Νόμος 4038/12 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Επείγοντα θέματα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι αναφερόμενοι στο άρθρο 5 παράγραφος 7)α του νόμου 3592/2007 (ΦΕΚ 161/Α/2007) ως νομίμως λειτουργούντες τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας εξακολουθούν να λειτουργούν νομίμως μέχρι την έκδοση της απόφασης για τη χορήγηση αδειών παροχής περιεχομένου επίγειας ψηφιακής εκπομπής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του ίδιου νόμου, υπό τον όρο της συμμετοχής τους στην οικεία διαγωνιστική διαδικασία η οποία θα διενεργηθεί κατά τις διατάξεις του ως άνω νόμου.

 

2. Οι αναφερόμενοι στο άρθρο 5 παράγραφος 7)α του νόμου 3592/2007 ως νομίμως λειτουργούντες περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθμοί εξακολουθούν να λειτουργούν νομίμως μέχρι την έκδοση της απόφασης για τη χορήγηση αδειών παροχής περιεχομένου επίγειας ψηφιακής εκπομπής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του ίδιου νόμου, υπό τους ακόλουθους όρους:

 

α. Της υποβολής αίτησης κατά τη διάταξη του άρθρου 14 παράγραφος 2 του νόμου 3592/2007 εντός αποκλειστικής προθεσμίας 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και της έγκρισης από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης της ψηφιακής εκπομπής του αναλογικού τους προγράμματος.

 

β. Της συμμετοχής τους στην οικεία διαγωνιστική διαδικασία για τη χορήγηση αδειών παροχής περιεχομένου επίγειας ψηφιακής εκπομπής η οποία θα διενεργηθεί κατά το άρθρο 13 του νόμου 3592/2007.

 

3. Η ημερομηνία παύσης μετάδοσης τηλεοπτικού σήματος με αναλογικό τρόπο ορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης που εκδίδεται εντός προθεσμίας 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

4. Η προβλεπόμενη από τη διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 49 του νόμου 3905/2010 (ΦΕΚ 219/Α/2010) προθεσμία για την έκδοση προκήρυξης με αντικείμενο τη χορήγηση αδειών ραδιοφωνικών σταθμών παρατείνεται αφότου έληξε μέχρι τις 31-12-2013.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του νόμου 4208/2013 (ΦΕΚ 252/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.