Νόμος 3689/08 - Άρθρο 42

Άρθρο 42: Διεθνείς Εκπαιδευτικές Ανταλλαγές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του Συμβουλίου Σπουδών και γνώμη του προέδρου του οικείου δικαστηρίου ή του προέδρου του τριμελούς συμβουλίου που διευθύνει το δικαστήριο ή του προϊσταμένου της οικείας εισαγγελίας, μπορεί να χορηγείται σε δικαστικούς λειτουργούς ειδική άδεια για τη συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης και Επιμόρφωσης ειδικών για τη δικαστική εκπαίδευση ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισμών, καθώς και για την εκπροσώπηση της χώρας σε συνεδριάσεις των οργανισμών αυτών. Κατά τη διάρκεια της ειδικής αυτής άδειας, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το μήνα, δεν καταβάλλονται στους συμμετέχοντες δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς αποδοχές επιπλέον αυτών της οργανικής τους θέσης, εκτός των δαπανών μετακίνησης, όπως αυτές εκάστοτε προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

 

β. Η Σχολή τηρεί πίνακες δικαστικών λειτουργών, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν στα προγράμματα αυτά κατάρτισης και επιμόρφωσης, τα οποία διοργανώνονται από τους πιο πάνω φορείς της αλλοδαπής και πραγματοποιούνται στο εξωτερικό. Για το σκοπό αυτόν, ζητεί κατ' έτος την υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και φροντίζει να ανταποκρίνεται στις προσκλήσεις που λαμβάνει από φορείς της αλλοδαπής. Ως προς την επιλογή των ενδιαφερομένων, εφαρμόζονται τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 35 του παρόντος νόμου.

 

2. Η Σχολή δημιουργεί την κατάλληλη υποδομή και καταρτίζει προγράμματα για την υποδοχή αλλοδαπών δικαστικών λειτουργών, οι οποίοι, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές διαδικασίες που προβλέπονται στη χώρα τους ή στο πλαίσιο διεθνών προγραμμάτων, επιθυμούν να πραγματοποιήσουν ένα στάδιο κατάρτισης ή επιμόρφωσης στην Ελλάδα, είτε στην ίδια τη Σχολή είτε σε ημεδαπές δικαστικές υπηρεσίες. Για το σκοπό αυτόν, το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του Διευθυντή Επιμόρφωσης και γνώμη του προέδρου του οικείου δικαστηρίου ή του προέδρου του τριμελούς συμβουλίου, που διευθύνει το δικαστήριο ή του προϊσταμένου της οικείας εισαγγελίας, επιλέγει με τα κριτήρια της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του παρόντος νόμου τους δικαστικούς λειτουργούς, που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.