Νόμος 3522/06 - Άρθρο 38

Άρθρο 38


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η προβλεπόμενη, από τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 7 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004), αναπροσαρμογή των ποσών των μηνιαίων βασικών συντάξεων του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (νόμος [Ν] 4169/1961) ορίζεται από 01-01-2007 σε πενήντα (50) ευρώ και από 01-01-2008 σε πενήντα δύο ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (52,25).

 

2. Ο Κλάδος Σύνταξης του Ταμείου Συντάξεων και Πρόνοιας Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδας εντάσσεται υποχρεωτικά στον Κλάδο Σύνταξης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών από 01-01-2007.

 

Τα ποσοστά των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένου μειώνονται στα αντίστοιχα ισχύοντα στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών, για μεν τους εργαζόμενους άμεσα από 01-01-2007, για δε τον εργοδότη σταδιακά και ισόποσα μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, αρχής γενομένης από 01-01-2007.

 

Πέραν των παραπάνω τακτικών ασφαλιστικών εισφορών η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία θα καταβάλλει στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών ως έκτακτη εισφορά, στο πλαίσιο της διάταξης της παραγράφου 4 του άρθρου 46 του νόμου [Ν] 2084/1992 (ΦΕΚ 165/Α/1992) για δεκαπέντε (15) χρόνια το ποσό των είκοσι οκτώ εκατομμυρίων (28.000.000) ευρώ, κάθε έτος, συμπεριλαμβανομένου και αυτού της ένταξης. Η απόδοση του ποσού κάθε έτους θα γίνεται εντός του μηνός Δεκεμβρίου κάθε έτους. Για τυχόν ελλείμματα πέραν των ανωτέρω, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3029/2002 (ΦΕΚ 160/Α/2002).

 

Για τα λοιπά θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 3029/2002.

 

Από 01-01-2007 οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του Ειδικού Λογαριασμού Επικούρησης Μελών Προσωπικού της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδας, που έχει συσταθεί στο Ταμείο Υγείας Προσωπικού της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδας, υπάγονται υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 62 του νόμου [Ν] 3371/2005 (ΦΕΚ 178/Α/2005) και οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 209/2006 (ΦΕΚ 209/Α/2006).

 

Η οικονομική επιβάρυνση του Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων και του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών από την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου [Ν] 3371/2005 και του παρόντος άρθρου καλύπτεται, πέραν των προβλεπόμενων από τις καταστατικές διατάξεις του Ειδικού Λογαριασμού Επικούρησης Μελών εισφορών εργαζομένου και εργοδότη, από την καταβολή από την Αγροτική Τράπεζα Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία του ποσού των τριακοσίων ογδόντα εκατομμυρίων (380.000.000) ευρώ. Από το ποσό αυτό τα διακόσια ογδόντα εκατομμύρια (280.000.000) ευρώ καταβάλλονται εντός του μηνός Ιανουαρίου 2007 και το υπόλοιπο ποσό, σαν έκτακτη εισφορά, των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) ευρώ καταβάλλεται σε 10 ισόποσες ετήσιες δόσεις στην αρχή κάθε έτους.

 

Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Καταστατικού του Ειδικού Λογαριασμού Επικούρησης Μελών εισφορά της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδας μειώνεται σταδιακά και ισόποσα από 9% σε 7,5% εντός τριών (3) ετών, αρχής γενομένης από 01-01-2007. Με τα παραπάνω ποσά των έκτακτων εισφορών και οικονομικών επιβαρύνσεων προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών και Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων - Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών εξαντλείται η υποχρέωση της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδας για κάλυψη επιπλέον εισφορών ή παροχών προς τα Ταμεία αυτά που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις.

 

Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζεται κάθε θέμα που προκύπτει από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος εφαρμόζεται στο σύνολο του προσωπικού του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία ο Εσωτερικός Κανονισμός Προσωπικού της COSMOTE Ανώνυμη Εταιρεία, ως ισχύει σήμερα, με την εξαίρεση των άρθρων 11, 12, 13, καταργούμενης κάθε αντίθετης διάταξης νόμου, όρου συλλογικής σύμβασης εργασίας ή επιχειρησιακής συλλογικής συμφωνίας, απόφασης της διοίκησης του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας ή εντεταλμένων οργάνων του και πρακτικής, οποιουδήποτε χαρακτήρα ή νομικής δεσμευτικότητας, που αφορούν σε θέματα εσωτερικού κανονισμού του προσωπικού του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας και αντίκεινται στις ρυθμίσεις του ως άνω Εσωτερικού Κανονισμού Προσωπικού της COSMOTE, με την επιφύλαξη των διατάξεων των επόμενων εδαφίων.

 

Εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου:

 

α) τα άρθρα 20 παράγραφοι 1 III IV, παράγραφοι 2-10 και τα άρθρα 23-40 του καταργούμενου Γενικού Κανονισμού Προσωπικού Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας, που αφορούν στον πειθαρχικό έλεγχο του προσωπικού,

 

β) οι υφιστάμενες ρυθμίσεις και όροι των επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας που αφορούν στο μισθολογικό καθεστώς, εξαιρουμένων, για όσους πρόκειται να προσληφθούν μετά την Έναρξη ισχύος του παρόντος, του χρονοεπιδόματος και όλων των λοιπών επιδομάτων,

 

γ) τα άρθρα 5, 7, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 42, 46, 47 του καταργούμενου Γενικού Κανονισμού Προσωπικού Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας, μόνο για το προσωπικό που μέχρι την 14-07-2005 υπηρετούσε στον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία ως Δόκιμο ή Μόνιμο.

 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Προσωπικού των προηγούμενων εδαφίων τροποποιείται περαιτέρω εν όλω ή εν μέρει, με επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας σύμφωνα με τα άρθρα 3 παράγραφοι 5 και 6 του νόμου [Ν] 1876/1990 (ΦΕΚ 27/Α/1990).

 

4. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του νόμου 2843/2000 (ΦΕΚ 219/Α/2000) και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 2257/1994 (ΦΕΚ 197/Α/1994) καταργούνται.

 

5. Στους εργαζόμενους των εταιρειών Ολυμπιακές Αερογραμμές Ανώνυμη Εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Ανώνυμη Εταιρεία , που έχουν προσληφθεί με σύμβαση αορίστου χρόνου μέχρι την 31-12-2005, κατά τη λύση της σύμβασης εργασίας τους λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων πλήρους συνταξιοδότησης ή όταν αποχωρούν με τους όρους περί προαιρετικής αποχώρησης δυνάμει των ισχυουσών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, εξακολουθεί να καταβάλλεται η αποζημίωση των νόμων [Ν] 2112/1920 και 3198/1955 (ΦΕΚ 98/Α/1955) ή τυχόν συμφωνηθείσα ανώτερη.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.