Νόμος 3614/07 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Διυπουργική Επιτροπή Κοινοτικών Προγραμμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 20 του νόμου 3483/2006 (ΦΕΚ 169/Α/2006), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Συνιστάται Διυπουργική Επιτροπή Κοινοτικών Προγραμμάτων, αποτελούμενη από τους Υπουργούς Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

2. Έργο της Διυπουργικής Επιτροπής Κοινοτικών Προγραμμάτων είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση της εφαρμογής των Κοινοτικών Προγραμμάτων και Πρωτοβουλιών.

 

3. Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών προεδρεύει της Διυπουργικής Επιτροπής, η οποία με απόφαση της καθορίζει τα ειδικότερα θέματα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη λειτουργία της. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις για τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα που προβλέπονται στο άρθρο 16 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

4. Η διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής και η παρακολούθηση της υλοποίησης των αποφάσεων της ανατίθεται στη Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Για το σκοπό αυτόν πριν από κάθε συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής, η Εθνική Αρχή Συντονισμού προετοιμάζει τα προς συζήτηση θέματα με βάση στοιχεία και αναφορές που συγκεντρώνει περιοδικά από τους φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση και υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Οι αποφάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής δύναται να λαμβάνονται και μέσω γραπτής διαδικασίας.

 

5. Εντός ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, η Διυπουργική Επιτροπή εγκρίνει σχέδιο δράσης, το οποίο περιλαμβάνει τον προγραμματισμό των αναγκαίων κανονιστικών πράξεων για την εφαρμογή του.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.