Νόμος 3522/06 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Απαλλαγές και αυτοτελής φορολογία ορισμένων εισοδημάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η οριζόμενη από την περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος επιφάνεια 100 m2 αυξάνεται σε 200 m2.

 

2. Οι διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος καταργούνται για τόκους που προκύπτουν από την 01-01-2007 και μετά.

 

3. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 6 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται νέα περίπτωση ι)β' ως εξής:

 

{ι)β) Τα επιδόματα που καταβάλλονται στους δικαιούχους σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2, 3 και 6 του άρθρου 63 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990).}

 

4. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και πριν από την περίπτωση γ', διαγράφεται η λέξη και και προστίθεται περίπτωση δ' ως εξής:

 

{και δ) το εξωιδρυματικό επίδομα της περίπτωσης ε' της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και τα προνοιακά επιδόματα που χορηγούνται σε άτομα με διάφορες αναπηρίες.}

 

5. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 45 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται περίπτωση ζ' ως εξής:

 

{ζ) Το ποσό του ειδικού επιδόματος μουσικού οργάνου που χορηγείται στους μουσικούς της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής για την κάλυψη της δαπάνης αγοράς, συντήρησης και επισκευής του μουσικού οργάνου ιδιοκτησίας τους για την εκτέλεση μουσικών έργων.}

 

6. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου 13 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται σε αθλητές εθνικών ομάδων, ως επιβράβευση αυτών από το Δημόσιο, λόγω επίτευξης διεθνών στόχων ατομικώς ή ομαδικώς, καθώς και τα χρηματικά ποσά των πάσης φύσεως χορηγιών που καταβάλλονται στους ανωτέρω αθλητές, φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή φόρου είκοσι τοις εκατό (20%).}

 

Η έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής ορίζεται από 01-01-2006, για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την ημερομηνία αυτή και μετά, καθώς και για τις υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των φορολογικών αρχών.

 

7. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται τελευταίο εδάφιο, ως εξής:

 

{Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται στα φυσικά πρόσωπα και στους υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος για τα ποσά του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης γ' της παραγράφου αυτής.}

 

8. Η παράγραφος 4 του άρθρου 57 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος καταργείται.

 

9. Ο συντελεστής του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 14 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και για τα επιδόματα του εδαφίου αυτού μειώνεται από δεκαπέντε τοις εκατό (15%) σε πέντε τοις εκατό (5%) και μετά τη λέξη φορολόγηση του τελευταίου εδαφίου της ίδιας παραγράφου προστίθενται οι λέξεις με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

 

10. Η περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 61 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Σε περιπτώσεις πτώχευσης ή σχολάζουσας κληρονομιάς ή επιδικίας ή μεσεγγύησης, κατά περίπτωση, ο σύνδικος πτώχευσης ή ο κηδεμόνας ή ο προσωρινός διαχειριστής ή ο μεσεγγυούχος.}

 

11. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 3 του άρθρου 74 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος καταργούνται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.