Νόμος 3812/09 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Σύσταση Επιτροπής Κατάρτισης Κώδικα Προσλήψεων Προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Επιτροπή για τη σύνταξη και αναθεώρηση διατάξεων που ρυθμίζουν την πρόσληψη πάσης φύσεως προσωπικού στο Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και τους φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994, όπως ισχύει.

 

2. Η Επιτροπή αποτελείται από:

 

α. τον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ως Πρόεδρο,

 

β. τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

 

γ. έναν καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή Διοικητικού Δικαίου,

 

δ. δύο μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, που ορίζονται από τον Πρόεδρο του,

 

ε. τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Κατάστασης Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

 

στ. τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

 

ζ. τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προσλήψεων Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

 

η. έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος,

 

θ. έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος,

 

ι. έναν εκπρόσωπο της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων.

 

Για τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής ορίζονται τρεις υπάλληλοι κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης από αυτούς που υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Με την ίδια απόφαση ορίζονται μέχρι δέκα (10) εισηγητές, οι οποίοι μπορεί να είναι υπάλληλοι του Δημοσίου ή ιδιώτες.

 

Με όμοια απόφαση ορίζονται ο χρόνος περάτωσης του έργου, οι εισηγητές, οι γραμματείς της Επιτροπής και ρυθμίζονται θέματα που αναφέρονται στη λειτουργία, στη διοικητική μέριμνα και στη γραμματειακή υποστήριξη της.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.