα μέτρα, διασφαλίζει ότι διατίθενται ευκολίες με τις οποίες οι τελικοί χρήστες και οι καταναλωτές προβαίνουν σε ανεξάρτητη αξιολόγηση του κόστους εναλλακτικών πακέτων χρήσης υπηρεσιών μέσω, ιδίως διαδραστικών εφαρμογών ή άλλων σχετικών τεχνικών. Στην περίπτωση όπου η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων διαπιστώνει ότι αυτές οι ευκολίες δεν είναι διαθέσιμες στο κοινό δωρεάν ή σε εύλογη τιμή, μεριμνά ώστε είτε η ίδια είτε μέσω τρίτων φορέων είτε διαπιστευμένοι από την ίδια φορείς, να τις διαθέτουν στο κοινό. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων δύναται με απόφασή της να χορηγεί σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατόπιν αιτήσεως, σχετικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης. Με απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν τελών και ιδίως η διαδικασία για την υποβολή της σχετικής αίτησης, καθώς και τα κριτήρια που θα πρέπει να πληρούνται για τη χορήγηση του ανωτέρω πιστοποιητικού συμμόρφωσης. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με απόφασή της, κατόπιν διαβούλευσης σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος, καθορίζει τις πληροφορίες, τη μορφή και τη συχνότητα στην οποία πρέπει να παρέχονται από τους παρόχους δικτύων ή / και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προκειμένου να υπάρχουν οι αναγκαίες πληροφορίες για τη διάθεση των ως άνω ευκολιών στο κοινό. Τρίτα μέρη έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν ατελώς τις πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν από τις επιχειρήσεις παροχής δικτύων ή / και δημόσια διαθέσιμων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με σκοπό την πώληση ή τη διάθεση των ως άνω διαδραστικών εφαρμογών ή άλλων σχετικών τεχνικών.

 

3. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με απόφασή της, μετά από δημόσια διαβούλευση, σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος, δύναται να απαιτεί από τις επιχειρήσεις παροχής δημόσιου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή / και δημόσια διαθέσιμων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών μεταξύ άλλων:

 

α) να παρέχουν στους συνδρομητές πληροφορίες για τα ισχύοντα τιμολόγια σχετικά με οποιοδήποτε αριθμό ή οποιαδήποτε υπηρεσία που υπόκειται σε ιδιαίτερους όρους τιμολόγησης. Όσον αφορά στις επί μέρους κατηγορίες υπηρεσιών, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων μπορεί να απαιτεί οι πληροφορίες αυτές να παρέχονται πριν από τη σύνδεση με τον καλούμενο αριθμό,

 

β) να ενημερώνουν τους συνδρομητές σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή όσον αφορά στην πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ή τις πληροφορίες εντοπισμού του καλούντος στην υπηρεσία για την οποία έχουν συνδρομή,

 

γ) να ενημερώνουν τους συνδρομητές για οποιαδήποτε αλλαγή στους όρους που περιορίζουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες και εφαρμογές ή/και τη χρήση τους, όπου, βάσει του εθνικού και κοινοτικού δικαίου, επιτρέπεται η ύπαρξη τέτοιων όρων,

 

δ) να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τυχόν μεθόδους που εφαρμόζει ο πάροχος για τη μέτρηση και τη διαμόρφωση της κίνησης, προκειμένου να αποφεύγεται η φόρτωση της ζεύξης μέχρι το όριο χωρητικότητάς της ή η υπερφόρτωσή της, καθώς και σχετικά με τον τρόπο που οι μέθοδοι αυτές θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ποιότητα της υπηρεσίας,

 

ε) να ενημερώνουν τους συνδρομητές σχετικά με το δικαίωμά τους να αποφασίζουν εάν επιθυμούν ή όχι να περιληφθούν τα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν σε δημόσιο κατάλογο συνδρομητών, καθώς και τη μορφή των στοιχείων αυτών σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και

 

στ) να ενημερώνουν σε τακτά διαστήματα τους συνδρομητές με αναπηρία σχετικά με τις λεπτομέρειες των διαθέσιμων προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για αυτούς.

 

Πριν από την επιβολή οποιασδήποτε υποχρέωσης, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων δύναται να προωθήσει μέτρα αυτορύθμισης ή συρρύθμισης, εφόσον αυτά κρίνονται κατάλληλα.

 

4. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με απόφασή της δύναται να απαιτήσει από τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου να διανέμουν πληροφορίες δημοσίου ενδιαφέροντος σε υφιστάμενους και νέους συνδρομητές, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο, με τα ίδια μέσα που χρησιμοποιούν συνήθως οι επιχειρήσεις για την επικοινωνία τους με συνδρομητές. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτές οι πληροφορίες παρέχονται από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές σε τυποποιημένη μορφή και καλύπτουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα θέματα:

 

α) τις πιο κοινές χρήσεις των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών με σκοπό τη συμμετοχή σε παράνομες ενέργειες ή τη διανομή υλικού επιβλαβούς περιεχομένου, ιδίως σε τομείς που θα μπορούσαν να καταστρατηγήσουν τις αρχές του σεβασμού των δικαιωμάτων και των ελευθεριών, περιλαμβανομένων και των παραβιάσεων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων και των νομικών τους επιπτώσεων και

 

β) τα μέσα προστασίας του συνδρομητή κατά κινδύνων που απειλούν την προσωπική ασφάλεια, την ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά δεδομένα κατά τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

 

5. Οι επιχειρήσεις παροχής δημόσιων κινητών δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών οφείλουν να διασφαλίζουν ότι το δίκτυό τους υποστηρίζει την Υπηρεσία Εκπομπής Κυψέλης (Cell Broadcast Service), σύμφωνα με το πρότυπο TS23.041 της 3rd Generation Partnership Project (3GPP), όπως ισχύει, μέσω της οποίας είναι δυνατή η ενημέρωση πολιτών που βρίσκονται εντός ορισμένης γεωγραφικής περιοχής, με την αποστολή άμεσων μηνυμάτων σε κινητά τερματικά χρηστών. Το ως άνω σύστημα θα διασυνδέεται με την Υπηρεσία Κλήσεων Έκτακτης Ανάγκης 112 (ΥΚΕΑ 112) της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, από την οποία θα εξέρχονται τα εν λόγω μηνύματα ενημέρωσης πολιτών για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή επικίνδυνων φαινομένων ή συμβάντων, ενώ η παράδοσή τους, θα γίνεται χωρίς χρέωση των τελικών συνδρομητών. Η χρήση της Υπηρεσίας Εκπομπής Κυψέλης για ενημέρωση των πολιτών με πληροφορίες που παρέχονται από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές στους παρόχους δημοσίων κινητών δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών πραγματοποιείται ατελώς στο σύνολό της, χωρίς καμία χρέωση ή επιβάρυνση για αυτές, αποκλειστικά και μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή επικίνδυνων φαινομένων ή συμβάντων. Η χρήση της ως άνω υπηρεσίας πραγματοποιείται ατελώς για την ΥΚΕΑ 112 σε κάθε περίπτωση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 48 του νόμου 4487/2017 (ΦΕΚ 116/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.