Νόμος 3260/04 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Τροποποίηση των άρθρων 17, 18 και 21 του νόμου 2190/1994


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του νόμου 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του νόμου 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α/2002), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η βαθμολογία ορίζεται με άριστα το 100, προκειμένου να καθορισθεί η σειρά κατάταξης στους πίνακες. Με την προκήρυξη δύναται να ορίζεται ορισμένη βαθμολογία ως βάση, εφόσον τούτο κρίνεται απαραίτητο, τόσο στο συνολικό βαθμό της γραπτής εξέτασης όσο και σε ορισμένα μαθήματα, κάτω της οποίας ο υποψήφιος θεωρείται μη επιτυχών. Για τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους πίνακες κατάταξης υποψηφίων, η βαθμολογία του γραπτού διαγωνισμού προσαυξάνεται ως ακολούθως:

 

2. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ι)γ' της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του νόμου 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του νόμου 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α/2002), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Για την απόδειξη του χρόνου και του είδους της εμπειρίας ελεύθερου επαγγελματία, στις περιπτώσεις που για την άσκηση του επαγγέλματος απαιτείται άδεια, αρκεί η ύπαρξη της άδειας και η βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα ότι εξακολουθεί να είναι ασφαλισμένος ως ελεύθερος επαγγελματίας, ενώ τυχόν ζητούμενη εξειδίκευση αυτής της εμπειρίας βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, η οποία συνοδεύεται από μία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Αν για την άσκηση του επαγγέλματος δεν απαιτείται άδεια, τα στοιχεία που αποδεικνύουν την εμπειρία του υποψηφίου ως ελεύθερου επαγγελματία καθορίζονται με την προκήρυξη.}

 

3. Το όγδοο εδάφιο της περίπτωσης Β' της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του νόμου 2190/1994, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόμου 3051/2002, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η εμπειρία αυτή μπορεί να μη λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο κατάταξης για ένα μέρος του αριθμού των θέσεων κάθε φορέα ανά κλάδο ειδικότητα που δεν θα υπερβαίνει το 35% αυτών. Οι θέσεις αυτές θα ορίζονται στην προκήρυξη από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού σε συνεργασία με τον οικείο φορέα, ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες για ανανέωση του προσωπικού των θέσεων αυτών. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που, κατά τον οργανισμό ή κανονισμό του οικείου φορέα, η εμπειρία προβλέπεται ως προϋπόθεση διορισμού.}

 

4. Το εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του νόμου 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόμου 3051/2002, που ορίζει ότι Για την απόδειξη του είδους της παρασχεθείσας εργασίας με σύμβαση έργου στον ιδιωτικό τομέα απαιτείται επιπλέον και η υποβολή των σχετικών συμβάσεων και δελτίων παροχής υπηρεσιών καταργείται και στη θέση του τίθεται:

 

{Οι διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της περίπτωσης ι)γ' της παραγράφου 8 του άρθρου 17 ισχύουν και για την εφαρμογή αυτού του άρθρου.}

 

5. Το εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του νόμου 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόμου 3051/2002, που αναφέρεται στην κατάταξη μεταξύ ισοβαθμούντων υποψηφίων, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Μεταξύ των ισοβαθμούντων προηγείται αυτός που έχει περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο (τίτλος σπουδών) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (δεύτερος τίτλος σπουδών) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν τα κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, προηγείται αυτός που έχει μεγαλύτερο βαθμό στην ειδική γραπτή δοκιμασία, η οποία προβλέπεται στην επόμενη παράγραφο. Και αν και αυτός συμπίπτει, προηγείται αυτός που έχει τον αρχαιότερο τίτλο σπουδών με βάση το έτος απόκτησής του, και αν και αυτό συμπίπτει προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του. Αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια. η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση, η οποία διενεργείται πριν την κατάρτιση των οριστικών πινάκων.}

 

6. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Σε κάθε περίπτωση μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία και υποψήφιοι που έχουν οκτώ (8) μήνες απασχόληση μέσα σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών.

 

Οι υποψήφιοι αυτοί κατατάσσονται στους συντασσόμενους πίνακες μετά τους συνυποψηφίους τους που δεν έχουν καλύψει οκτώ (8) μήνες απασχόλησης σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών και προσλαμβάνονται μόνον εφόσον δεν είναι δυνατή η κάλυψη του απαιτούμενου αριθμού προσλήψεων από τους προηγούμενους υποψηφίους.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.