Νόμος 2648/98 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Συντελεστές βαρύτητας κριτηρίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας, όπως αναλύονται παρακάτω, διαμορφώνει τον αριθμό των μηνιαίων δόσεων της διευκόλυνσης με τον περιορισμό ότι κάθε μηνιαία δόση δεν θα είναι μικρότερη των 100 ευρώ.

 

Όταν σε ορισμένο κριτήριο συντρέχουν άνω του ενός συντελεστές, λαμβάνεται ο απλός μέσος όρος αυτών. Σε περίπτωση δεκαδικού αθροίσματος του συνόλου των συντελεστών, το άθροισμα στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα.

 

Ειδικά η Επιτροπή του άρθρου 15 του παρόντος νόμου μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις να γνωμοδοτεί για χορήγηση δόσεων μέχρι του τριπλάσιου του αθροίσματος των συντελεστών των κριτηρίων του αιτούντος οφειλέτη, που δεν υπερβαίνουν όμως τις σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις κατά ανώτατο όριο και με τον περιορισμό του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου.

 

Ο Προϊστάμενος της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας δύναται να χορηγεί σε οφειλέτες από καταλογισμό αποδοχών, συντάξεων και λοιπών βοηθημάτων που έχουν ληφθεί χωρίς δόλο αχρεωστήτως, διευκόλυνση τμηματικής καταβολής σε δόσεις μέχρι του τριπλασίου του αθροίσματος των συντελεστών των κριτηρίων του αιτούντος οφειλέτη, που δεν υπερβαίνουν όμως τις 48 μηνιαίες δόσεις κατ' ανώτατο όριο και με τον περιορισμό του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση αυτή οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής υπολογίζονται μόνο μέχρι το χρόνο έκδοσης της απόφασης.

 

Οι συντελεστές βαρύτητας για κάθε κριτήριο είναι:

 

I. Οικονομική αδυναμία

 

α. Αίτηση χωρίς αποδεικτικά στοιχεία.

1

β. Εποχικό επάγγελμα ή εποχική επιχείρηση, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται κατά τη διάρκεια μη λειτουργίας της επιχείρησης.

2

γ. Ζημία τρέχοντος έτους ή προηγούμενου.

2

δ. Μερική καταστροφή αγαθών επιχείρησης.

3

ε. Αίτηση με αποδεικτικά στοιχεία (οικονομική αδυναμία του φυσικού προσώπου, βαριά ασθένεια αυτού ή μέλους της οικογένειάς του).

4

στ. Βαριά ασθένεια διαχειριστή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης ή διευθύνοντος συμβούλου Ανώνυμης Εταιρείας ή εκπροσώπου νομικού προσώπου, εφόσον ζητά ο ίδιος διευκόλυνση για να καταβάλει οφειλές τους, για τις οποίες έχει προσωπική ευθύνη.

4

ζ. Ολική καταστροφή αγαθών επιχείρησης ή για επιστροφή από καταλογισμό αποδοχών ή συντάξεων και λοιπών βοηθημάτων που έχουν ληφθεί αχρεωστήτως.

5

 

II. Διασφάλιση οφειλής

 

α. Μη ασφαλισμένη οφειλή ή μερικώς ασφαλισμένη με κινητά μόνο πράγματα ασήμαντης αξίας.

0

β. Μερικώς ασφαλισμένη οφειλή με υποθήκη ή κατάσχεση ακινήτων.

2

γ. Πλήρως ασφαλισμένη οφειλή με υποθήκη ή κατάσχεση ακινήτων ή βεβαία απαίτηση από τρίτο, ή εγγύηση αξιόχρεου προσώπου ή εγγυητική επιστολή τράπεζας.

4

 

III. Προέλευση οφειλής

 

α. Οφειλές από παρακρατούμενους ή επιρριπτόμενους φόρους ή από δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

0

β. Λοιπές οφειλές από φορολογικό έλεγχο ή από δικαστικές αποφάσεις.

1

γ. Οφειλές που προέκυψαν από εκκαθάριση φορολογικών δηλώσεων.

2

δ. Οφειλές από μη φορολογικά έσοδα.

3

ε. Οφειλές που δεν είναι βεβαιωμένες στο όνομα του αιτούντος, ο ίδιος όμως έχει προσωπική ευθύνη για την καταβολή τους ως εγγυητής, μέλος Ομόρρυθμης Εταιρείας ή Ετερόρρυθμης Εταιρείας ή εκπρόσωπος νομικού προσώπου.

4

στ. Οφειλές από φόρους κληρονομιών - δωρεών, γονικών παροχών, καθώς και διάφορες οφειλές του κληρονομούμενου, για την καταβολή των οποίων είναι υπόχρεος ο αιτών κληρονόμος, ή οφειλή από αποδοχές, συντάξεις και λοιπά βοηθήματα που έχουν ληφθεί αχρεωστήτως.

5

 

IV. Συμπεριφορά του οφειλέτη

 

α. Μη συνεπής κατά τα δύο προηγούμενα έτη σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, σε φορολογικές υποχρεώσεις για υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, απόδοσης φόρου προστιθέμενης αξίας και παρακρατούμενου φόρου μισθωτών υπηρεσιών, καθώς και έκδοση ακάλυπτης επιταγής για πληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο για το ίδιο διάστημα.

0

β. Συνεπής σε διευκολύνσεις, καθώς και στις λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις κατά τα δύο προηγούμενα έτη.

2

γ. Ζητείται διευκόλυνση για πρώτη φορά και είναι συνεπής στις λοιπές φορολογικές του υποχρεώσεις.

4

 

V. Αιτία για την οποία ζητείται η διευκόλυνση

 

α. Αναστολή εκτέλεσης προγράμματος πλειστηριασμού ή αναστολή λειτουργίας καταστήματος επιτηδευματία.

0

β. Αναστολή εκτέλεσης του μέτρου της προσωπικής κράτησης ή της ποινικής δίωξης.

1

γ. Αποφυγή λήψης μέτρων.

2

δ. Χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας ή θεώρηση φορολογικών στοιχείων.

3

ε. H διευκόλυνση ζητείται χωρίς ιδιαίτερο λόγο.

4

 

VI. Κρίση (αιτιολόγηση) προϊσταμένου

 

O Προϊστάμενος της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ή του Τελωνείου προσθέτει αιτιολογημένα συντελεστές βαρύτητας από 1 μέχρι 4 κατά την κρίση του, λαμβάνοντας υπόψη την όλη φορολογική συμπεριφορά του οφειλέτη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.