Νόμος 4313/14 - Άρθρο 60

Άρθρο 60: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4070/2012


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην περίπτωση κ' του άρθρου 12 του νόμου 4070/2012 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Οι καταγγελίες, που αφορούν σε παραβάσεις της νομοθεσίας περί νομίμου εγκαταστάσεως και λειτουργίας κατασκευών κεραιών ή λειτουργία παρανόμων σταθμών οποιασδήποτε υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνιών ή πρόκληση επιζήμιων παρεμβολών, υποβάλλονται στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

 

Εφόσον για τη διερεύνηση των εν λόγω καταγγελιών απαιτείται πραγματοποίηση επιτόπιων ελέγχων από συνεργεία μετρήσεων ή τεχνικά κλιμάκια της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, η καταγγελία συνοδεύεται από την καταβολή σχετικού παραβόλου, το ύψος του οποίου ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

 

Το ύψος του παραβόλου αυτού δεν μπορεί να υπερβαίνει το αντίστοιχο παράβολο, που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 30.}

 

2. Στην περίπτωση λ)ε' του άρθρου 12 του νόμου 4070/2012 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Για τον έλεγχο της συμμόρφωσης του τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού και του ραδιοεξοπλισμού με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, τα μέλη του προσωπικού της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ή και τρίτα πρόσωπα εξουσιοδοτημένα για το σκοπό αυτόν από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων μπορούν να εισέρχονται σε χώρους διάθεσης και αποθήκευσης ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού και να λαμβάνουν ατελώς δείγματα του εξοπλισμού, όπως αυτός διατίθεται στην αγορά.}

 

3. Στην περίπτωση λ)ζ' του άρθρου 12 του νόμου 4070/2012 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, να αναθέτει σε τρίτους προς εκτέλεση συγκεκριμένες και μόνο εργασίες που εμπίπτουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, τηρώντας κατά τα ως άνω τις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου και τους σχετικούς κανονισμούς της περί σύναψης συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών, όπως ισχύουν.}

 

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 13 του νόμου 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, είναι δυνατόν να αποσπώνται στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων μέχρι και 5 άτομα, προς κάλυψη θέσεων Τακτικού και Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, για συγκεκριμένο και από την ανωτέρω απόφαση προσδιοριζόμενο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν υπερβαίνει την τριετία, με δυνατότητα ανανέωσης για μία ακόμη διετία, υπάλληλοι από δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με το άρθρο 1 παράγραφος 6 του νόμου [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982) και τις μεταγενέστερες συμπληρώσεις του πριν την επαναοριοθέτησή του με το άρθρο 57 παράγραφος 1 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990) προς κάλυψη άμεσων αναγκών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 16 του άρθρου ένατου του νόμου 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012).

 

Για την απόσπαση των ανωτέρω υπαλλήλων, αναγκαία είναι η εμπειρία τους σε αντικείμενο συναφές προς αυτό της απασχόλησής τους στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Η απόσπαση των ανωτέρω υπαλλήλων δύναται να διακόπτεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, μετά από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, σε περίπτωση που οι συγκεκριμένες ανάγκες της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, για τις οποίες έγινε η απόσπαση του συγκεκριμένου υπαλλήλου, δύνανται να καλυφθούν από το προσωπικό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.}

 

5. Η παράγραφος 4 του άρθρου 13 του νόμου 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού και τη σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, επιτρέπεται να μετατάσσονται μέχρι και 5 άτομα σε υφιστάμενες κενές θέσεις προσωπικού, κατά παρέκκλιση των γενικών διατάξεων, υπάλληλοι στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων από άλλες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 68 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011). Προϋπόθεση για τη μετάταξη των ανωτέρω υπαλλήλων είναι η προϋπηρεσία τους σε αντικείμενο συναφές με αυτό της απασχόλησης τους στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Όσοι εκ των μετατασσομένων υπαλλήλων της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης έχουν προϋπηρεσία συναφή με το αντικείμενο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για τουλάχιστον 5 έτη μπορούν να καταλαμβάνουν θέσεις προϊσταμένων που προβλέπονται για το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.}

 

6. Η παράγραφος 11 του άρθρου 13 του νόμου 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{11. α) Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων μπορεί να απασχολεί μέχρι 5 ασκούμενους δικηγόρους στο Τμήμα Νομικών Υπηρεσιών. Η επιλογή τους, ο χρόνος, ο τόπος, η αμοιβή τους εντός των ορίων των κείμενων για το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών διατάξεων, καθώς και οι λοιπές συνθήκες άσκησης των ασκούμενων δικηγόρων στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων καθορίζονται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ο οποία βαρύνεται με τη σχετική δαπάνη.

 

β) Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων δύναται να απασχολεί φοιτητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών ή και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, όλων των κύκλων σπουδών, για πρακτική άσκηση, σε γνωστικό αντικείμενο που εμπίπτει στις αρμοδιότητές της, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.}

 

7. Στο τέλος της παραγράφου 12 του άρθρου 28 του νόμου 4070/2012 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Για την εγκατάσταση, εκμετάλλευση, συντήρηση, επισκευή και αντικατάσταση δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και κάθε είδους συναφών ευκολιών (όπως ενδεικτικά κοινόχρηστων τηλεφώνων, στύλων, υπαίθριων μονάδων δικτύου, οικίσκων, κεραιών φρεατίων, καμπινών, αγωγών, καλωδιώσεων, κυτίων σύνδεσης) οι πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν υπέχουν υποχρέωση καταβολής στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης οποιουδήποτε άλλου τέλους, φόρου, εισφοράς και εν γένει αποζημίωσης, πέραν των τελών διέλευσης που ορίζονται στο παρόν άρθρο και τυχόν φόρος προστιθέμενης αξίας.}

 

8. Η παράγραφος 5 του άρθρου 30 του νόμου 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης οι κάτοχοι αδειοδοτημένων κεραιών προκαταβάλλουν στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ετήσιο τέλος ύψους 220 € για την εγκατάσταση και λειτουργία κάθε κατασκευής κεραίας ως προς την τήρηση των ορίων ακτινοβολίας.

 

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κάθε φορά αρμόδιου για την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Υπουργού, η οποία εκδίδεται εντός 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μετά από γνώμη της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, καθορίζονται όλα τα σχετικά με την επιβολή και είσπραξη του τέλους θέματα. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κάθε φορά αρμόδιου για την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Υπουργού, δύναται να αναπροσαρμόζεται το ύψος του ανωτέρω τέλους, ανάλογα με τις ανάγκες, ώστε να καλύπτονται τα έξοδα της διενέργειας των ελέγχων της παραγράφου 2, καθώς και τα έξοδα της λειτουργίας, ανάπτυξης και επέκτασης του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων του άρθρου 22 του νόμου 4053/2012. Με όμοια απόφαση μπορεί να καθοριστεί το μέρος των εσόδων που προβλέπονται στην παράγραφο αυτή και διατίθενται από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας στους δήμους ή άλλους εμπλεκόμενους φορείς για την κάλυψη πάσης φύσεως εξόδων τους σχετικών με τη λειτουργία του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων.}

 

9. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 30 του νόμου 4070/2012 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Σύνταξη και υποβολή τεχνικής μελέτης δεν απαιτείται για τους σταθμούς των οποίων η συνολική ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς όλων των καναλιών δεν ξεπερνά τα 100 W (164 Weirp) για τις ζώνες συχνοτήτων πάνω από 30 MHz και το 1 kW για τις ζώνες συχνοτήτων κάτω από 30 MHz, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 6 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης.}

 

10. Μετά την παράγραφο 9 του άρθρου 30 του νόμου 4070/2012 προστίθεται παράγραφος 9)α ως εξής:

 

{9. α. Αν η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας διαπιστώσει οποτεδήποτε ότι τα δηλωθέντα στην υποβληθείσα μελέτη (που προβλέπεται στο άρθρο 6 της κοινής υπουργικής απόφασης 53571/3839/2000 (ΦΕΚ 1105/Β/2000)) ή / και τα συνημμένα σε αυτή σχέδια παρουσιάζουν διαφορές σε σχέση με την πραγματικότητα, οι οποίες επηρεάζουν ουσιωδώς τους υπολογισμούς της μελέτης ή τα μέτρα προφύλαξης του κοινού, χωρίς, ωστόσο, να υπερβαίνουν τα όρια ασφαλούς έκθεσης αυτού, όπως αυτά ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, ενημερώνει άμεσα εγγράφως ή με τηλεομοιοτυπία ή μέσω Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και τον κάτοχο της κατασκευής κεραίας. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ενημερώνει άμεσα εγγράφως ή με τηλεομοιοτυπία ή μέσω Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων τον κάτοχο της κατασκευής κεραίας να προβεί στην κατάθεση διορθωμένης μελέτης ραδιοεκπομπών εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερών από την ειδοποίησή του και γνωστοποίησή της στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Η διορθωμένη μελέτη ραδιοεκπομπών κατατίθεται απευθείας στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας και εξετάζεται κατά προτεραιότητα από αυτήν, η οποία εντός 30 ημερών από την κατάθεσή της είτε εκδίδει γνωμάτευση είτε ενημερώνει τον πάροχο για την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία των 20 ημερών, από την κατάθεση της διορθωμένης μελέτης ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας προβαίνει σε άμεση διακοπή λειτουργίας του τμήματος του υπαίτιου σταθμού και γνωστοποίησή της στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.}

 

11. Η παράγραφος 13 του άρθρου 30 του νόμου 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{13. Για την τοποθέτηση εγκαταστάσεων κεραιών και συναφών κατασκευών δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας, αλλά έγκριση, που χορηγείται από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, ύστερα από έλεγχο των δικαιολογητικών που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σύμφωνα με την παράγραφο 2Η του άρθρου 1 του νόμου 2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α/2000). Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης:

 

α) Για τις κατασκευές κεραιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 31 του νόμου 4053/2012, αδειοδοτημένες και αδειοδοτούμενες με βάση το προγενέστερο της έναρξης ισχύος του νόμου 4053/2012 νομοθετικό πλαίσιο, η χορήγηση της έγκρισης έπεται της χορήγησης άδειας κατασκευής κεραίας από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24Α του νόμου [Ν] 2075/1992 (ΦΕΚ 129/Α/1992), χωρίς να απαιτείται θεώρηση ή έγκριση από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων αρχιτεκτονικών σχεδίων.

 

β) Για τις αδειοδοτούμενες με βάση την παράγραφο 17 κατασκευές κεραιών η χορήγηση της έγκρισης δεν αποτελεί προϋπόθεση χορήγησης πιστοποιητικού πληρότητας από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ούτε προϋπόθεση της εγκατάστασης και λειτουργίας της κατασκευής κεραίας, εφόσον γι' αυτή έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό πληρότητας.

 

Η χορήγηση της έγκρισης προηγείται της χορήγησης άδειας κατασκευής κεραίας από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24Α του νόμου [Ν] 2075/1992 (ΦΕΚ 129/Α/1992), χωρίς να απαιτείται θεώρηση ή έγκριση από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων αρχιτεκτονικών σχεδίων.

 

Η υποβολή και η διεκπεραίωση των αιτήσεων για τη χορήγηση πολεοδομικής έγκρισης γίνεται μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ).}

 

12. Η παράγραφος 16 του άρθρου 30 του νόμου 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{16. Οι Πολεοδομικές Υπηρεσίες, στις οποίες κατατίθενται τα δικαιολογητικά για την έγκριση της τοποθέτησης των κατασκευών κεραιών που έχουν αδειοδοτηθεί ή αδειοδοτούνται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων βάσει του προγενέστερου του νόμου 4053/2012 νομοθετικού πλαισίου, υποχρεούνται εντός 2 μηνών από την κατάθεση των δικαιολογητικών να αποφανθούν αιτιολογημένα επί της νομιμότητας και καταλληλότητας αυτών.

 

Αν το διάστημα αυτό παρέλθει χωρίς απάντηση της Πολεοδομικής Υπηρεσίας, θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί η πολεοδομική έγκριση και η κεραία δύναται να ηλεκτροδοτηθεί μετά από υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης προς την ηλεκτρική εταιρεία στην οποία δηλώνονται και τα τετραγωνικά που μισθώνει η εταιρεία τηλεπικοινωνιών επί του ακινήτου που θα συνοδεύεται από τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης του φακέλου στην Πολεοδομική Υπηρεσία.

 

Σε περίπτωση άρνησης χορήγησης πολεοδομικής έγκρισης ή ανάκλησης της έγκρισης ή άρνησης αποδοχής δικαιολογητικών ή άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας για την έκδοση πολεοδομικής έγκρισης σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αδειοδότησης, καθώς και για τις κατασκευές κεραιών που αδειοδοτούνται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, ο κύριος των εγκαταστάσεων κατασκευών κεραιών δικαιούται εντός 30 ημερών αφότου έλαβε γνώση των ως άνω πράξεων να προσφύγει στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος κρίνει οριστικά επί της ουσιαστικής και τυπικής νομιμότητας των πράξεων της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας και εκδίδει ή απορρίπτει οριστικά την αιτούμενη έγκριση εντός 60 ημερών από την κατάθεση πλήρους φακέλου επί της προσφυγής από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Μέχρι να ολοκληρωθεί η προαναφερόμενη διαδικασία δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί αυθαιρέτων του προεδρικού διατάγματος 267/1998 (ΦΕΚ 195/Α/1998) και του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013) και η κατασκευή δεν κατεδαφίζεται ούτε ανακαλείται η άδεια κατασκευής κεραίας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

 

Κατά της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης χωρεί αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του κατά τόπον αρμόδιου τριμελούς Διοικητικού Εφετείου, σύμφωνα με την περίπτωση 1)θ του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 702/1977 (ΦΕΚ 268/Α/1977), η οποία εκδικάζεται εντός ενός μηνός από την ημέρα κατάθεσής της και εκδίδεται απόφαση εντός προθεσμίας δύο μηνών από την εκδίκασή της. Αναβολή της συζητήσεως είναι δυνατή μόνο μία φορά και για σπουδαίο λόγο, ο δε επαναπροσδιορισμός της δίκης δεν δύναται να απέχει περισσότερο από ένα μήνα από την αρχική δικάσιμο, εκτός κι αν υφίσταται περίπτωση συνεκδίκασης περισσότερων αιτήσεων ακύρωσης. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου, που εκδίδονται, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, προσβάλλονται με έφεση, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η έφεση εκδικάζεται εντός τριμήνου από την ημερομηνία κατάθεσής της.

 

Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης 3 μηνών από την υποβολή της προσφυγής προς τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο κύριος των εγκαταστάσεων κατασκευών κεραιών δύναται να προσφύγει στο Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ) το οποίο αποφασίζει επί της προσφυγής και δύναται με απόφασή του να παραπέμψει το φάκελο στην Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, προκειμένου όπως αυτή εκδώσει την αιτούμενη έγκριση.

 

Μέχρι να ολοκληρωθεί η προαναφερόμενη διαδικασία δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί αυθαιρέτων του προεδρικού διατάγματος 267/1998 (ΦΕΚ 195/Α/1998) και του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013) και η κατασκευή δεν κατεδαφίζεται ούτε ανακαλείται η άδεια κατασκευής κεραίας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Κατά της απόφασης της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών χωρεί αίτηση ακύρωσης ως ανωτέρω.

 

13. Τα τρία τελευταία εδάφια της περίπτωσης Α' της παραγράφου 17 του άρθρου 30 του νόμου 4070/2012 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Οι κατασκευές κεραιών, που εμπίπτουν στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 31 του νόμου 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/2012), για τις οποίες υπάρχει ανάγκη αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς το κοινό με την τροποποίηση των υφιστάμενων κεραιοσυστημάτων ή των χαρακτηριστικών εκπομπής, είναι δυνατόν να υπάγονται αποκλειστικά στη διαδικασία που προβλέπεται στη παρούσα ενότητα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

 

(α) Οι αναβαθμίσεις δεν αφορούν αλλαγές στον ιστό της κατασκευής κεραίας, ούτε αύξηση του συνολικού ύψους αυτής.

 

(β) Έχει εκδοθεί θετική γνωμάτευση από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας επί σχετικής μελέτης, η οποία έχει υποβληθεί από τον κάτοχο της κατασκευής κεραίας, στην οποία αναφέρεται το σύνολο των κεραιοσυστημάτων της κατασκευής κεραίας.

 

Οι ως άνω κατασκευές κεραιών συνεχίζουν να θεωρούνται νομίμως λειτουργούσες εφόσον οι σχετικές αιτήσεις και τα δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων εντός της προθεσμίας του άρθρου 31 του νόμου 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/2012), όπως εκάστοτε ισχύει και μέχρι τη χορήγηση άδειας ή πιστοποιητικού πληρότητας ή την απόρριψη της αίτησης από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και δεν είναι δυνατή η απόρριψη της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων που υποβάλλεται στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης εφόσον ο μοναδικός λόγος μη έγκρισης ή απόρριψης είναι η ύπαρξη υφιστάμενης κατασκευής κεραίας.}

 

14. Στο τέλος της περίπτωσης Α' της παραγράφου 17 του άρθρου 30 του νόμου 4070/2012 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Δεν απαιτείται τροποποίηση της άδειας κατασκευής κεραίας ή του πιστοποιητικού πληρότητας, ούτε έκδοση νέας άδειας κατασκευής κεραίας, αλλά η υποβολή Τυποποιημένης Δήλωσης στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) σε περίπτωση αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς το κοινό με την τροποποίηση των υφιστάμενων κεραιοσυστημάτων ή των χαρακτηριστικών εκπομπής, υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκαλείται οποιαδήποτε επιπλέον τροποποίηση στο δομικό μέρος της υφιστάμενης κατασκευής κεραίας, συμπεριλαμβανομένου του ύψους της κατασκευής και του οικίσκου.

 

Η Τυποποιημένη Δήλωση, που υποβάλλεται στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ), πρέπει να συνοδεύεται από:

 

(α) επικαιροποιημένη μελέτη ραδιοεκπομπών, που αφορά το σύνολο των κεραιοσυστημάτων της κατασκευής κεραίας, εφόσον απαιτείται με βάση την υπ' αριθμόν 53571/3839/2000 (ΦΕΚ 1105/Β/2000) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει,

 

(β) επικαιροποιημένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή κατά περίπτωση επικαιροποίηση της Δήλωσης Υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, όπου απαιτείται, σύμφωνα με το νόμο 4014/2011.

 

Μετά τη χορήγηση:

 

(α) θετικής γνωμάτευσης της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας και

 

(β) απόφασης επί της επικαιροποιημένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή παρέλευσης τουλάχιστον 1 μηνός από την υποβολή της Τυποποιημένης Δήλωσης, εφόσον η κατασκευή κεραίας εντάσσεται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας μπορεί να προβεί στην τροποποίηση των υφιστάμενων κεραιοσυστημάτων ή των χαρακτηριστικών εκπομπής.}

 

15. Η υποπερίπτωση γ' της περίπτωσης Γ' της παραγράφου 17 του άρθρου 30 του νόμου 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ) Απορρίπτει την αίτηση σε περίπτωση που υπάρχει τουλάχιστον μία οριστική αιτιολογημένη απόρριψη από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και δεν εκκρεμεί κατά της απορριπτικής απόφασης προσφυγή ενώπιον διοικητικής αρχής του κατόχου της κατασκευής κεραίας.}

 

16. Η περίπτωση ΣΤ' της παραγράφου 17 του άρθρου 30 του νόμου 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ΣΤ. Με απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων το Πιστοποιητικό Πληρότητας ανακαλείται σε περίπτωση που υπάρχει τουλάχιστον μία οριστική αιτιολογημένη απόρριψη από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και δεν εκκρεμεί κατά της απορριπτικής απόφασης προσφυγή του κατόχου της κατασκευής κεραίας ενώπιον διοικητικής αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στον κάτοχο της κεραίας, ο οποίος οφείλει να προβεί σε άμεση αποξήλωση της συγκεκριμένης κατασκευής κεραίας.}

 

17. Η περίπτωση ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 65 του νόμου 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ζ) Το μηχανισμό εκκίνησης των διαδικασιών εξώδικης επίλυσης διαφοράς, σύμφωνα με την παράγραφο 4.}

 

18. Οι παράγραφοι 6, 7 και 8 του άρθρου 75 του νόμου 4070/2012 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{6. Αν από την ανωτέρω οικονομική διαχείριση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων κάθε έτους, μετά την αφαίρεση από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ποσών: (α) ίσων με τις κάθε φορά επίδικες διαφορές κατά της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και (β) πάσης φύσεως προβλέψεων, ιδίως επισφαλών ή/και ανεπίδεκτων εισπράξεως απαιτήσεων από υπόχρεους καταβολής τελών, προκύπτει θετικό οικονομικό αποτέλεσμα (έσοδα μείον έξοδα), ποσοστό του αποτελέσματος αυτού αποδίδεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως δημόσιο έσοδο και διατίθεται πρωτίστως για την εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος νόμου. Η απόδοση γίνεται εντός του επομένου μηνός από την έγκριση του ισολογισμού από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και την υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων από τους ορκωτούς λογιστές. Το ανωτέρω αποδιδόμενο ποσοστό, που δεν θα υπερβαίνει το 80%, καθώς και οι σχετικές λεπτομέρειες, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Ειδικά κατά το έτος 2014, το αποδιδόμενο ποσοστό, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αφορά τις διαχειριστικές χρήσεις 2012 και 2013. Το υπόλοιπο ποσοστό παραμένει στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και μπορεί να διατίθεται στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ύστερα από απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για δαπάνες που προάγουν τους σκοπούς της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, όπως ενδεικτικά: η προμήθεια εξοπλισμού πάσης φύσεως για τη λειτουργία της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οι υπηρεσιακές μετακινήσεις - αποστολές της πολιτικής ηγεσίας, των συνεργατών αυτής, καθώς και των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων στο εσωτερικό και εξωτερικό, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που αφορά τη λειτουργία αυτής, οι γενικές και ειδικές δράσεις αρμοδιότητας αυτής, η επιστημονική, μελετητική και συμβουλευτική υποστήριξη αυτής, οι αμοιβές επιτροπών και ομάδων εργασίας για την παροχή υπηρεσιών αρμοδιότητάς της, η συμμετοχή, οργάνωση και χρηματοδότηση συνόδων ή συνεδρίων ή σεμιναρίων, τα οποία διοργανώνονται από τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ή άλλους φορείς, για θέματα που έχουν σχέση με το πεδίο δραστηριότητάς της, καθώς και η χρηματοδότηση έργων, ειδικών εργασιών ή μελετών από ειδικούς επιστήμονες, ομάδες εργασίας ή άλλους φορείς, εφόσον έχουν σχέση με ζητήματα της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

 

7. Από 01-01-2015, κατά το μεθεπόμενο οικονομικό έτος εκάστης διαχειριστικής χρήσεως, το τυχόν αδιάθετο ποσό του αποθεματικού, που μπορεί, κατά τα ανωτέρω, να διατίθεται για ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, και το οποίο έχει παραμείνει στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, αποδίδεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

 

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, αποδίδεται εφάπαξ στον Κρατικό Προϋπολογισμό εντός του 2014 το σύνολο του αδιάθετου αποθεματικού των ετών 1995 έως και 2012, που δεν έχει διατεθεί για δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και παραμένει στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων εντός 3 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.}

 

19. Μετά την παράγραφο 8 του άρθρου 75 του νόμου 4070/2012 προστίθενται παράγραφοι 9 και 10 ως εξής:

 

{9. Ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων και ετήσιων λογαριασμών και οικονομικών καταστάσεων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές. Τα στοιχεία αυτά και οι οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται ετησίως σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταχωρούνται δε στον ιστοχώρο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

 

10. Με Κανονισμό, που εκδίδεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μετά από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων καθορίζεται ο τρόπος οικονομικής διαχείρισης αυτής.}

 

20. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 77 του νόμου 4070/2012 καταργείται.

 

21. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 77 του νόμου 4070/2012 προστίθεται περίπτωση ε' ως εξής:

 

{ε) Σε όποιον επιβάλλεται μία από τις παραπάνω κυρώσεις υποχρεούται στην καταβολή των εξόδων εποπτείας και ελέγχου φάσματος, όπως αυτά ορίζονται στην ανωτέρω απόφαση.}

 

22. Η παράγραφος 3 του άρθρου 77 του νόμου 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Κατ' εξαίρεση των όσων ορίζονται στην παράγραφο 1, σε περιπτώσεις παραβάσεων των διατάξεων που διέπουν τα ονόματα χώρου στο διαδίκτυο, τους καταχωρητές ονομάτων χώρου ή τις ηλεκτρονικές υπογραφές, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της και ύστερα από προηγούμενη ακρόαση των ενδιαφερομένων, δύναται να επιβάλει μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κυρώσεις:

 

α) Σύσταση.

 

β) Πρόστιμο έως 20.000 € σε περιπτώσεις παραβάσεων των διατάξεων που διέπουν τα ονόματα χώρου στο διαδίκτυο και έως 100.000 € σε περιπτώσεις παραβάσεων των διατάξεων που διέπουν τους καταχωρητές ονομάτων χώρου και τις ηλεκτρονικές υπογραφές.

 

γ) Αναστολή ή ανάκληση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις σχετικές αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, σε περίπτωση σοβαρών και επανειλημμένων παραβάσεων.}

 

23. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 77 του νόμου 4070/2012 προστίθεται παράγραφος 3)α ως εξής:

 

{3. α. Πέραν των διοικητικών κυρώσεων, που προβλέπονται στο άρθρο 16 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 44/2002 (ΦΕΚ 44/Α/2002), σε περιπτώσεις παραβάσεων των διατάξεων που διέπουν τη διάθεση στην αγορά, την ελεύθερη κυκλοφορία και τη θέση σε λειτουργία του ραδιοεξοπλισμού και του τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της και ύστερα από προηγούμενη ακρόαση των ενδιαφερομένων, δύναται να επιβάλει μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κυρώσεις:

 

α) Σύσταση, η οποία μπορεί να επιβάλλεται και στους διανομείς ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού, για παραβάσεις των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 44/2002 (ΦΕΚ 44/Α/2002).

 

β) Για όλες τις περιπτώσεις παραβάσεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 44/2002 (ΦΕΚ 44/Α/2002) για τις οποίες δεν προβλέπεται κύρωση στο άρθρο 16 αυτού, πρόστιμο έως 60.000 € στους κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους αυτών και εισαγωγείς / υπεύθυνους για τη διάθεση στην κοινοτική αγορά ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού. Πρόστιμο έως 60.000 € στους διανομείς ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού για παραβάσεις διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 44/2002 (ΦΕΚ 44/Α/2002).}

 

24. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 77 του νόμου 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η διάρκεια ισχύος των προσωρινών μέτρων ορίζεται στην απόφαση λήψης αυτών άλλως, και εάν δεν ορίζεται σε αυτήν, ισχύουν μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων επί της κυρίας ακρόασης για την κατ' ουσίαν εξέταση της υπόθεσης και σε κάθε περίπτωση η διάρκεια αυτών δεν δύναται να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των 6 μηνών.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.