Νόμος 3610/07 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 25 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Λαχεία, ο οποίος κυρώθηκε με το νόμο [Ν] 2961/2001 (ΦΕΚ 266/Α/2001), προστίθεται περίπτωση η' που έχει ως ακολούθως:

 

{η) Η κληρονομιά η οποία περιέρχεται σε σύζυγο, τέκνα, γονείς ή αδέλφια στρατιωτικού, κατά τον ορισμό της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 2084/1992 (ΦΕΚ 165/Α/1992), που απεβίωσε κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας, σε εκτέλεση υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής.}

 

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται στις υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών στις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε από την 01-01-2005.

 

3. Μετά το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 11 του κανονιστικού διατάγματος της 26-06-1944 (ΦΕΚ 139/Α/1944) Περί Κωδικός των νόμων περί δικών του Δημοσίου, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο 12 του νόμου [Ν] 3514/2006 (ΦΕΚ 266/Α/2006), προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Εξαιρετικά, προκειμένου περί φορολογικών και τελωνειακών διαφορών στις προθεσμίες για την άσκηση προσφυγής ή ενδίκων μέσων ή άλλων ενδίκων βοηθημάτων οριζομένων από τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας δεν υπολογίζεται το χρονικό διάστημα από πρώτης (1ης) έως τριακοστής πρώτης (31ης) του μηνός Αυγούστου.}

 

4. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ 330/Α/2002), η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 15 του νόμου 3193/2003 (ΦΕΚ 226/Α/2003), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ. Εταιρείες, των οποίων το σύνολο των ονομαστικών μετοχών, μεριδίων ή μερίδων ανήκουν σε Ίδρυμα ημεδαπό ή αλλοδαπό, εφόσον αποδεδειγμένα επιδιώκει στην Ελλάδα κοινωφελείς σκοπούς.}

 

5. Οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 4459/1965 (ΦΕΚ 35/Α/1965) καταργούνται από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

6. Ο συντελεστής παρακράτησης που ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος μειώνεται από είκοσι τοις εκατό (20%) σε δέκα τοις εκατό (10%).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.