Νόμος 3905/10 - Άρθρο 49

Άρθρο 49: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού συγκροτεί με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. Μέχρι τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος νόμου, τη διοίκηση του Κέντρου ασκεί το κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού υπάρχον Διοικητικό Συμβούλιο, τις δε αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή ο Πρόεδρος αυτού.

 

2. Μέσα σε τέσσερις μήνες από το διορισμό του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου υποβάλλει στους Υπουργούς Πολιτισμού και Τουρισμού, Οικονομικών και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προς έγκριση τον εσωτερικό κανονισμό του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. Μέχρις ότου ολοκληρωθεί η θέση σε ισχύ του νέου εσωτερικού κανονισμού εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του υφιστάμενου κανονισμού λειτουργίας και οι αποφάσεις των κατά τη δημοσίευση του παρόντος οργάνων του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, εφόσον δεν αντιβαίνουν στις διατάξεις του παρόντος.

 

3. Το απασχολούμενο προσωπικό του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου εντάσσεται σε προβλεπόμενες από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας θέσεις με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή.

 

4. Μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού συγκροτεί με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΕΣΤΙΒΑΛ. Μέχρι τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΕΣΤΙΒΑΛ σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος νόμου, τη διοίκηση του ΦΕΣΤΙΒΑΛ ασκεί το κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού υπάρχον Διοικητικό Συμβούλιο, τις δε αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή ο Διευθυντής αυτού.

 

5. Μέσα σε τέσσερις μήνες από το διορισμό του, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΕΣΤΙΒΑΛ οφείλει να υποβάλει στους Υπουργούς Πολιτισμού και Τουρισμού, Οικονομικών και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προς έγκριση τον εσωτερικό κανονισμό του ΦΕΣΤΙΒΑΛ. Μέχρις ότου ολοκληρωθεί η θέση σε ισχύ του νέου εσωτερικού κανονισμού εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του υφιστάμενου κανονισμού λειτουργίας και οι αποφάσεις των κατά τη δημοσίευση του παρόντος οργάνων του ΦΕΣΤΙΒΑΛ, εφόσον δεν αντιβαίνουν στις διατάξεις του παρόντος.

 

6. Το απασχολούμενο προσωπικό του ΦΕΣΤΙΒΑΛ εντάσσεται σε προβλεπόμενες από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας θέσεις με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΕΣΤΙΒΑΛ, μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή.

 

7. Η θητεία των εν ενεργεία μελών των επιτροπών των Κρατικών Λογοτεχνικών Βραβείων και των Κρατικών Βραβείων Συγγραφής Θεατρικού Έργου λήγει αυτοδικαίως μετά την ολοκλήρωση του έργου τους για τα βραβεία του έτους 2010.

 

8. Η προβλεπόμενη από τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του νόμου 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/2010) προθεσμία για την έκδοση προκήρυξης με αντικείμενο τη χορήγηση αδειών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών παρατείνεται μέχρι τις 31-12-2012.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012).

 

9. α. Η καταβολή της ενίσχυσης του ειδικού φόρου για τις ελληνικές ταινίες που προβλήθηκαν στις κινηματογραφικές αίθουσες το 2009, για τις οποίες εκκρεμεί η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών από την επιτροπή βεβαίωσης κόστους, μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι την 30-04-2012.

 

β. Μέχρι την ίδια ημερομηνία μπορεί να καταβληθεί η ενίσχυση του ειδικού φόρου στους δικαιούχους του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 1597/1986, όπως ίσχυε πριν την κατάργησή του, για τις ελληνικές ταινίες που προβλήθηκαν στις κινηματογραφικές αίθουσες το 2010.

 

γ. Οι παραπάνω προθεσμίες μπορούν να παραταθούν εκ νέου μια φορά μέχρι ένα τρίμηνο με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού.

 

δ. Η απόδοση του ειδικού φόρου στις περιπτώσεις α' και β' της παρούσας παραγράφου στον παραγωγό του κινηματογραφικού έργου και στους λοιπούς συν- δικαιούχους γίνεται μετά από αίτηση του παραγωγού. Για την ενταλματοποίηση και εκκαθάριση των σχετικών δαπανών απαιτείται η υποβολή των αναφερόμενων στην περίπτωση α' του άρθρου 6 της υπ' αριθμόν ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/42962/10/26-10-1988 (ΦΕΚ 770/Β/1988) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού δικαιολογητικών, καθώς και η υποβολή της αίτησης του παραγωγού με τα σχετικά δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει το ποσοστό των λοιπών συνδικαιούχων.

 

ε. Για την απόδοση του ειδικού φόρου στις περιπτώσεις α' και β' της παρούσας παραγράφου ισχύει η διαδικασία του νόμου [Ν] 1597/1986 όπως ίσχυε πριν την κατάργησή του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του νόμου 4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α/2012).

 

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.