Νόμος 3731/08 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού και Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δέκατο εδάφιο της περίπτωσης Β' της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του νόμου 2190/1994 αντικαθίσταται από τότε που προστέθηκε και τέθηκε σε ισχύ με την παράγραφο 3 του άρθρου 12 του νόμου 3146/2003 ως εξής:

 

{Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που κατά τον οργανισμό ή κανονισμό του οικείου φορέα η εμπειρία προβλέπεται ως προϋπόθεση διορισμού, καθώς και εκείνες που προβλέπεται, ως τυπικό προσόν διορισμού ή πρόσληψης, η κατάταξη όλων των υποψηφίων, εχόντων και μη εχόντων εμπειρία, γίνεται με βάση τη βαθμολογία τους σε όλα τα βαθμολογούμενα κριτήρια και μόνο για το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των θέσεων που προκηρύσσονται κατά κλάδο ή ειδικότητα ή για όσο μικρότερο ποσοστό θέσεων έως το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), μετά την ισχύ της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου 3260/2004, ορίζεται στην προκήρυξη από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού σε συνεργασία με τον οικείο φορέα, ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες για ανανέωση του προσωπικού των θέσεων αυτών, η εμπειρία δεν λαμβάνεται υπόψη ως βαθμολογούμενο κριτήριο.}

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του νόμου 3491/2006 (ΦΕΚ 207/Α/2005), με την οποία τροποποιήθηκε η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του νόμου 3074/2002 (ΦΕΚ 296/Α/2002), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 8 του άρθρου 14 του νόμου 3345/2005 (ΦΕΚ 138/Α/2005), τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής:

 

{2. Ο Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης επικουρείται από δεκατέσσερις (14) Προϊσταμένους Επιθεωρητές, οι οποίοι προέρχονται από τους υπηρετούντες Επιθεωρητές - Ελεγκτές και ορίζονται ή παύονται με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. Ο αριθμός των Προϊσταμένων Επιθεωρητών μπορεί να αυξάνεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών σε περίπτωση αύξησης των θέσεων των Επιθεωρητών - Ελεγκτών και Βοηθών Επιθεωρητών-Ελεγκτών που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης ή σε περίπτωση σύστασης νέων Περιφερειακών Γραφείων.}

 

3. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου 3074/2002 (ΦΕΚ 296/Α/2002), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του νόμου 3174/2003 (ΦΕΚ 205/Α/2003), καταργείται και στο τέλος της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Για το περιεχόμενο των δηλώσεων, τον έλεγχο, τις ποινικές κυρώσεις και τον καταλογισμό εφαρμόζονται οι ισχύουσες, κάθε φορά, διατάξεις για τη δήλωση και τον έλεγχο περιουσιακής κατάστασης των δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων που αναφέρονται στις περιπτώσεις στ' έως και ι' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/2003).}

 

4. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του νόμου 3074/2002 (ΦΕΚ 296/Α/2002), που προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του νόμου 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α/2007), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η απόσπαση των Επιθεωρητών - Ελεγκτών, που έχουν συμπληρώσει εννέα (9) συνεχή έτη υπηρεσίας στο Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης ως Επιθεωρητές - Ελεγκτές ή ως Βοηθοί Επιθεωρητές - Ελεγκτές, ανανεώνεται αυτοδίκαια. Ο συνολικός αριθμός των ανωτέρω Επιθεωρητών - Ελεγκτών των οποίων η απόσπαση ανανεώνεται αυτοδίκαια δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 20% του εκάστοτε αριθμού των οργανικών θέσεων του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. Η απόσπαση των ανωτέρω Επιθεωρητών - Ελεγκτών ανακαλείται κατόπιν εισήγησης του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης μόνο για λόγους αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων τους ή πλημμελούς άσκησης αυτών ή ύστερα από αίτηση των ιδίων.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 9 του νόμου 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.