Νόμος 3613/07 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Ρυθμίσεις για το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του νόμου 3074/2002, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 περίπτωση γ' του άρθρου 14 του νόμου 3345/2005 και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του νόμου 3491/2006, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Ο Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης επικουρείται από εννέα (9) Προϊσταμένους Επιθεωρητές, οι οποίοι προέρχονται από τους υπηρετούντες Επιθεωρητές - Ελεγκτές και ορίζονται ή παύονται με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. Ο αριθμός των Προϊσταμένων Επιθεωρητών μπορεί να αυξάνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών σε περίπτωση σύστασης νέων Περιφερειακών Γραφείων του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.

 

Οι Προϊστάμενοι Επιθεωρητές προΐστανται των Επιθεωρητών - Ελεγκτών και Βοηθών Επιθεωρητών - Ελεγκτών στα πλαίσια του ελεγκτικού έργου, έχουν αρμοδιότητα συντονισμού των τομέων δράσης του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και εποπτεύουν τους Επιθεωρητές - Ελεγκτές και Βοηθούς Επιθεωρητές - Ελεγκτές κατά τη διαδικασία κατάρτισης των εκθέσεων ελέγχου. Επίσης εξουσιοδοτούνται από τον Ειδικό Γραμματέα παράλληλα με το έργο της Επιθεώρησης να προβαίνουν σε ενέργειες που αφορούν τις ελεγκτικές διαδικασίες και την παρακολούθηση της πορείας του ελεγκτικού έργου, καθώς και να υπογράφουν κατ' εντολή του.

 

Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα ορίζεται ένας από τους Προϊσταμένους Επιθεωρητές να τον αναπληρώνει, όταν απουσιάζει ή κωλύεται για την άσκηση των καθηκόντων του. Οι Προϊστάμενοι Επιθεωρητές μπορούν να ορίζονται με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης ως υπεύθυνοι συντονισμού του ελεγκτικού έργου και συνεργασίας είτε μεταξύ των Περιφερειακών Γραφείων του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης είτε μεταξύ των Περιφερειακών Γραφείων και της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σώματος. Οι Προϊστάμενοι Επιθεωρητές, οι Επιθεωρητές - Ελεγκτές και οι Βοηθοί Επιθεωρητές - Ελεγκτές κατά τη διάρκεια της θητείας τους μπορούν να μετακινούνται από την Κεντρική Υπηρεσία προς τα Περιφερειακά Γραφεία και αντιστρόφως είτε μετά από αίτηση τους είτε για την κάλυψη σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.

 

Όπου στις κείμενες διατάξεις αναγράφεται η φράση Ειδικοί Επιθεωρητές νοούνται εφεξής οι Προϊστάμενοι Επιθεωρητές.}

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του νόμου 3074/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Οι Επιθεωρητές - Ελεγκτές και οι Βοηθοί Επιθεωρητές - Ελεγκτές δύνανται, κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του επόμενου άρθρου, να διενεργούν προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, για υποθέσεις για τις οποίες διενεργείται ή έχει διενεργηθεί επιθεώρηση - έλεγχος του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης ή άλλων ελεγκτικών Σωμάτων.}

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του νόμου 3074/2002 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Η απόσπαση των Επιθεωρητών - Ελεγκτών, που έχουν συμπληρώσει εννέα (9) συνεχή έτη υπηρεσίας στο Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης ως Επιθεωρητές - Ελεγκτές, ανανεώνεται αυτοδίκαια. Ο συνολικός αριθμός των Επιθεωρητών - Ελεγκτών των οποίων η απόσπαση ανανεώνεται αυτοδίκαια δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 20% του εκάστοτε συνολικού αριθμού των οργανικών θέσεων του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. Η απόσπαση των ανωτέρω Επιθεωρητών - Ελεγκτών ανακαλείται ύστερα από εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης μόνο για λόγους αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων τους ή πλημμελούς άσκησης αυτών ή ύστερα από αίτηση των ιδίων.}

 

4. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5)α του άρθρου 5 του νόμου 3074/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η έκθεση επιθεώρησης - ελέγχου υπόκειται σε έγκριση από τριμελή επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, ως πρόεδρο, τον Προϊστάμενο Επιθεωρητή που τον αναπληρώνει και τον Προϊστάμενο Επιθεωρητή που έχει συντονίσει το συγκεκριμένο έλεγχο, ως μέλη. Σε περίπτωση κωλύματος μέλους, αυτό αναπληρώνεται από άλλον Προϊστάμενο Επιθεωρητή κατά σειρά αρχαιότητας στη θέση αυτή. Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία και τη γραμματειακή υποστήριξη της επιτροπής αυτής.

 

Σε περίπτωση μη έγκρισης της έκθεσης επιθεώρησης - ελέγχου από την ως άνω επιτροπή λόγω πλημμελούς τεκμηρίωσης, αυτή αναπέμπεται από τον πρόεδρο της επιτροπής στους αρμόδιους επιθεωρητές - ελεγκτές και βοηθούς επιθεωρητές - ελεγκτές για την πληρέστερη τεκμηρίωση της εντός συγκεκριμένης κατά περίπτωση προθεσμίας. Μετά την έγκριση της η έκθεση επιθεώρησης - ελέγχου γνωστοποιείται από τον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος στους καθ' ύλην αρμόδιους Υπουργούς, στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και τις Υπηρεσίες που έγινε η επιθεώρηση, ο έλεγχος ή η έρευνα.}

 

5. Στο άρθρο 4 του νόμου 3074/2002 προστίθεται παράγραφος 4 που έχει ως εξής:

 

{4. Ο Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης μετά την έγκριση των εκθέσεων επιθεώρησης - ελέγχου από την επιτροπή της παραγράφου 5)α του άρθρου 5 του παρόντος νόμου, σε περίπτωση που από αυτές προκύπτει μη σύννομη συμπεριφορά υπαλλήλων φορέων αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης ή αιρετών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού ή μελών διοίκησης φορέων της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, παρακολουθεί την πορεία της πειθαρχικής δίωξης από το αρμόδιο κατά περίπτωση πειθαρχικό όργανο ή παραγγέλλει τη λήψη άλλων μέτρων.}

 

6. Το α' εδάφιο της περίπτωσης β)ι' της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του νόμου 3074/2002 (ΦΕΚ 296/Α/2002) καταργείται.

 

7. Η παράγραφος 4 του άρθρου 8 του νόμου 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/2003) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{4. Στο πλαίσιο των ελέγχων, επιθεωρήσεων και ερευνών που διενεργούνται από το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, είναι δυνατή η άρση του τραπεζικού, χρηματιστηριακού και φορολογικού απορρήτου εμπλεκόμενων προσώπων με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος.}

 

8. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του νόμου 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/2005) εφαρμόζεται ανάλογα και στους υπαλλήλους των Σωμάτων Επιθεώρησης ή Ελέγχου, εφόσον δεν καλύπτονται από αντίστοιχη ειδική διάταξη, καθώς και στους υπαλλήλους άλλων ελεγκτικών μηχανισμών του Δημοσίου, των Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και των Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.