Νόμος 3429/05 - Άρθρο 14g

Άρθρο 14Γ: Εταιρικός Μετασχηματισμός της Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Διαδικασία Διάσπασης

 

Η διάσπαση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία πραγματοποιείται με τη σύσταση 2 νέων ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 και των άρθρων 82 - 86 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 (ΦΕΚ 37/Α/1920). Η μία εκ των δύο ανωνύμων εταιρειών θα δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην παραγωγή και εμπορία όπλων, πυρομαχικών και πολεμικού υλικού κατά την έννοια του άρθρου 346 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Στη διάσπαση της Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 5 του νόμου 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α/1993), κατά παρέκκλιση των διατάξεων της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου αυτού και κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης.

 

2. Μεταβίβαση Περιουσιακών Στοιχείων, φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις.

 

α. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία, ενοχικά και εμπράγματα, της διασπώμενης εταιρείας μεταβιβάζονται από τη διάσπασή της στις νέες εταιρείες που ιδρύονται με τη διάσπαση. Στη σύμβαση της διάσπασης και στο καταστατικό των νέων επωφελούμενων εταιρειών δεν απαιτείται εξαντλητική περιγραφή των περιουσιακών στοιχείων της διασπώμενης εταιρείας. Για τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας που διασπάται, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων στις νέες εταιρείες που ιδρύονται με τη διάσπαση, δεν απαιτούνται οποιεσδήποτε διοικητικές άδειες, εγκρίσεις, βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικά ή σχεδιαγράμματα, που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Επίσης, δεν απαιτείται η υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων ή οποιουδήποτε άλλου φόρου σχετικά με την υπεραξία κατά τη μεταβίβαση ακινήτων.

 

β. Στην περίπτωση που από τη σύμβαση της διάσπασης ή το καταστατικό των νέων επωφελούμενων εταιρειών δεν προκύπτει η ταυτότητα των ακινήτων και των εμπραγμάτων δικαιωμάτων που μεταβιβάζονται στις νέες επωφελούμενες εταιρείες, καταχωρείται στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου ή κτηματολογικού γραφείου απόσπασμα της σύμβασης διάσπασης ή του καταστατικού, στο οποίο περιέχονται τα στοιχεία αυτά και αποτυπώνεται ότι οι νέες εταιρείες είναι καθολικοί διάδοχοι της εταιρείας που διασπάται. Εάν η εταιρεία που διασπάται έχει νόμιμους τίτλους κυριότητας ακινήτων ή συστάσεως εμπραγμάτων δικαιωμάτων πάνω σε ακίνητα, οι οποίοι δεν έχουν μεταγραφεί στα οικεία βιβλία μεταγραφών, οι νέες επωφελούμενες εταιρείες μπορεί να ζητήσουν τη μεταγραφή αυτών στο όνομά τους. Για τη μεταγραφή δεν οφείλεται οποιοσδήποτε φόρος, τέλος χαρτοσήμου ή άλλο τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου (συμπεριλαμβανομένων των αμίσθων ή εμμίσθων υποθηκοφυλάκων) από την εταιρεία που διασπάται ή τις νέες επωφελούμενες εταιρείες.

 

γ. Η σύμβαση διάσπασης, το καταστατικό, η εισφορά και μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας που διασπάται κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, κάθε σχετική πράξη ή συμφωνία που αφορά την εισφορά ή μεταβίβαση των στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, καθώς και κάθε εμπράγματου ενοχικού ή άλλου δικαιώματος, οι μετοχές που θα εκδοθούν, οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της εταιρείας που διασπάται και των νέων επωφελούμενων εταιρειών που ιδρύονται με τη διάσπαση, η σχέση συμμετοχής στο κεφάλαιο των από τη διάσπαση ιδρυομένων νέων εταιρειών, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση, συμφωνία ή πράξη που απαιτείται για τη διάσπαση, τη σύσταση και το καταστατικό των νέων εταιρειών, η δημοσίευση αυτών στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και η μεταβίβαση και μεταγραφή στα βιβλία μεταγραφών εμπραγμάτων δικαιωμάτων απαλλάσσονται παντός φόρου, τέλους χαρτοσήμου ή άλλου τέλους, εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε νομικού προσώπου δημοσίου δίκαιου και ασφαλιστικών οργανισμών ή τρίτων, περιλαμβανομένου οποιουδήποτε φόρου στην υπεραξία από την ανταλλαγή των μετοχών. Τα δικαιώματα και οι αμοιβές των συμβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών και υποθηκοφυλάκων για όλες τις παραπάνω συμβάσεις, πράξεις ή συμφωνίες περιορίζονται στο 1% των προβλεπομένων από το νόμο. Για το φόρο προστιθέμενης αξίας εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του νόμου 2859/2000, όπως ισχύει. Κατά τη σύναψη και εκτέλεση των συμβάσεων και πράξεων που προβλέπονται στην παράγραφο αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του νόμου 3049/2002 (ΦΕΚ 212/Α/2002).

 

δ. Εξαιρετικώς και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας διασπάσεως και της συστάσεως των νέων επωφελούμενων εταιρειών, η, στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, αναφερόμενη εταιρεία που διασπάται απαλλάσσεται της υποχρεώσεως προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, καθώς και αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας για οφειλές προς Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, για όλες τις συναλλαγές, πράξεις και ενέργειες, για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση των εν λόγω πιστοποιητικών. Επίσης, τυχόν επιστροφές φόρου προστιθέμενης αξίας ή εισοδήματος προς την Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία συμψηφίζονται κατά προτεραιότητα με τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας προς το Δημόσιο, αποκλειόμενης της δυνατότητας ανάληψης των σχετικών ποσών από την εταιρεία.

 

ε. Η κάλυψη και καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου των νέων εταιρειών που ιδρύονται με τη διάσπαση απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου υπέρ του Δημοσίου και τρίτων, περιλαμβανομένου του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων. Οι διατάξεις του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2303/1995 (ΦΕΚ 80/Α/1995), καθώς και του άρθρου 12 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997) ισχύουν και για τις νέες εταιρείες που ιδρύονται με τη διάσπαση. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και για χρέη της εταιρείας που διασπάται, τα οποία είχαν δημιουργηθεί κατά το, προ της συστάσεως των νέων επωφελούμενων εταιρειών που ιδρύονται με τη διάσπαση, χρονικό διάστημα και δεν είχαν προηγουμένως κεφαλαιοποιηθεί. Μη ληξιπρόθεσμα, εγγυημένα ομολογιακά δάνεια των εταιρειών που ιδρύονται με τη διάσπαση της Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ από το Ελληνικό Δημόσιο, δύνανται να κεφαλαιοποιηθούν στην ονομαστική τους αξία, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 του νόμου 4413/2016 (ΦΕΚ 148/Α/2016).

 

3. Η πρώτη εταιρική χρήση των, από τη διάσπαση κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου προερχόμενων, νέων εταιρειών άρχεται από την ημερομηνία εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της σχετικής εγκριτικής πράξεως της εποπτεύουσας αρχής, εφαρμοζόμενης ως προς τη διάρκεια αυτής της παραγράφου 2 του άρθρου 42 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 (ΦΕΚ 37/Α/1920), όπως ισχύει.

 

4. Η μεταφερόμενη στον ισολογισμό των νέων εταιρειών ζημία κατά το ποσό που τυχόν δε συμψηφίζεται με κέρδη υφιστάμενα κατά το μετασχηματισμό, συμψηφίζεται με τα προκύπτοντα κέρδη των νέων επωφελούμενων εταιρειών των 5 επόμενων χρήσεων κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α/1993) και κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης.

 

5. Κάθε διάταξη νόμου, διατάγματος ή υπουργικής απόφασης υπέρ της εταιρείας που διασπάται κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ισχύει υπέρ των νέων επωφελούμενων εταιρειών που ιδρύονται με τη διάσπαση.

 

6. Οι διατάξεις του άρθρου 14Α του νόμου 3429/2005 δύνανται να εφαρμοσθούν σε οποιαδήποτε από τις θυγατρικές της Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία, καθώς και τις 2 επωφελούμενες νέες ανώνυμες εταιρείες, που θα προκύψουν από την κατά τα ανωτέρω διάσπαση της Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Ανώνυμης Βιομηχανικής και Εμπορικής Εταιρείας και τις θυγατρικές αυτών, ανεξάρτητα από τη συνδρομή ή μη των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 14Α του νόμου 3429/2005.

 

Το Ελληνικό Δημόσιο δύναται κατόπιν αιτήματος του εποπτεύοντος Υπουργείου προς το Υπουργείο Οικονομικών, να επιχορηγεί την καταβολή δεδουλευμένων των εργαζομένων σε οποιαδήποτε από τις θυγατρικές αυτές εταιρείες που έχει ή πρόκειται να τεθεί σε ειδική εκκαθάριση κατά τις διατάξεις του άρθρου 14Α του νόμου 3429/2005, σύμφωνα με τους Ενωσιακούς κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων διάσωσης και αναδιάρθρωσης. Ακολούθως, η θέση σε εκκαθάριση με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου δεν πρέπει χρονικά να απέχει περισσότερο του εξαμήνου από την εκταμίευση της επιχορήγησης για την οποία απαιτούνται μόνο:

 

α) η απόφαση ανάληψης της σχετικής υποχρέωσης από το αρμόδιο όργανο για την επιχορήγηση και

β) επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του αρμοδίου οργάνου για την έγκριση της επιχορήγησης.

 

Το ποσό της επιχορήγησης αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο από το προϊόν της ειδικής εκκαθάρισης κατά απόλυτη προτεραιότητα έναντι κάθε γενικού ή ειδικού προνομίου. Η επιχορήγηση αυτή δεν υπόκειται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με οφειλές των ανωτέρω θυγατρικών εταιρειών προς το Ελληνικό Δημόσιο από οποιαδήποτε αιτία ή προς τα ασφαλιστικά ταμεία, επίσης δεν δύναται να κατασχεθεί ή να δεσμευτεί για οφειλές των θυγατρικών αυτών έναντι τρίτων.

 

7. Η Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία πριν την ολοκλήρωση της διάσπασής της δύναται να επιχορηγείται από το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του εποπτεύοντος Υπουργείου για την αμιγώς στρατιωτική δραστηριότητα (παραγωγή και εμπορία), με μόνα απαιτούμενα δικαιολογητικά: α) την απόφαση ανάληψης της σχετικής υποχρέωσης από το αρμόδιο όργανο για την επιχορήγηση και β) επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του αρμοδίου οργάνου για την έγκριση της επιχορήγησης.

 

Μετά τη διάσπαση, η οποιαδήποτε σχετική επιχορήγηση μεταφέρεται συνολικά στην ανώνυμη εταιρεία που δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην παραγωγή και εμπορία όπλων, πυρομαχικών και πολεμικού υλικού κατά την έννοια του άρθρου 346 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

8. Στην εξαίρεση της παραγράφου 3)α του άρθρου 18 του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011) για την αδειοδότηση εγκαταστάσεων εμπίπτουν και οι εγκαταστάσεις της Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Ανώνυμης Βιομηχανικής και Εμπορικής Εταιρείας πριν τη διάσπασή της, ενώ μετά τη διάσπασή της στην εξαίρεση αυτήν εμπίπτουν οι εγκαταστάσεις της νέας επωφελούμενης ανώνυμης εταιρείας που θα δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην παραγωγή και εμπορία όπλων, πυρομαχικών και πολεμικού υλικού κατά την έννοια του άρθρου 346 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

9. Με την κοινή απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 14Β του παρόντος νόμου ρυθμίζεται κάθε περαιτέρω απαιτούμενη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 4237/2014 (ΦΕΚ 36/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.