Νόμος 3762/09 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Στελέχωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μόνιμοι υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας δύνανται να μετατίθενται σε κενές οργανικές θέσεις Υπηρεσιών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Αντιστοίχως, μόνιμοι υπάλληλοι και Επιθεωρητές του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας δύνανται να μετατίθενται σε κενές οργανικές θέσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

 

2. Υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και υπάλληλοι και Επιθεωρητές του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, οι οποίοι έχουν τις προϋποθέσεις επιλογής σε θέσεις Προϊσταμένων Τμημάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση επιλογής για τις θέσεις Προϊσταμένων Τμημάτων των ως άνω υπηρεσιών. Η επιλογή γίνεται από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 2639/1998 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{α) Ως υπάλληλοι της κατηγορίας Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού) εννοούνται και οι υπάλληλοι των κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Κοινωνικών Επιθεωρητών και αντίστροφα,

 

β) ως υπάλληλοι των κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης θετικών Επιστημών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών, Ιατρών ειδικοτήτων, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Υγείας Πρόνοιας) εννοούνται και οι υπάλληλοι των κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τεχνικών και Υγειονομικών Επιθεωρητών και αντίστροφα και

 

γ) ως υπάλληλοι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών - Οδηγών) εννοούνται και οι υπάλληλοι των αντίστοιχων κατηγοριών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.}

 

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του νόμου 2639/1998 (ΦΕΚ 205/Α/1998), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του νόμου 2874/2000, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας στελεχώνεται με μεταθέσεις υπαλλήλων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με αποσπάσεις υπαλλήλων του Δημοσίου και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, με μετατάξεις, καθώς και με νέες προσλήψεις, κατά τις κείμενες διατάξεις.}

 

5. Το άρθρο 10 του νόμου 2639/1998, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Το προσωπικό του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας εκπαιδεύεται αρχικά κατά την είσοδο του σε αυτό και στη συνέχεια σε τακτά χρονικά διαστήματα. Τα προγράμματα εκπαίδευσης καταρτίζονται από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μετά από γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας, που προβλέπεται στο άρθρο 13 του νόμου 2639/1998.

 

Τα προγράμματα αρχικής εκπαίδευσης πρέπει να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον ένα μήνα πρακτικής άσκησης σε θέματα επιθεώρησης εργασίας.

 

2. Η εκπαίδευση και η συνεχιζόμενη κατάρτιση του προσωπικού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας μπορεί να πραγματοποιείται σε συνεργασία και με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης. Το προσωπικό του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας μπορεί να αποστέλλεται για εκπαίδευση σε σχολές ή κέντρα εκπαίδευσης του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα του εσωτερικού ή εξωτερικού ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες της αποστολής του.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια των παραγράφων 1 και 2.}

 

6. Οι υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας που μετατίθενται στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, επιλέγονται σε θέσεις Προϊσταμένων Τμημάτων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ή διενεργούν ελέγχους προς υποβοήθηση του έργου του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας πρέπει να πληρούν μία εκ των κάτωθι προϋποθέσεων:

 

α. Να έχουν ασκήσει ελεγκτικά καθήκοντα σύμφωνα με την 81 ΔΣΕ του 1947 η οποία κυρώθηκε με το νόμο [Ν] 3249/1955 και το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 2954/1954 Περί οργανώσεως Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας παρά το Υπουργείο Εργασίας και άλλων τινών διατάξεων.

 

β. Να έχουν λάβει μέρος σε προγράμματα εκπαίδευσης της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου 2639/1998.

 

7. Οι υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 136/1999 και το νόμο 2639/1998, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.