Νόμος 4070/12 - Άρθρο 70

Άρθρο 70: Ενιαίος ευρωπαϊκός αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης - Ευρωπαϊκοί τηλεφωνικοί κωδικοί πρόσβασης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης με χρήση του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης 112, καθώς και άλλων εθνικών αριθμών έκτακτης ανάγκης, όπως αυτοί ορίζονται στο Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης, πραγματοποιούνται για εξερχόμενες εθνικές κλήσεις μέσω οποιασδήποτε επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των κοινόχρηστων τηλεφώνων, ατελώς στο σύνολό τους και χωρίς υποχρέωση χρήσης οποιουδήποτε μέσου πληρωμής. Αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση και λειτουργία της Υπηρεσίας Ενιαίου Ευρωπαϊκού Αριθμού Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης 112 (ΥΚΕΑ 112) είναι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

 

Η υλοποίηση της ΥΚΕΑ 112 θα πραγματοποιείται με την τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση των καλούντων τον αριθμό 112 με τους κατά περίπτωση και κατά τόπους αρμόδιους φορείς παροχής υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης (Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα, Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, Λιμενικό Σώμα) ανάλογα με το είδος του συμβάντος που αναφέρει ο καλών, καθώς και με την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 και την Ευρωπαϊκή Ανοιχτή Τηλεφωνική Γραμμή για Αγνοούμενα Παιδιά 116000, όταν πρόκειται για περιστατικό παιδιού σε κίνδυνο ή παιδιού που έχει εξαφανισθεί.

 

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και των κατά περίπτωση αρμοδίων Υπουργών καθορίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν στην υλοποίηση και λειτουργία της ΥΚΕΑ 112 και κάθε άλλο συναφές με την ΥΚΕΑ 112 θέμα.

 

Η δαπάνη λειτουργίας της ΥΚΕΑ 112 θα βαρύνει τις πιστώσεις του ετήσιου τακτικού προϋπολογισμού εξόδων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

 

2. Με απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων καθορίζονται όλα τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι η πρόσβαση τελικών χρηστών με αναπηρία σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ακόμα και όταν πρόκειται για επισκέπτες από άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ισότιμη με την πρόσβαση των άλλων τελικών χρηστών. Τα μέτρα που καθορίζονται για το σκοπό αυτόν βασίζονται κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό στα ευρωπαϊκά πρότυπα ή προδιαγραφές.

 

3. Οι επιχειρήσεις εγκαθιστούν όλο τον αναγκαίο εξοπλισμό στο δίκτυό τους αναλαμβάνοντας το σχετικό κόστος προκειμένου να:

 

α) διεκπεραιώνουν τις κλήσεις προς τον αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης 112 όπως καθίσταται κατά περίπτωση αναγκαίο και μέσω εθνικής περιαγωγής ή ακόμα και χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί ταυτοποίηση της Κάρτας Ταυτοποίησης Χρήστη (SIM card).

 

β) Διαθέτουν ατελώς όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον εντοπισμό της θέσης του καλούντος στις αρμόδιες αρχές για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης αμέσως όταν η κλήση ληφθεί από τις εν λόγω αρχές για όλες τις κλήσεις στον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης 112.

 

γ) Διεκπεραιώνουν όλες τις κλήσεις προς και από τον Ευρωπαϊκό Χώρο Τηλεφωνικής Αριθμοδότησης (ΕΧΤΑ), με τιμές παρόμοιες με εκείνες που ισχύουν για τις κλήσεις προς και από τα άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, καθορίζονται κριτήρια με τα οποία η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας δύναται να διαπιστώνει την ακρίβεια και την αξιοπιστία των παρεχόμενων πληροφοριών θέσης.

 

4. Οι κλήσεις προς τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης 112 απαντώνται δεόντως και διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τουλάχιστον τόσο γρήγορα και αποτελεσματικά όσο και οι κλήσεις προς τον εθνικό αριθμό ή τους εθνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη είναι αρμόδια για την ενημέρωση των πολιτών και ιδιαίτερα των προσώπων που ταξιδεύουν μεταξύ των κρατών - μελών, για την ύπαρξη και χρήση του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης 112, καθώς και για τη δυνατότητα εντοπισμού της θέσης του καλούντος, σύμφωνα και με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

 

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ρυθμίζονται, όπου αυτό απαιτείται, ειδικότερα θέματα σχετικά με την ενημέρωση των πολιτών για την ύπαρξη και χρήση του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης 112.

 

5. Ο κωδικός 00 είναι ο τυποποιημένος διεθνής κωδικός πρόσβασης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.