Νόμος 3979/11 - Άρθρο 47

Άρθρο 47: Θέματα Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση α' και το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του νόμου 3074/2002 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{3.α. Η πλήρωση των θέσεων των Επιθεωρητών - Ελεγκτών γίνεται με απόσπαση, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης με επιφύλαξη μόνο των διατάξεων που επιβάλλουν υποχρέωση παραμονής των υπαλλήλων για ορισμένο χρονικό διάστημα σε υπηρεσίες παραμεθόριων ή νησιωτικών περιοχών στις οποίες διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν, μόνιμων υπαλλήλων του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και δευτεροβάθμιων και πρωτοβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με βαθμό Α' ή αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης ή της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με τετραετή, τουλάχιστον, υπηρεσία, οι οποίοι έχουν διακριθεί για την επαγγελματική τους κατάρτιση, την υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος τους.

 

β. Η πλήρωση των θέσεων των Βοηθών Επιθεωρητών Ελεγκτών γίνεται με απόσπαση, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης με επιφύλαξη μόνο των διατάξεων που επιβάλλουν υποχρέωση παραμονής των υπαλλήλων για ορισμένο χρονικό διάστημα σε υπηρεσίες παραμεθόριων περιοχών στις οποίες διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν, μόνιμων υπαλλήλων του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και δευτεροβάθμιων και πρωτοβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με βαθμό Α' και Β' ή αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης ή της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης με διετή, τουλάχιστον, υπηρεσία, οι οποίοι έχουν διακριθεί για την επαγγελματική τους κατάρτιση, την υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος τους.}

 

2. Στο τέλος της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του νόμου 3074/2002, προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Οι Βοηθοί Επιθεωρητές - Ελεγκτές που συμπληρώνουν, κατά το χρόνο της υπηρεσίας τους στο Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο νόμο για τους Επιθεωρητές - Ελεγκτές, δύνανται να κατατάσσονται σε υφιστάμενες κενές θέσεις Επιθεωρητών - Ελεγκτών, για το υπόλοιπο του χρόνου απόσπασης τους στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. Η επιλογή των βοηθών Επιθεωρητών - Ελεγκτών για κατάταξη σε θέσεις Επιθεωρητών - Ελεγκτών γίνεται μετά από συνέντευξη ενώπιον της τριμελούς Επιτροπής της περίπτωσης γ' του άρθρου 3 του νόμου 3074/2002 (296/Α/2002), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Για το συγκεκριμένο έργο τα μέλη της επιτροπής δεν λαμβάνουν αμοιβή.}

 

3. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του νόμου 3074/2002 τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{Ο Ειδικός Γραμματέας, οι Επιθεωρητές - Ελεγκτές και οι Βοηθοί Επιθεωρητές - Ελεγκτές, εφόσον διώκονται ενώπιον ποινικών δικαστηρίων για αποδιδόμενες σε αυτούς πράξεις ή παραλείψεις στις οποίες προέβησαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή ενάγονται ενώπιον πολιτικών δικαστηρίων για την ίδια αιτία, μπορούν να παρίστανται και να εκπροσωπούνται ενώπιον των ποινικών ή πολιτικών δικαστηρίων από μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ύστερα από προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.}

 

4. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του νόμου 3074/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. Οι Επιθεωρητές - Ελεγκτές και οι Βοηθοί Επιθεωρητές - Ελεγκτές μπορούν για την εκπλήρωση του έργου τους να επισκέπτονται χωρίς ή με προειδοποίηση τις υπηρεσίες ή φορείς όπου γίνεται ο έλεγχος, να μελετούν επί τόπου την εξεταζόμενη υπόθεση, να ενεργούν αυτοψίες και να εξετάζουν πρόσωπα.}

 

5. Στο τέλος της περίπτωσης γ.ii της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του νόμου 3074/2002 προστίθεται περίπτωση iii ως ακολούθως:

 

{iii. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ύπαρξη ελλειμμάτων, αυτά καταλογίζονται με αιτιολογημένη απόφαση των Επιθεωρητών - Ελεγκτών ή Βοηθών Επιθεωρητών - Ελεγκτών, σε βάρος των υπευθύνων υπολόγων, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 56 του νόμου 2362/1995 περί δημοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (247/Α/1995). Οι Επιθεωρητές - Ελεγκτές και Βοηθοί Επιθεωρητές - Ελεγκτές μπορούν να θέτουν εκτός διαχειρίσεως οποιονδήποτε δημόσιο υπόλογο κατά τις προβλέψεις των διατάξεων των άρθρων 3 παράγραφος στ' και 7 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1264/1942 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων περί Οικονομικής Επιθεωρήσεως, εφαρμοζομένων αναλόγως.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.