Νόμος 3320/05 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Ρύθμιση θεμάτων Υπηρεσιακών Συμβουλίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 163 του Υπαλληλικού Κώδικα (νόμος 2683/1999 (ΦΕΚ 19/Α/1999)) προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής:

 

{11. Η ιδιότητα του εισηγητή στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.}

 

2. Η προηγούμενη παράγραφος ισχύει από την έναρξη ισχύος του νόμου 3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α/2004).

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου 3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α/2004) προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

 

{Εισηγητές στο Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, χωρίς δικαίωμα ψήφου, μπορεί να ορίζονται από τον Πρόεδρο αυτού και συνταξιούχοι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί από κατάλογο που καταρτίζει το ίδιο το Συμβούλιο.

 

Η αμοιβή του Προέδρου, των μελών, των εισηγητών και του γραμματέα του Συμβουλίου αυτού καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.