Νόμος 3557/07 - Άρθρο 14

Άρθρο 14


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/2005) προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Οι εκλογές για την ανάδειξη οργάνων διοίκησης των Επιμελητηρίων μετά τις εκλογές που διεξήχθησαν κατά το προηγούμενο εδάφιο, θα διεξαχθούν μεταξύ 15-03-2011 και 15-04-2011. Η θητεία των εκλεγμένων οργάνων διοίκησης των Επιμελητηρίων παρατείνεται μέχρι τη διεξαγωγή των εκλογών κατά το προηγούμενο εδάφιο.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του νόμου 3853/2010 (ΦΕΚ 90/Α/2010).

 

2. Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του νόμου 2081/1992, όπως ισχύει, προστίθεται η φράση καθώς και το Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικών και Βιομηχανικών, Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων του Κράτους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο ΙΑ3.2Α του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 

3. α) Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 219/1991 (ΦΕΚ 81/Α/1991), όπως ισχύει, αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{α) Για την εφαρμογή του παρόντος προεδρικού διατάγματος δεν απαιτείται η τήρηση έγγραφου τύπου.}

 

β) Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 219/1991, όπως ισχύει, διαγράφεται η φράση Δεν επιτρέπεται παραίτηση από αυτό το δικαίωμα.

 

4. Οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 219/1991, όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως στις συμβάσεις:

 

α) αντιπροσωπείας, οι οποίες αφορούν παροχή υπηρεσιών,

β) αποκλειστικής διανομής, εφόσον, ως συνέπεια της σύμβασης αυτής, ο διανομέας ενεργεί ως τμήμα της εμπορικής οργάνωσης του προμηθευτή.

 

5. Στην παράγραφο 4 του άρθρου πέμπτου του νόμου [Ν] 2436/1996 (ΦΕΚ 192/Α/1996) προστίθεται περίπτωση θ', ως εξής:

 

{θ. Αμοιβές των κλιμακίων ελέγχου της διακίνησης και εμπορίας πετρελαιοειδών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης ρυθμίζονται το ύψος των αμοιβών αυτών, ο τρόπος καταβολής τους, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα και σχετική λεπτομέρεια.}

 

6. Στο άρθρο 6 του νόμου [Ν] 3475/1955 (ΦΕΚ 353/Α/1955), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

 

{8. α) Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των, κατ' εξουσιοδότηση του, εκδιδόμενων αποφάσεων, πέραν των ποινικών κυρώσεων της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλονται οι ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις:

 

α)α) Πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, για παραβάσεις που τελούνται εντός της Περιφέρειας Αττικής και με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, για παραβάσεις που τελούνται στις λοιπές περιφέρειες της Χώρας. Το πρόστιμο αυτό ορίζεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, αν εντός τριών (3) μηνών τελεστούν, από το ίδιο πρόσωπο, περισσότερες των δύο παραβάσεις και στο ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, αν εντός έξι (6) μηνών τελεστούν από το ίδιο πρόσωπο περισσότερες των τεσσάρων (4) παραβάσεις,

β)β) Αφαίρεση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης, με απόφαση του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου, προσωρινή, για διάστημα από 2 έως έξι (6) μηνών, σε περίπτωση επιβολής προστίμου πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ή οριστική, σε περίπτωση επιβολής προστίμου δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

 

β) Τα ποσά των προστίμων εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του [Π] Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (νομοθετικό διάταγμα [Ν] 356/1974 (ΦΕΚ 90/Α/1974)) και μπορεί να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.

 

γ) Για την παραδεκτή άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων επιβολής προστίμου απαιτείται προκαταβολή ποσού ίσου με το 20% του επιβαλλόμενου προστίμου, το οποίο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ.

 

δ) Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται τα θέματα ελέγχου της τήρησης των διατάξεων του παρόντος άρθρου, τα αρμόδια όργανα και η σχετική διαδικασία, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.}

 

7. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

 

{Η λειτουργία των καταστημάτων και των εγκαταστάσεων στους χώρους των Κεντρικών Αγορών επιτρέπεται και τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας, τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης εργατικής νομοθεσίας. Με απόφαση των διοικητικών συμβουλίων των Κεντρικών Αγορών ρυθμίζονται το ωράριο, οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των καταστημάτων και εγκαταστάσεων του προηγούμενου εδαφίου και κάθε συναφές θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.