Νόμος 3387/05 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Διευθυντής - Αναπληρωτής Διευθυντής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας προσλαμβάνεται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης με τριετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

 

2. Ο Διευθυντής απαιτείται να διαθέτει πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και αξιόλογο επιστημονικό έργο στους τομείς των διεθνών σχέσεων ή της πολιτικής και στρατηγικής εθνικής και διεθνούς ασφάλειας ή της αντιεγκληματικής πολιτικής ή να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία και εξειδίκευση στους τομείς της ασφάλειας σε συνδυασμό με επαρκή εμπειρία στη διοίκηση.

 

3. Ο Διευθυντής έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 

α. Διευθύνει το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας, συντονίζει τη δράση των τομέων και επιβλέπει την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

β. Μεριμνά για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, του ισολογισμού και του απολογισμού.

 

γ. Καταρτίζει και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση το πλαίσιο της γενικότερης δράσης του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας.

 

δ. Μεριμνά για την εφαρμογή της επικοινωνιακής πολιτικής.

 

ε. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την πρόσληψη και τοποθέτηση του ειδικού επιστημονικού προσωπικού.

 

στ. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από τον εσωτερικό κανονισμό ή με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

4. Στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας προσλαμβάνεται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης Αναπληρωτής Διευθυντής, με τριετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής έχει τα προσόντα που προβλέπονται στην παράγραφο 2 για τον Διευθυντή, είναι άμεσος βοηθός του και τον αναπληρώνει σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύματος. Επιπλέον, ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από τον εσωτερικό κανονισμό ή το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

5. Ως Διευθυντής και Αναπληρωτής Διευθυντής Κέντρου Μελετών Ασφάλειας δύναται να ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και εν ενεργεία στελέχη των Υπηρεσιών και Φορέων που εποπτεύει, που έχουν τα προσόντα που προβλέπονται στην παράγραφο 2 για χρονικό διάστημα μέχρι τριών ετών που μπορεί να ανανεώνεται μία φορά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του νόμου 3938/2011 (ΦΕΚ 61/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.