Νόμος 3728/08 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Κανόνες λειτουργίας - Υποχρέωση Συνεργασίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας, με κατάλληλη εναλλαγή του προσωπικού, το οποίο υποχρεούται σε τακτική ή και υπερωριακή εργασία και κατά τις ημέρες αργιών και τις νυκτερινές ώρες, ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες. Το προσωπικό της τελεί σε διαρκή ετοιμότητα για την ταχεία επέμβαση του, όταν παρίσταται ανάγκη, και θεωρείται ότι βρίσκεται σε διατεταγμένη υπηρεσία σε κάθε τόπο και χρόνο, κάθε φορά που καθίσταται αναγκαία η παρέμβαση του, πάντοτε, όμως, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας του και τις εντολές των προϊσταμένων του.

 

2. Η Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς συνεργάζεται, ανταλλάσσει πληροφορίες και διενεργεί ελέγχους και έρευνες, κατά περίπτωση, με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, την Ελληνική Αστυνομία, τις υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και με άλλες αρχές, υπηρεσίες και φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού και συμμετέχει σε θεσμοθετημένα διυπηρεσιακά όργανα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του νόμου 4081/2012 (ΦΕΚ 184/Α/2012).

 

3. Οι αστυνομικές, λιμενικές και λοιπές δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού υποχρεούνται να συνδράμουν το έργο της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς, αν τους ζητηθεί, παρέχοντας στοιχεία ή πληροφορίες. Η μη χορήγηση από πρόθεση ή αμέλεια των ζητούμενων στοιχείων ή πληροφοριών, η απόκρυψη τους, καθώς και η χορήγηση ανακριβών στοιχείων εν γνώσει του χορηγούντος, και γενικά η παρακώλυση του έργου της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς, πέρα από τις προβλεπόμενες ποινικές ευθύνες, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο επιβάλλεται πειθαρχική ποινή κατά τις σχετικές διατάξεις που διέπουν τις προαναφερόμενες Υπηρεσίες.

 

4. Οι διατάξεις των άρθρων 45Α και 64 του Αγορανομικού Κώδικα (νομοθετικό διάταγμα [Ν] 136/1946 (ΦΕΚ 298/Α/1946)), της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2343/1995 (ΦΕΚ 211/Α/1995) και της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 820/1978 (ΦΕΚ 174/Α/1978), περί ανακριτικών καθηκόντων, δικαιωμάτων έρευνας και πρόσβασης σε πληροφορίες και στοιχεία, εφαρμόζονται αναλόγως και για τα ελεγκτικά όργανα της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς.

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης εγκρίνεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς, ο οποίος ρυθμίζει ιδίως τις λεπτομέρειες της διαδικασίας ελέγχων, ερευνών και τιμοληψιών εκ μέρους της Υπηρεσίας, όπως είναι η οργάνωση των σχετικών κλιμακίων, ο προγραμματισμός των ενεργειών με τη χορήγηση των απαραίτητων εντολών, η υλοποίηση και η αποτύπωση σε εκθέσεις των ενεργειών, η σύνταξη υποδειγμάτων των σχετικών εντολών, εκθέσεων και λοιπών ενεργειών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.