Νόμος 3429/05 - Άρθρο 14b

Άρθρο 14Β: Κατάργηση, συγχώνευση και αναδιάρθρωση νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και δημοσίων επιχειρήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση εποπτεύοντος Υπουργού:

 

α) οι ανώνυμες εταιρείες με την επωνυμία Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία, Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού Ανώνυμη Εταιρεία, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Ανώνυμη Εταιρεία, Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμη Εταιρεία, Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων Ανώνυμη Εταιρεία, ΘΕΜΙΣ Κατασκευαστική Ανώνυμη Εταιρεία, Ελληνικός Οργανισμός Μικρών - Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας Ανώνυμη Εταιρεία και η Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία,

 

β) τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία, Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας και

 

γ) άλλα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο Κράτος, εφόσον επιχορηγούνται τακτικά από κρατικούς πόρους και άλλες δημόσιες επιχειρήσεις εφόσον το Ελληνικό Δημόσιο είναι κύριο του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού τους κεφαλαίου, μπορεί, αν επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό άμεσα ή έμμεσα ή αν επιδιώκουν παρεμφερή σκοπό ή για τον εξορθολογισμό του κόστους λειτουργίας τους:

 

α)α) να καταργούνται, να συγχωνεύονται ή να διασπώνται με απορρόφηση ή με σύσταση νέων εταιρειών ή με απορρόφηση και σύσταση νέων εταιρειών ή / και

β)β) να αποσπώνται από αυτά περιουσιακά στοιχεία ή επιχειρηματικές μονάδες ως κλάδος ή τμήμα και να εισφέρονται σε άλλη ανώνυμη εταιρεία ή / και να μεταφέρεται και να ανατίθεται η ασκούμενη δραστηριότητα ή ο επιδιωκόμενος σκοπός σε άλλο νομικό πρόσωπο.

 

δ) Ειδικότερα, με την κοινή απόφαση της παρούσας παραγράφου, συγχωνεύονται σε ενιαίο φορέα με την επωνυμία Ενιαίος Γεωργικός Οργανισμός – ΔΗΜΗΤΡΑ, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία:

 

α)α) Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας,

β)β) Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (ΟΓΕΕΚΑ) – ΔΗΜΗΤΡΑ,

γ)γ) ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ) με διακριτικό τίτλο AGROCERT και

δ)δ) ο Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου 4237/2014 (ΦΕΚ 36/Α/2014).

 

2. Με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου α) σε περίπτωση κατάργησης του φορέα, όπως και τυχόν θυγατρικών του, καθορίζεται η διακοπή της λειτουργίας του καθώς και των τυχόν θυγατρικών του, ως και ο χρόνος αυτής, η τύχη της περιουσίας του καταργούμενου νομικού προσώπου, όπως και των τυχόν θυγατρικών του, ρυθμίζονται όλα τα θέματα της διαδοχής των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών τους, όπως και η τύχη των εκκρεμών δικών, της αυτοδίκαιης λύσης των πάσης φύσεως εργασιακών σχέσεων και των συμβάσεων έργου, της αυτοδίκαιης λήξης όλων των αποσπάσεων προσωπικού καθώς και κάθε σχετικό με αυτά θέμα, της αυτοδίκαιης λήξης της θητείας των οργάνων διοίκησης, των διαδικασιών και οργάνων που απαιτούνται για τη διαδοχή καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια,

 

β) σε περίπτωση συγχώνευσης του φορέα, καθορίζεται η διακοπή της λειτουργίας και η τύχη της περιουσίας του συγχωνευόμενου προσώπου, ρυθμίζονται τα θέματα των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του, της ρύθμισης των θεμάτων των εργασιακών σχέσεων και κάθε σχετικό με αυτήν θέμα, της αυτοδίκαιης λήξης της θητείας των οργάνων διοίκησης, των διαδικασιών και οργάνων για τη συγχώνευση, το καταστατικό ή ο οργανισμός που το διέπει και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του κατά περίπτωση εποπτεύοντος τον καταργούμενο ή συγχωνευόμενο φορέα, καθορίζονται τα θέματα που αφορούν την διαφύλαξη της περιουσίας των καταργούμενων ή συγχωνευόμενων φορέων, οι σχετικές διαδικασίες και όργανα και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

Αν μεταφέρονται αρμοδιότητες σε Υπουργείο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με την απόφαση της προηγουμένης παραγράφου, για την έκδοση της οποίας συμπράττει εν προκειμένω και ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθορίζονται ή συνιστώνται οι οργανικές μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης ή Τμήματος, οι οποίες ασκούν τις αρμοδιότητες αυτές και μπορεί να ορίζονται οι οργανικές θέσεις προσωπικού με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και με σχέση έμμισθης εντολής οι οποίες μεταφέρονται, μαζί με το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές, στην οργανική μονάδα που ασκεί εφεξής τις αρμοδιότητες που μεταφέρονται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 1 της από 31-12-2011 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 268/Α/2011), με την παράγραφο 2 του άρθρου τρίτου του νόμου 4047/2012 (ΦΕΚ 31/Α/2012), με το άρθρο 1 της από 10-06-2013 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 139/Α/2013).

 

3. Ειδικότερα, για την Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία, προκειμένου για τη λύση, συγχώνευση ή διάσπασή τους με απορρόφηση ή με σύσταση νέων εταιρειών ή για την απόσπαση από αυτές περιουσιακών στοιχείων ή επιχειρηματικών μονάδων ως κλάδων ή τμημάτων και εισφοράς τους σε άλλη ανώνυμη εταιρεία ή και μεταφοράς και ανάθεσης της ασκούμενης δραστηριότητας ή του επιδιωκόμενου σκοπού σε άλλο νομικό πρόσωπο, θα απαιτείται και απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων τους με την απαρτία του άρθρου 29 παράγραφοι 3 και 4 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 και της πλειοψηφίας του άρθρου 31 παράγραφος 2 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του νόμου 4237/2014 (ΦΕΚ 36/Α/2014).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 66 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.