Νόμος 3429/05 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Κατάργηση εξαιρέσεων, επέκταση πεδίου εφαρμογής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α' του νόμου αυτού, υπάγονται οι δημόσιες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως αν έχουν εξαιρεθεί από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που υπάγονται στη Γενική Κυβέρνηση σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995) με εξαίρεση το Ταμείο του νόμου [Ν] 3864/2010 (ΦΕΚ 119/Α/2010) και τις εταιρείες στις οποίες το Δημόσιο αν και πλειοψηφών μέτοχος, δεν ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση τους, καθώς επίσης και τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς που επιχορηγούνται και εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και τα ερευνητικά κέντρα που έχουν συσταθεί με προεδρικά διατάγματα κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 1514/1985 Ανάπτυξη της επιστημονικής τεχνολογικής έρευνας, όπως ισχύει σήμερα.

 

Εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α' του νόμου αυτού και το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ).

 

Εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α' του νόμου αυτού και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ανώνυμη εταιρεία με διακριτικό τίτλο ΕΔΥΤΕ ΑΕ.

 

Ομοίως εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α' τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων και Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Επίσης, εξαιρείται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ) και η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΑΕ, καθώς και οι θυγατρικές της, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2 του νόμου 3899/2010, οι οποίες εφαρμόζονται και για τους εργαζόμενους σε αυτή.

 

Για τα νομικά πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να ορίζεται η υποχρέωση υποβολής προς την Ειδική Γραμματεία Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών στοιχείων προϋπολογισμού, απολογιστικών στοιχείων και στοιχείων απασχόλησης, να καθορίζεται διαδικασία εσωτερικού ελέγχου και να ρυθμίζεται ο τρόπος, ο χρόνος και το ειδικότερο περιεχόμενο των στοιχείων αυτών, καθώς και κάθε αναγκαίο θέμα.

 

Από το πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α' εξαιρούνται επίσης η Εταιρεία Διαχείρισης Επενδυτικών Κεφαλαίων Ταμείων Ανώνυμος Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και οι συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 42Ε του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920.

 

Για τα νομικά πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να καθορίζονται διαδικασίες επιλογής των μελών και συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου, να ρυθμίζονται θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 19 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α/2010), με την παράγραφο 7 του άρθρου 47 του νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α/2011), με το άρθρο 17 του νόμου 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011), με την παράγραφο 16 του άρθρου 20 του νόμου 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/2011), με την παράγραφο 2 του άρθρου 240 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012), με το άρθρο 24 του νόμου 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/2016), με το άρθρο 80 του νόμου [Ν] 4590/2019 (ΦΕΚ 17/Α/2019), με την παράγραφο 13 του άρθρου 58 του νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.