Νόμος 2081/92 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (ΚΕΕ) με έδρα την Αθήνα. Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Ανάπτυξης και έχει ως μέλη της όλα τα Επιμελητήρια της χώρας. Σκοπός της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων είναι η εκπροσώπηση των Ελληνικών Επιμελητηρίων στο εξωτερικό, η μελέτη θεμάτων ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας και η παροχή προς τις δημόσιες αρχές γνωμοδοτήσεων για κάθε θέμα που είναι σχετικό με τους σκοπούς των Επιμελητηρίων. Μέλη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, χωρίς δικαίωμα ψήφου, μπορεί να είναι, με απόφαση αυτής, και τα Ελληνόφωνα Επιμελητήρια της χώρας, ύστερα από σχετική αίτησή τους. Οι Αρμοδιότητες που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 2 ασκούνται κατ' αναλογία και από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων σε πανελλήνιο επίπεδο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του νόμου [Ν] 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/2005).

 

2. Όργανα Διοίκησης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων: Όργανα διοίκησης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων είναι η γενικής συνέλευση των Επιμελητηρίων και η Διοικητική Επιτροπή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με το άρθρο 99 του νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ 207/Α/2017).

 

3. Η γενική συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων αποτελείται από τον πρόεδρο κάθε Επιμελητηρίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του και από ένα μέλος του διοικητικού του συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, που υποδεικνύεται από αυτό. Η γενική συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα, εφόσον είναι παρόντα τα μισά πλέον ενός του συνόλου των μελών της, ή σε επαναληπτική συνεδρίαση, εφόσον είναι παρόν το ένα τρίτο των μελών. Η γενική συνέλευση συνεδριάζει στην έδρα της ή σε άλλον τόπο και συνέρχεται το πρώτο και τελευταίο τετράμηνο κάθε έτους και εκτάκτως, όταν συγκαλείται με απόφαση της διοικητικής επιτροπής κατά την κρίση αυτής και του προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων. Η γενική συνέλευση εγκρίνει τον απολογισμό, τα πεπραγμένα και τον προϋπολογισμό της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του νόμου [Ν] 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/2005).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με το άρθρο 99 του νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ 207/Α/2017).

 

4. Η Διοικητική Επιτροπή: Η Διοικητική Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο και οκτώ μέλη. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη αυτών γίνεται το πρώτο τρίμηνο κάθε τέταρτου έτους και μετά τις επί μέρους επιμελητηριακές εκλογές. Ο πρόεδρος εκλέγεται με χωριστή ψηφοφορία μεταξύ των προέδρων των επιμελητηρίων. Τα λοιπά οκτώ μέλη εκλέγονται μεταξύ των τακτικών μελών της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε επιμελητήριο προτείνει μία μόνο υποψηφιότητα για τη διοικητική επιτροπή της Κεντρικής Ένωσης. Κατ' εξαίρεση, το επιμελητήριο από το οποίο προέρχεται ο εκλεγείς πρόεδρος της διοικητικής επιτροπής μπορεί να είναι, με έναν εκπρόσωπο του, υποψήφιο για μία από τις λοιπές θέσεις της. Τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής, συγκαλούμενα από τον Πρόεδρο της, εκλέγουν, μεταξύ τους, τους Α', Β', Γ' και Δ' Αντιπροέδρους, τον Οικονομικό Επόπτη μετά του αναπληρωτή του και τον Γενικό Γραμματέα μετά του αναπληρωτή του.

 

Εάν δεν υπάρχει εκλόγιμος υποψήφιος προερχόμενος από οποιοδήποτε από τα ανωτέρω Επιμελητήρια, ως αντιπρόεδρος εκλέγεται μέλος προερχόμενο από τα υπόλοιπα Επιμελητήρια. Τα μέλη της διοικητικής επιτροπής έχουν θητεία ίση με τη θητεία των οργάνων του Επιμελητηρίου. Η Διοικητική Επιτροπή συνεδριάζει νόμιμα με την παρουσία πέντε μελών της, συνέρχεται μία φορά κάθε μήνα ή και νωρίτερα, κατά την κρίση του προέδρου της, και αποφασίζει για κάθε θέμα για το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί από τη γενική συνέλευση ή όταν υπάρχει ανάγκη λήψης άμεσης απόφασης, μέσα στα πλαίσια των σκοπών της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τη διαδικασία εκλογής των μελών της διοικητικής επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, το εκλογικό σύστημα, την υποβολή υποψηφιοτήτων, την υποβολή ενστάσεων και την επίλυσή τους, την εκλογή των αντιπροέδρων, του οικονομικού επόπτη και του αναπληρωτή του, του γενικού γραμματέα και του αναπληρωτή αυτού, τη συγκρότηση της εκλογικής επιτροπής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του νόμου [Ν] 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/2005) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 18 του νόμου 3769/2009 (ΦΕΚ 105/Α/2009).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με το άρθρο 99 του νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ 207/Α/2017).

 

5. Συμμετοχή της Πολιτείας: Στις συνεδριάσεις των οργάνων διοίκησης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων μπορεί να συμμετέχει χωρίς ψήφο ο Διευθυντής Εμπορικών Οργανώσεων του Υπουργείου Εμπορίου, εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων, εκπρόσωποι άλλων υπουργείων, υπηρεσιακοί παράγοντες και κάθε ειδικά προσκαλούμενος τρίτος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με το άρθρο 99 του νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ 207/Α/2017).

 

6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, καθορίζονται τα θέματα της λειτουργίας των οργάνων διοίκησης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, καθορίζεται το ποσοστό επί των συνδρομών των Επιμελητηρίων, το οποίο περιέρχεται στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων. Από τον πόρο αυτόν η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων μπορεί να επιχορηγεί τα αναγνωρισμένα Ελληνικά Επιμελητήρια στην αλλοδαπή, καθώς και το Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικών και Βιομηχανικών, Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων του Κράτους.

 

Το ύψος της επιχορήγησης καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Εφόσον στις διατάξεις του άρθρου αυτού δεν ορίζεται διαφορετικά, οι διατάξεις του παρόντος νόμου για τα Επιμελητήρια εφαρμόζονται αναλογικά και για την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων. Οι προϋπολογισμοί των Επιμελητηρίων, εκτός από το τμήμα αυτών που αφορά τη μισθοδοσία του προσωπικού τους, δεν εγκρίνονται, αν αυτά δεν προσκομίσουν απόδειξη από τράπεζα, με την οποία να αποδεικνύεται η κατάθεση του ποσού που αντιστοιχεί στο ανωτέρω ποσοστό για την προηγούμενη κλεισμένη οικονομική χρήση ή ειδικό οικονομικό διακανονισμό με σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του νόμου [Ν] 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/2005) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του νόμου 3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α/2007), με την παράγραφο 6 του άρθρου 247 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με το άρθρο 99 του νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ 207/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.