Νόμος 3074/02 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Αποστολή Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το συσταθέν δια του νόμου [Ν] 2477/1997 (ΦΕΚ 59/Α/1997) Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) είναι αρμόδιο για τη διενέργεια επιθεωρήσεων, εκτάκτων ελέγχων και ερευνών, τη συγκέντρωση του αποδεικτικού υλικού για την άσκηση ποινικής ή πειθαρχικής δίωξης και για τον έλεγχο των δηλώσεων της περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, που υπηρετούν στους φορείς της επόμενης παραγράφου, με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της διοίκησης,ιδιαίτερα δε την επισήμανση φαινομένων διαφθοράς, κακοδιοίκησης, αδιαφανών διαδικασιών, αναποτελεσματικότητας, χαμηλής παραγωγικότητας και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

2. α. Το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης είναι όργανο εσωτερικού ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης που υπάγεται στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Στην αρμοδιότητα του ανήκει ο έλεγχος των υπηρεσιών:

 

α) του Δημοσίου,

β) των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και των επιχειρήσεων τους,

γ) των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και

δ) των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ή δημόσιων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος.

 

β. Το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης δεν επιλαμβάνεται θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανεξάρτητων αρχών, καθώς και την προσωπική ανεξαρτησία των μελών τους και δεν εξετάζει υποθέσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Γραφείου Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, στην οικονομική και διαχειριστική λειτουργία της Οικονομικής Επιθεώρησης και των Συντονιστών Δημοσιονομικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και θεμάτων που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων.

 

3. Το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης μεριμνά για τη συγκέντρωση του απαιτούμενου αποδεικτικού υλικού προκειμένου να διαβιβαστεί, στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, η σχετική αναφορά για εγκλήματα που διαπράττουν ή συμμετέχουν σε αυτά υπάλληλοι των φορέων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 134 -137Δ, 216 - 222, 235 - 246, 252 - 263Α, 372 - 399 και 402 - 406 του Ποινικού Κώδικα. Επίσης είναι αρμόδιο για τη δια πίστωση διάπραξης πειθαρχικών αδικημάτων, κατά τις προβλέψεις του άρθρου 5 του παρόντος νόμου.

 

3Α. Το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης παρακολουθεί τις πειθαρχικές διαδικασίες στους φορείς της περίπτωσης α' της παραγράφου 2, με εξαίρεση το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ). Για το σκοπό αυτόν κάθε πράξη με την οποία ασκείται πειθαρχική δίωξη και κάθε πειθαρχική απόφαση κοινοποιούνται υποχρεωτικά στο Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, με εξαίρεση τις σχετικές πράξεις και αποφάσεις που αφορούν στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3Α προστέθηκε με την παράγραφο ΣΤ11.1 του άρθρου ΣΤ του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013) και τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του νόμου [Ν] 4407/2016 (ΦΕΚ 134/Α/2016).

 

4. Στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης ανήκει επίσης ο έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των φορέων της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, καθώς και των μεταβολών της.

 

Ο ανωτέρω έλεγχος μπορεί να διενεργείται και σε υπαλλήλους που δεν είναι υπόχρεοι προς υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, όταν τούτο ήθελε κριθεί αναγκαίο από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.

 

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορίζονται οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, η διαδικασία, ο τύπος και ο τρόπος υποβολής των σχετικών δηλώσεων, η διαδικασία ελέγχου και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζεται ο χρόνος υποβολής της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης.

 

Για το σκοπό αυτόν υποβάλλουν δηλώσεις τόσο για τη δική τους περιουσιακή κατάσταση όσο και για την περιουσιακή κατάσταση των συζύγων και των ανήλικων τέκνων τους.

 

Για το περιεχόμενο των δηλώσεων, τον έλεγχο, τις ποινικές κυρώσεις και τον καταλογισμό εφαρμόζονται οι ισχύουσες, κάθε φορά, διατάξεις για τη δήλωση και τον έλεγχο περιουσιακής κατάστασης των δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων που αναφέρονται στις περιπτώσεις στ' έως και ι' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/2003).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του νόμου 3174/2003 (ΦΕΚ 205/Α/2003), με την παράγραφο 3 του άρθρου 35 του νόμου 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α/2008) και με την παράγραφο 8)δ του άρθρου 14 του νόμου 3345/2005 (ΦΕΚ 138/Α/2005).

 

5. Η κατά τόπο αρμοδιότητα του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών μπορούν να συνιστώνται ή να καταργούνται Περιφερειακά Γραφεία του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.

 

Με την απόφαση αυτή, καθορίζεται και η κατά τόπον αρμοδιότητα κάθε Περιφερειακού Γραφείου και ορίζεται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των Περιφερειακών Γραφείων.

 

Στα Περιφερειακά Γραφεία προΐστανται Ειδικοί Επιθεωρητές, οι οποίοι ορίζονται από τον Ειδικό Γραμματέα Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.

 

Οι Προϊστάμενοι υποβάλλουν στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και στον Ειδικό Γραμματέα εξαμηνιαίες εκθέσεις για την πορεία και την αποτελεσματικότητα του ελεγκτικού έργου στο χώρο ευθύνης τους και προτείνουν μέτρα για την επίλυση των προβλημάτων, τα οποία έχουν εντοπισθεί από τους ελέγχους που έχουν διενεργηθεί, καθώς και μέτρα για τη βελτίωση γενικά της επιθεώρησης και των ελέγχων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 14 του νόμου 3345/2005 (ΦΕΚ 138/Α/2005).

 

6. Οι απαιτούμενες πιστώσεις για τη λειτουργία του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης εγγράφονται υπό ίδιο φορέα στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών. Διατάκτης των δαπανών αυτών είναι ο Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 15 του νόμου 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/2009).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 119 του νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.