Νόμος 3943/11 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Φόροι επί της ακίνητης περιουσίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση ι)β' της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του νόμου 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι)β) Τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούνται από τα Μουσεία, όπως ορίζονται με τις διατάξεις του νόμου 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002), το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, τις Ξένες Αρχαιολογικές Σχολές και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του νόμου 3842/2010 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται, για τις περιοχές που εντάσσονται στο σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων για πρώτη φορά, οι συντελεστές αξιοποίησης οικοπέδου, καθώς και κάθε άλλο θέμα για τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων για τη φορολογία ακίνητης περιουσίας.

 

Για την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων εδαφίων ως δήμοι και κοινότητες νοούνται οι δήμοι και κοινότητες του νόμου 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α/1997).}

 

3. Στο τέλος του άρθρου 48 του νόμου 3842/2010 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται σε συμβολαιογραφικά έγγραφα που καταρτίζονται μετά την 01-01-2012.}

 

4. Στο άρθρο 56 του νόμου 3842/2010 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Οποιαδήποτε μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης υπόχρεων φυσικών προσώπων που αφορά τα έτη 2005 έως και 2009 πραγματοποιείται με υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2009.}

 

5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 23Α του νόμου 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α/2005) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Το Περιουσιολόγιο Ακινήτων προκύπτει από τη μηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων των ετών 2005 έως 2009, οι οποίες υποβάλλονται από τα υπόχρεα φυσικά και νομικά πρόσωπα. Έτος δημιουργίας του Περιουσιολογίου Ακινήτων ορίζεται το έτος 2009.}

 

6. Στα εδάφια τρίτο και τέταρτο της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ 330/Α/2002), όπου υπάρχει η φράση από την έκδοση της αρχικής οικοδομικής άδειας αντικαθίσταται από τη φράση από την κατάθεση των δικαιολογητικών στην αρμόδια δημόσια υπηρεσία για έκδοση αρχικής οικοδομικής άδειας.}

 

7. α) Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ 330/Α/2002) προστίθεται η εξής φράση:

 

{ή που εκμισθώνουν σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις της παρούσας περίπτωσης αποκλειστικά ως γραφεία ή αποθήκες για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών.}

 

β) Η περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του νόμου 3091/2002, όπως συμπληρώθηκε με την προηγούμενη περίπτωση, ισχύει από την 01-01-2010 και εφεξής.

 

Μεταβιβάσεις ακινήτων από επαχθή ή χαριστική αιτία, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του νόμου 3091/2002, όπως ίσχυαν πριν τη συμπλήρωση τους με τις διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης δεν θίγονται.}

 

8. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του νόμου 3091/2002 προστίθεται περίπτωση ζ' ως εξής:

 

{ζ) Ασφαλιστικά ταμεία ή οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και εταιρείες συλλογικών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία που εποπτεύονται από αρχή της χώρας της καταστατικής τους έδρας, εκτός αυτών των οποίων η καταστατική έδρα βρίσκεται σε μη συνεργάσιμα κράτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 51Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (νόμος 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994).}

 

9. α) Το τέταρτο εδάφιο από το τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του νόμου 3091/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Αν το σύνολο ή μέρος των ονομαστικών μετοχών, μεριδίων ή μερίδων των εταιρειών των ανωτέρω α', β' και γ' περιπτώσεων κατέχουν πιστωτικά ιδρύματα περιλαμβανομένων και των ταμιευτηρίων ή ταμείων παρακαταθηκών και δανείων, ασφαλιστικά ταμεία, ασφαλιστικές εταιρείες, αμοιβαία κεφάλαια περιλαμβανομένων και των αμοιβαίων κεφαλαίων επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία κλειστού τύπου, εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, εταιρείες συλλογικών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία κλειστού τύπου, η καταστατική έδρα των οποίων δεν βρίσκεται σε μη συνεργάσιμο κράτος, όπως αυτό ορίζεται με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 51Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, και εποπτεύονται από αρχή της χώρας της έδρας τους, καθώς και θεσμικοί επενδυτές που λειτουργούν σε οργανωμένη αγορά κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτή νοείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του νόμου 2778/1999 (ΦΕΚ 295/Α/1999), δεν απαιτείται περαιτέρω δήλωση των φυσικών προσώπων κατά το ποσοστό συμμετοχής τους.}

 

β) Στο τρίτο από το τέλος εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του νόμου 3091/2002, μετά τις λέξεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρα προστίθεται η φράση με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο.

 

10. α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 44 του νόμου 3842/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Αν δεν έχει επιτευχθεί διοικητική επίλυση της διαφοράς και ασκήθηκε από τον φορολογούμενο εμπρόθεσμη προσφυγή, βεβαιώνεται αμέσως από τον προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ποσοστό 50% του αμφισβητούμενου κύριου και πρόσθετου φόρου.}

 

β) Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 44 του νόμου 3842/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την προηγούμενη περίπτωση ισχύουν για προσφυγές που ασκούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και μετά.

 

11. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 6, 8 και 9 του άρθρου αυτού ισχύουν από την 01-01-2011. Οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου αυτού ισχύουν από την 01-01-2010.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.