Νόμος 3320/05 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Κυλιόμενος Πίνακας Επιλαχόντων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για ορισμένους κλάδους ειδικότητες, για τους οποίους υπάρχει κατ' έτος σημαντικός αριθμός θέσεων που θα προκηρυχθούν ή καλύπτουν συχνά επείγουσες ανάγκες, δημιουργείται, με απόφαση της Ολομέλειας του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, Κυλιόμενος Πίνακας Επιλαχόντων.

 

Στον πίνακα αυτόν εντάσσονται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, χωρίς τη λήψη υπόψη τυχόν πρόσθετων προσόντων, όσοι έπονται των διοριστέων στους οριστικούς πίνακες κατάταξης των προκηρύξεων για κάλυψη θέσεων με σειρά προτεραιότητας και σε αριθμό ίσο των διοριστέων του αντίστοιχου κλάδου ειδικότητας.

 

Ο Κυλιόμενος Πίνακας Επιλαχόντων επικυρώνεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού και χρησιμεύει για την άμεση πλήρωση νέων θέσεων όμοιων κλάδων ειδικοτήτων, με αυτούς των οποίων θέσεις προκηρύχθηκαν, ύστερα από αίτημα κάλυψης θέσεων του οικείου φορέα, χωρίς να απαιτείται νέα προκήρυξη. Η επιλογή των διοριστέων στις νέες θέσεις γίνεται με βάση τη βαθμολογία τους με απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

 

2. Η ελάσσων σύνθεση της Ολομέλειας του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού αποφασίζει αν το αίτημα του φορέα για πλήρωση θέσεων στους κλάδους ειδικότητες για τους οποίους υπάρχουν κυλιόμενοι πίνακες επιλαχόντων, θα γίνεται αμέσως από τους πίνακες αυτούς ή θα πρέπει οι θέσεις να περιληφθούν σε επόμενες νέες προκηρύξεις.

 

3. Ο Κυλιόμενος Πίνακας Επιλαχόντων συμπληρώνεται με νέους επιλαχόντες, κάθε φορά που επικυρώνεται νέος πίνακας διοριστέων από προκηρύξεις για πλήρωση θέσεων με σειρά προτεραιότητας του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, στον οποίο περιλαμβάνονται θέσεις αντίστοιχων κλάδων ειδικοτήτων.

 

Οι επιλαχόντες του κυλιόμενου πίνακα, μετά παρέλευση εννέα (9) μηνών από την εγγραφή τους σε αυτόν, διαγράφονται. Οι επιλαχόντες που περιλαμβάνονται σε κυλιόμενο πίνακα επανακατατάσσονται κατά νέα φθίνουσα σειρά βαθμολογίας στον πίνακα αυτόν κάθε φορά μετά τη διαγραφή παλαιών ή την ένταξη νέων επιλαχόντων.

 

Ο Κυλιόμενος Πίνακας Επιλαχόντων λειτουργεί ανεξάρτητα από τους πίνακες που χρησιμοποιούνται στις περιπτώσεις αναπλήρωσης.

 

4. Οι υποψήφιοι, καλούμενοι από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού να καταλάβουν την προτεινόμενη σε αυτούς νέα θέση, οφείλουν να δηλώσουν με γραπτή δήλωσή τους, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τότε που θα περιέλθει σε αυτούς η έγγραφη ειδοποίηση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, αν αποδέχονται τη νέα θέση ή αν προτιμούν να καλύψουν τις θέσεις, εάν και όταν κληθούν, των αρχικών τους προτιμήσεων αν υπάρξει περίπτωση αναπλήρωσης. Η δήλωση κατατίθεται στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ή αποστέλλεται σε αυτό με συστημένη επιστολή. Αν παραλειφθεί η ως άνω δήλωση, τεκμαίρεται αμαχήτως η μη αποδοχή της νέας θέσης του κυλιόμενου πίνακα.

 

5. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, κυλιόμενοι πίνακες επιλαχόντων, για κάθε κλάδο ειδικότητα, θα καταρτισθούν με βάση τους τελικούς πίνακες κατάταξης που περιλαμβάνουν θέσεις του εν λόγω κλάδου ειδικότητας και εκδόθηκαν έως εννέα (9) μήνες πριν την κατάρτισή τους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.