Νόμος 3387/05 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Σκοπός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σκοπός του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας είναι η διεξαγωγή θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η εκπόνηση μελετών, ιδίως σε στρατηγικό επίπεδο, για θέματα που αφορούν στην πολιτική ασφάλειας, καθώς και η παροχή υπηρεσιών, γνωμοδοτικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα, για τα θέματα αυτά προς το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης ή άλλους φορείς.

 

2. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας:

 

α. διεξάγει ερευνητικά προγράμματα και μελέτες για θέματα εσωτερικής ασφάλειας που αφορούν στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και τις υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτό, καθώς και άλλους φορείς του εσωτερικού,

 

β. εκπονεί και εκτελεί ερευνητικό προγράμματα για λογαριασμό ή σε συνεργασία με αντίστοιχους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλων κρατών ή διεθνών οργανισμών,

 

γ. αναπτύσσει συνεργασία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με οργανισμούς και υπηρεσίες, ερευνητικά και εκπαιδευτικά κέντρα και ιδρύματα, κοινωνικούς, επιστημονικούς και παραγωγικούς φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, καθώς και με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις,

 

δ. προβαίνει στη μελέτη του εγκληματικού φαινομένου και των ποιοτικών και ποσοτικών μεταβολών της εγκληματικότητας στην ελληνική Επικράτεια και της γεωγραφικής κατανομής της, καθώς και στο σχεδιασμό μεθόδων και πρακτικών στην άσκηση αντιεγκληματικής πολιτικής,

 

ε. προτείνει την εναρμόνιση των μέτρων πρόληψης και καταστολής του εγκλήματος με τις συνταγματικές αρχές, τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, τη νομιμότητα και το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου,

 

στ. παρακολουθεί και μελετά τις τεχνολογικές εξελίξεις των συστημάτων ασφάλειας και αξιολογεί τα νέα επιτεύγματα στο χώρο αυτόν,

 

ζ. διατυπώνει προτάσεις για την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που κατέχει σε χώρες του εξωτερικού και διεθνείς οργανισμούς,

 

η. υποστηρίζει διαδικασίες διασυνοριακής συνεργασίας,

 

θ. οργανώνει και διεξάγει συνέδρια, δημοσιεύει ερευνητικά και γενικότερα επιστημονικά πορίσματα και συναφή έργα, πραγματοποιεί εκπαιδευτικά σεμινάρια και παρέχει πιστοποιημένες εκπαιδεύσεις σε θέματα ασφάλειας και εκπονεί πιστοποιημένες μελέτες σε τέτοια θέματα.

 

ι)α. αποτελεί φορέα πιστοποίησης διαδικασιών, μελετών, σχεδίων για την ασφάλεια φορέων, οργανισμών και επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 του νόμου 3938/2011 (ΦΕΚ 61/Α/2011).

 

3. Στα ερευνητικά Προγράμματα του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας δύναται να απασχολούνται, μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, και μεταπτυχιακοί ερευνητές ή υπότροφοι στο πλαίσιο διεξαγόμενης μεταπτυχιακής ή διδακτορικής διατριβής.

 

4. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη δύναται να αναθέτει στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας ερευνητικά προγράμματα, εκπαιδεύσεις, μελέτες, γνωμοδοτήσεις και έργα ασφάλειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του νόμου 3938/2011 (ΦΕΚ 61/Α/2011).

 

5. Οι δημόσιες υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου υποχρεούνται να παρέχουν στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας στοιχεία ή πληροφορίες που ζητούνται από αυτό για την εκπλήρωση των σκοπών του με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου [Ν] 2472/1997 (ΦΕΚ 50/Α/1997) και του άρθρου 5 του νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.