Νόμος 3522/06 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Φορολογία επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα ποσά του φόρου που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 10 του νόμου 2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α/1998) επιβάλλονται για μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται μέχρι 31-12-2008.

 

2. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής εφαρμόζονται για τις χρήσεις 2005, 2006, 2007 και 2008 και ισχύουν ανάλογα και για τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης επιβατικών λεωφορείων ενταγμένων σε Κοινά Ταμεία Είσπραξης Λεωφορείων.}

 

3. Στο τέλος της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Τα ποσά καθαρού εισοδήματος της περίπτωσης αυτής μειώνονται για τις χρήσεις 2007 και 2008 κατά ποσό χιλίων (1.000) ευρώ προκειμένου για μη εργαζόμενους συνταξιούχους ιδιοκτήτες επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης και επιβατικών λεωφορείων ενταγμένων σε Κοινά Ταμεία Είσπραξης Λεωφορείων.}

 

4. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του νόμου 3296/2004 (ΦΕΚ 253/Α/2004) εξακολουθούν να ισχύουν και για τις χρήσεις 2007 και 2008.

 

5. Τα ποσά φόρου του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β' της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του νόμου 2238/1994, όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 8 του άρθρου 3 του νόμου 3296/2004, εφαρμόζονται και για τις διαχειριστικές χρήσεις 2007 και 2008.

 

6. Η παράγραφος 10 του άρθρου 33 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{10. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και για τους υπόχρεους που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 αυτού του νόμου, οι οποίοι δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.}

 

7. Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής:

 

{Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν και για τα ποσά των επιχορηγήσεων που καταβάλλονται στους νέους ελεύθερους επαγγελματίες.}

 

8. Η πρώτη περίοδος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήματος στον Προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, ως εξής:}

 

9. Στην περίπτωση β' του άρθρου 12 του προεδρικού διατάγματος 299/2003 (ΦΕΚ 255/Α/2003) προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

 

{Η απόσβεση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του λογισμικού (Software) μπορεί να γίνεται και εφάπαξ κατά τη χρήση εντός της οποίας τίθενται σε λειτουργία.}

 

10. Για τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων που τηρούν, αφαιρείται από τα καθαρά κέρδη τους, τα οποία προσδιορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ποσό χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, για κάθε άτομο που απασχολούν με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω.

 

11. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 64 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος καταργείται.

 

12. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 110 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.