Νόμος 3979/11 - Άρθρο 43

Άρθρο 43: Ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1.α. Όπου στις διατάξεις των νόμων [Ν] 25/1975 (ΦΕΚ 74/Α/1975), [Ν] 429/1976 (ΦΕΚ 235/Α/1976), [Ν] 1080/1980 (ΦΕΚ 246/Α/1980), 2130/1993 (ΦΕΚ 62/Α/1993) και στο άρθρο 9 του νόμου 3854/2010 (94/Α/2010) αναφέρεται η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού νοούνται οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ή ο εκάστοτε εναλλακτικός προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας.

 

β. Τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του νόμου [Ν] 25/1975, ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 1080/1980 και το τέλος ακίνητης περιουσίας του άρθρου 24 του νόμου 2130/1993, βαρύνουν τον υπόχρεο σε πληρωμή του λογαριασμού καταναλισκόμενου ηλεκτρικού ρεύματος και συνεισπράττονται από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ή από τον εναλλακτικό προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος, σε δόσεις ίσες με τον αριθμό των ετήσιων λογαριασμών. Για το σκοπό αυτόν εκδίδεται ενιαίος λογαριασμός για κάθε υπόχρεο.

 

Για λογαριασμούς που εκδίδονται για χρονικό διάστημα μικρότερο ή μεγαλύτερο της εκάστοτε ορισμένης χρονικής περιόδου, που προσδιορίζεται από τους νομίμως υπόχρεους, ενεργείται από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ή από τον εκάστοτε εναλλακτικό προμηθευτή ανάλογη χρέωση των εν λόγω ποσών. Οι πραγματοποιούμενες από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ή τον εκάστοτε εναλλακτικό προμηθευτή εισπράξεις αποδίδονται στο δικαιούχο δήμο, βάσει σχετικής εκκαθαριστικής κατάστασης εντός του δεύτερου μήνα από τη λήξη του μήνα στον οποίο λογιστικώς ανήκουν οι λογαριασμοί. Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να παρέχουν στο δικαιούχο δήμο χρηματικές προκαταβολές έναντι των προς απόδοση εισπραττόμενων τελών.

 

Αν ο υπόχρεος δεν καταβάλει τα ανωτέρω συν-εισπραττόμενα ποσά, ο προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας προβαίνει σε διακοπή της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος και δεν το επανασυνδέει μέχρι να εξοφληθεί το οφειλόμενο ποσό. Αν δεν ζητηθεί από τον υπόχρεο η επανασύνδεση του ρεύματος μέσα σε τρεις μήνες από τη διακοπή του, ο προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας γνωστοποιεί στον οικείο δήμο τα στοιχεία των οφειλών του, προκειμένου αυτός να προβεί στην είσπραξη τους. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ρυθμίσεις των νόμων [Ν] 25/1975, [Ν] 429/1976, [Ν] 1080/1980 και 2130/1993.

 

γ. Ο διαχειριστής του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού υποχρεούνται να παρέχουν στους εναλλακτικούς προμηθευτές τα στοιχεία τιμολόγησης και εν γένει τα δεδομένα που αφορούν στους αντισυμβαλλομένους των ανωτέρω προμηθευτών και τα οποία τηρούνται για τη συνείσπραξη των ποσών της παραγράφου β'. Οι ανωτέρω υποχρεούνται να ενημερώνουν τα στοιχεία που τηρούνται για τη συνείσπραξη των ποσών της περίπτωσης β', σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης από τους δήμους.

 

Οι διαχειριστές του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούνται να διαβιβάζουν αμελλητί τα ανωτέρω στοιχεία τιμολόγησης και εν γένει τα δεδομένα των υπόχρεων που τηρούνται για τη συνείσπραξη των ποσών της περίπτωσης β' προς τους οικείους δήμους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 65 του νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017).

 

2. Η παράγραφος 11 του άρθρου 268 του νόμου 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{11. Οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 315/1999 (302/Α/199) εφαρμόζονται, κατ' αναλογία, για το Διπλογραφικό Σύστημα Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής - Κοστολόγησης των Περιφερειών.}

 

3. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 277 του νόμου 3852/2010 η φράση Επιτροπή του άρθρου 141 του νόμου 3463/2006 αντικαθίσταται από τη φράση Επιτροπή του άρθρου 232 του παρόντος.

 

4. α. Μετά το τρίτο εδάφιο των παραγράφων 9 και 10 των άρθρων 266 και 268 του νόμου 3852/2010, προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

 

Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο.}

 

β. Το τελευταίο εδάφιο των παραγράφων 9 και 10 των άρθρων 266 και 268 του νόμου 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.}

 

5. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 109 του νόμου 3852/2010 όπως προστέθηκε με την παραγράφου 6 του άρθρου 26 του νόμου 3938/2011 (61/Α/2011), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οφειλές των ανωτέρω επιχειρήσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και προς τρίτους, περιλαμβανομένων και δεδουλευμένων αποδοχών του μεταφερόμενου προσωπικού τους, μπορούν να καταβάλλονται από τον οικείο δήμο μετά από αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Οι ρυθμίσεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται αναλογικά και για οφειλές αμιγών επιχειρήσεων του προεδρικού διατάγματος 410/1995, που λύθηκαν.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.