Νόμος 3522/06 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Αυτοτελής φορολογία τόκων καταθέσεων και ομολόγων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και στους τόκους από καταθέσεις στην αλλοδαπή ή από ομολογιακά δάνεια που εκδίδονται σε αυτή, καθώς και στα εισοδήματα από κάθε μορφής τίτλους που εκδίδονται από θυγατρικές εταιρίες ημεδαπών τραπεζικών ιδρυμάτων στο εξωτερικό και δύνανται να συμπεριληφθούν στην κατηγορία των εποπτικών κεφαλαίων για την ενίσχυση της κεφαλαιακής τους επάρκειας, σύμφωνα με τις εκάστοτε πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, όταν όλα τα πιο πάνω εισοδήματα αποκτώνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατοίκους Ελλάδος.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται περίπτωση γ' ως εξής:

 

{γ) τα πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν ή είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα και έχουν καταστεί φορείς πληρωμής με βάση την περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου 3312/2005 (ΦΕΚ 35/Α/2005) υποχρεούνται για τα εισοδήματα που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 και εισπράττονται από αυτά για λογαριασμό κατοίκων Ελλάδος σε παρακράτηση του φόρου κατά την καταβολή των τόκων ή στην πίστωση του λογαριασμού του δικαιούχου. Ο φόρος υπολογίζεται επί του συνόλου των τόκων που εισπράττουν τα πιστωτικά ιδρύματα για λογαριασμό κατοίκων Ελλάδας είτε το προϊόν της είσπραξης εισάγεται στην Ελλάδα είτε επενδύεται ξανά ή παραμένει στο εξωτερικό.

 

Για την απόδοση του παρακρατούμενου φόρου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 60.}

 

3. Στο τέλος της περίπτωσης β' της παραγράφου 8 του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Δεν εκπίπτεται ο φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή, εφόσον ο δικαιούχος του εισοδήματος έχει φορολογηθεί σύμφωνα με το άρθρο 12 με εξάντληση της φορολογικής του υποχρέωσης.}

 

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή για εισοδήματα που αποκτώνται από 01-01-2007. Ειδικά για τα ως άνω εισοδήματα, ως προς τα οποία εκκρεμούν υποθέσεις ενώπιον των φορολογικών αρχών κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων με την προβλεπόμενη από την παράγραφο 4 του άρθρου 54 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος παρακράτηση φόρου εισοδήματος είκοσι τοις εκατό (20%).

 

5. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 26 του νόμου 2789/2000 (ΦΕΚ 21/Α/2000) προστίθεται δεύτερο εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Για τους τόκους που προκύπτουν από τις ομολογίες αυτές δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.}

 

6. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν εφαρμογή για τόκους που προκύπτουν από ομολογιακά δάνεια που εκδίδονται από τη δημοσίευση του παρόντος και μετά.

 

7. Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 26 του νόμου 2789/2000 καταργούνται.

 

Η κατάργηση αυτή ισχύει και για τα ομολογιακά δάνεια που εκδόθηκαν πριν τη δημοσίευση του παρόντος για τους τόκους των ομολογιών αυτών που αποκτώνται από τους δικαιούχους από 01-01-2007 και μετά.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.