Νόμος 3840/10 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η πρώτη περίοδος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Κάθε ειδική υπηρεσία αναλαμβάνει στο πλαίσιο του οικείου Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος, για τους άξονες προτεραιότητας της αντίστοιχης διοικητικής περιφέρειας, και σύμφωνα με την οικεία Επιχειρησιακή Συμφωνία Υλοποίησης, με την επιφύλαξη του άρθρου 4, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:}

 

2. Η περίπτωση ι' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{(ι) παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των αξόνων προτεραιότητας της αντίστοιχης περιφέρειας μετά την αναγκαία εξειδίκευση τους και συνεργάζεται με την οικεία διαχειριστική αρχή για την υποβολή προτάσεων αναθεώρησης.}

 

3. Η περίπτωση ι)στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι)στ) προβαίνει σε εξέταση της διαδικασίας διακήρυξης και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. Για όσες συμβάσεις εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Κοινοτικών Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων προβαίνει επιπλέον σε εξέταση κατά τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Η ειδική υπηρεσία εκφράζει τη γνώμη της εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήψη των σχετικών στοιχείων. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, λογίζεται ότι η ειδική υπηρεσία έχει παράσχει σύμφωνη γνώμη, φέρουσα τη σχετική ευθύνη για τη σύμφωνη αυτή γνώμη. Η σύμφωνη γνώμη της ειδικής υπηρεσίας ή η κατά το προηγούμενο εδάφιο τεκμαιρόμενη σύμφωνη γνώμη αυτής, αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21. Σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης που έχει ήδη συναφθεί κατά την ένταξη της σχετικής πράξης, καθώς και στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Κοινοτικών Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων, η εξέταση της διαδικασίας ανάθεσης διενεργείται πριν από την καταχώριση δαπανών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα.}

 

4. Η περίπτωση κ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{(κ) διαβιβάζει την απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης στον αρμόδιο διατάκτη, για την έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, τα οποία διαπιστώνονται βάσει των επαληθεύσεων που διενεργεί}.

 

5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου 3614/2007 προστίθεται περίπτωση κ)α' ως εξής:

 

{(κ)α) παρέχει στα πλαίσια της κατάρτισης των Επιχειρησιακών Συμφωνιών Υλοποίησης τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις, εξειδικεύει τους άξονες προτεραιότητας και προτείνει κατηγορίες πράξεων και πράξεις υψηλού αναπτυξιακού αποτελέσματος, σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό και τις προτεραιότητες της αντίστοιχης διοικητικής περιφέρειας. Επιπλέον παρακολουθεί και μεριμνά για την ορθή και ταχεία υλοποίηση των Επιχειρησιακών Συμφωνιών Υλοποίησης που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας της.}

 

6. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του νόμου 3614/2007 προστίθεται περίπτωση στ' ως εξής:

 

{(στ) παρακολουθεί την τήρηση των Επιχειρησιακών Συμφωνιών Υλοποίησης που έχουν συναφθεί στα πλαίσια των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, σύμφωνα και με τον αντίστοιχο οικονομικό προγραμματισμό και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους, και, εφόσον διαπιστώνει ελλιπή εφαρμογή τους, εισηγείται στον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας την ανακατανομή αρμοδιοτήτων διαχείρισης και πόρων στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος και σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.